Łąck, 12-03-2024 r.

Stado Ogierów Sp. z o. o. z siedzibą w Łącku, 09 -520 Łąck, ul. Płocka 12 ogłasza

AUKCJĘ w dniu 27.03.2024 godz.10:00

na sprzedaż CIĄGNIKA ROLNICZEGO NEW HOLLAND T7.220

 

 1. Ciągnik Rolniczy New Holland T7.220

New Holland T7.220

Rok prod. – 2014

Pojemność silnika – 6728 ccm

Moc silnika -151,00 KW ( 205 KM)

Maksymalna masa całkowita – 13 000 kg

Masa Własna – 8175 kg.

Liczba motogodzin – 9800 mth

Wyposażenie m.in.

Skrzynia biegów – Power Shift

Klimatyzacja

Złącze ISOBUS

Komplet zaczepów

Kabina amortyzowana

Ciągnik serwisowany w ASO, wszystkie przeglądy zgodnie z książka serwisową, oleje i filtry oryginalne

Opony w bardzo dobrym stanie

Ciągnik w pełni sprawny, stan bardzo dobry, nie wymaga wkładu finansowego, gotowy do pracy, wolny od wad fizycznych i prawnych.

Cena wywoławcza                             – 295.200 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy      dwieście złotych)(w tym23%vat)

Wadium                                             –  29.520 zł (w tym 23%vat)

Minimalne postąpienie                     –    3.000 zł (w tym 23% vat)

Podane ceny są cenami brutto (cena netto 240000,00 powiększona o podatek vat23%=295200,00) i zawierają już wliczony podatek vat 23%.

Nabywca (zwycięzca aukcji) jest zobowiązany wpłacić całkowitą cenę nabycia w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia aukcji.

Ze stanem fizycznym i prawnym zbywanego ciągnika New Holland T7.220 można zapoznać się od momentu publikacji ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień aukcji, po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu: 24 262 98 97 lub pod adresem Płocka 12 09-520 Łąck. Osoby zainteresowane mają obowiązek zapoznać się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanego środka trwałego przed przystąpieniem do aukcji.

Szczegółowe informacje na temat w/w ciągnika New Holland T7.220 będącego przedmiotem sprzedaży można uzyskać również pod nr. telefonu 24 262 98 97 oraz w siedzibie Stada Ogierów w Łącku Sp. z o.o.

Stado Ogierów w Łącku Sp. z o. o. informuje, że aukcja nie podlega przepisom ustawy – prawo zamówień publicznych.

Stado Ogierów Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji na każdym jej etapie i jej zamknięcia bez podania przyczyny.

Aukcja odbędzie się w siedzibie Stada Ogierów w Łącku: 09-520 Łąck, ul. Płocka 12 dnia 27.03.2024 r. o godzinie 1000.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest – wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek Stada Ogierów nr.

87 9038 1014 2600 3766 2000 0010, w tytule przelewu podając „Wadium – ciągnik rolniczy NEW HOLLAND T7.220, aukcja 27.03.2024r.”

Wadium z określeniem przedmiotu sprzedaży należy wpłacić tak, aby najpóźniej do godz.24.00 w dniu 26.03.2024 wpłacone środki znalazły się na rachunku bankowym Stada Ogierów w Łącku Sp. z o.o. Prowadzący aukcję niezwłocznie przed wywołaniem aukcji sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. Brak odnotowania wpłaty wadium na rachunku bankowym Spółki wyklucza z uczestnictwa w aukcji.

