Próba polowa ogierów w Stadzie Ogierów w Łącku

 

W dniu 6 września 2017 r. o godz. 11.00 w Stadzie Ogierów w Łącku odbędzie się „test po­łów­ko­wy” po­lo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go młodych ogierów organizowanego przez Polski Związek Hodowców Koni.

Podczas te­stu ogie­ry po­win­ny być za­pre­zen­to­wa­ne pod jeźdź­cem w 3 cho­dach oraz sko­kach na prze­szko­dach po­je­dyn­czych – po­ko­ny­wa­nych z kłu­sa, a tak­że sze­re­gu na 1 fo­ule (sta­cjo­na­ta, okser) – po­ko­ny­wa­nych z kłu­sa lub z ga­lo­pu. Maksymalna wy­so­kość i sze­ro­kość prze­szkód wy­no­si 80 cm. Pozytywne za­li­cze­nie te­stu po­łów­ko­we­go jest wa­run­kiem kon­ty­nu­acji tre­nin­gu.

Miło nam poinformować, że 4 ogiery spośród 12 zakwalifikowanych do treningu, trenowane są w naszym Stadzie przez osoby prowadzące wiosenny turnus próby dzielności klaczy tj. Dariusza Garstkę oraz Pawła Rutkowskiego. Są to:

  1. og. Penito wlkp /Vulkan L – Penni po Avero/ ur. 2014 r. trenowany przez Dariusza Garstkę, właściciel: SK Racot

oraz 3 ogiery trenowane przez kierownika wiosennego zakładu treningowego Pawła Rutkowskiego:

2. og. Huncwot m /Diokles -Huanita po Toledo/ ur. 2013 r., właściciel: SK Walewice

 

3. og. Dwór m /Diokles – Dworzanka po First Des Termes/ ur. 2013 r., właściciel: SK Walewice

 

4. og. Jasny Jar pksp /Jarema – Jasna Gwiazda po Quatar de Plape/ ur. 2014 r., właściciel: Diana Zuber

 

Lista zakwalifikowanych ogierów:

Test końcowy polowego treningu wierzchowego ogierów odbędzie się w drugiej połowie października w Stadzie Ogierów w Łącku.