 

Pozostałe warunki udziału w aukcji:

– uczestnicy aukcji zobowiązani są do złożenia przed przetargiem pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o aukcji, regulaminem, warunkami aukcji i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem prawnym i fizycznym przedmiotu sprzedaży –ciągnika rolniczego New Holland T7.220 oraz rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających;

– osoby prawne muszą przedłożyć oryginał lub poświadczony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z właściwego rejestru;

– uczestnicy aukcji zobowiązani są do okazania dokumentów potwierdzających tożsamość (gdy osoby biorące udział w aukcji działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do przystąpienia do aukcji);

– w przypadku przystąpienia do aukcji osoby fizycznej ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonej aukcji;

– uczestnicy aukcji mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia, że w przypadku zamknięcia aukcji i wyboru jego oferty, a następnie braku uzyskania przez spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych, uczestnik nie będzie wnosił żadnych roszczeń do spółki związanych z nie zawarciem umowy zbycia.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć prowadzącemu aukcję przed otwarciem przetargu.

Wpłacone przez Nabywcę wadium zostanie zaliczone na poczet ceny bez naliczania odsetek.

Wadium złożone przez uczestników aukcji, którzy nie zostali wybrani, zostanie zwrócone w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu aukcji. Zwrot wadium nastąpi bez naliczania odsetek za okres od wpłaty do zwrotu.

Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli:

– żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej powiększonej o postąpienie,

– Nabywca nie wpłaci całkowitej ceny nabycia w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia aukcji.

Warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych.

Z chwilą przybicia z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży z przyznaniem Spółce prawa odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena sprzedaży nie zostanie uiszczona w terminie 2 dni roboczych. Spółka może wykonać prawo odstąpienia w terminie 5 dni roboczych od dnia bezskutecznego upływu terminu zapłaty ceny

Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Regulamin aukcji: – wyciąg –

Całość Regulaminu dostępna jest do wglądu w siedzibie Spółki.

 

PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W ZAKRESIE INWESTYCJI ORAZ ZBYWANIA ZBĘDNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Stada Ogierów w Łącku Sp. z o.o.

(wyciąg dotyczący aukcji)

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji

III.       Komisja Przetargowa

(…)

 1. Wartość rynkowa i cena wywoławcza przy zbyciu składnika aktywów trwałych

VII.      Wadium przy zbyciu składnika aktywów trwałych

VIII.     Zbycie składnika aktywów trwałych w drodze aukcji

(…)

 1. Podpisanie umowy
 2. Zapłata ceny przez nabywcę składnika aktywów trwałych

(…)

XIII.     Postanowienia końcowe

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1.
 1. Niniejszy Regulamin określa sposób, tryby i obowiązujące zasady oraz wyjątki od obowiązku stosowania trybu przetargu w zakresie prowadzonych przez Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o. (określane dalej w skrócie jako „Spółka”) inwestycji oraz zbywania zbędnych środków trwałych, jak również zadania, obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych członków Komisji Przetargowej na każdym etapie postępowania przetargowego oraz po jego zakończeniu.
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do:
  1. inwestycji rozumianych jako nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości rynkowej przekraczającej 500 000,00 zł (słowie: pięćset tysięcy złotych) lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  2. zbywania składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 3. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 2, Spółka określa na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

(…)

 1. Składniki aktywów trwałych są zbywane w drodze umowy sprzedaży.
 2. Dla celów określenia niniejszych zasad nabywania i zbywania składników aktywów trwałych Spółki, dzień roboczy oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r.
 • 2.

(…)

 1. Zbycie składników aktywów trwałych przeprowadza się w trybie:
  1. przetargu;
  2. aukcji;

– z zastrzeżeniem § 21 ust. 1-3.

 1. Postępowanie przetargowe oraz aukcje organizuje i prowadzi Spółka.
 • 3.
 1. Nabycie oraz zbycie składników aktywów trwałych może wymagać uzyskania zgód lub zezwoleń, wynikających w szczególności z niniejszego Regulaminu, aktu założycielskiego Spółki lub z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

(…)

 1. W przypadku zbycia składnika aktywów trwałych, Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania wymaganych zgód lub zezwoleń niezwłocznie po wyłonieniu nabywcy, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 i § 21 ust. 2.
 • 4.
 1. Dokonywanie nabycia oraz zbycia składników aktywów trwałych powinno odbywać się w sposób celowy i oszczędny, w oparciu o zasadę efektywności polegającą na zapewnieniu osiągnięcia najlepszego efektu przy możliwie najniższych kosztach oraz zasady jawności, zachowania uczciwej konkurencji, zakazu dyskryminacji, równości traktowania wszystkich kontrahentów, przejrzystego i obiektywnego podejścia.

(…)

 • 6.

Postępowanie w przedmiocie nabycia lub zbycia składnika aktywów trwałych jest wszczynane na skutek podjętej przez Zarząd Spółki uchwały, w której treści określa się odpowiednio:

 • składnik aktywów trwałych podlegający nabyciu lub zbyciu oraz ich szacowaną wartość rynkową w kontekście uregulowań wskazanych w § 1 ust. 2 lit. a) i b);
 • w przypadku nabycia – minimalne wymagania dotyczące nabywanego składnika, w tym w szczególności wymagania techniczne lub dotyczące ewentualnej gwarancji;
 • w przypadku zbycia – tryb postępowania (przetarg lub aukcja); wartość rynkową lub cenę wywoławczą netto; wysokość wadium; w przypadku aukcji – wysokość postąpienia;
 • skład Komisji Przetargowej, zwanej dalej w skrócie „Komisją”, ze wskazaniem osoby Przewodniczącego (w przypadku przetargu) lub Licytatora (w przypadku aukcji).
 • 7.
 1. W postępowaniu w charakterze oferentów nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, jej organu nadzorującego, likwidatorzy oraz prokurenci, a także osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji oraz osoby bliskie tym osobom (tj. małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, powinowaci i osoby przysposobione), a także osoby, które pozostają z członkami Komisji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
 2. Spółka może odwołać lub zmienić warunki postępowania oraz zamknąć postępowanie bez wybierania którejkolwiek z ofert, jak również żądać unieważnienia zawartej umowy w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego.
 3. Złożenie jednej ważnej oferty w przetargu lub oświadczenie o jednym postąpieniu w stosunku do ceny wywoławczej jest warunkiem wystarczającym do wyłonienia sprzedawcy nabywanego lub nabywcy zbywanego składnika aktywów trwałych.
 4. Postępowanie uważa się za zakończone bez wybrania którejkolwiek z ofert w przypadku:
  • braku uczestników w przypadku aukcji;
  • gdy żaden uczestnik aukcji nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą;

(…).

 1. Postępowanie uważa się za zamknięte z chwilą zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd Spółki w formie uchwały.
 2. OGŁOSZENIE O PRZETARGU LUB AUKCJI
 • 8.
 1. Spółka podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu lub aukcji na okres nie krótszy niż 7 dni.
 2. W jednym ogłoszeniu o przetargu lub aukcji można zamieścić informację o postępowaniach na więcej niż jeden składnik aktywów trwałych.
 3. Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, przy czym Spółka, jeżeli uzna to za celowe, może również umieścić ogłoszenie na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa („KOWR”), na innych stronach internetowych, a także na portalach internetowych i w mediach społecznościowych, z odesłaniem do treści ogłoszenia dostępnego na stronie internetowej oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczanie ogłoszeń.
 4. W przypadku sprzedaży aktywów trwałych ogłoszenie zamieszcza się również w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim (w przypadku sprzedaży składników aktywów trwałych o szacowanej wartości rynkowej powyżej 500 000,00 zł netto) lub lokalnym (w przypadku sprzedaży składników aktywów trwałych o wartości rynkowej poniżej 500 000,00 zł netto).
 5. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji określa co najmniej:
  • firmę, siedzibę i adres Spółki;
  • oznaczenie i rodzaj składnika aktywów trwałych podlegającego nabyciu lub zbyciu;
  • termin, miejsce oraz tryb przeprowadzenia postępowania;
  • w przypadku nabycia składnika aktywów trwałych:
   • minimalne warunki, jakie musi spełniać nabywany składnik aktywów trwałych, w tym w szczególności cechy techniczne oraz okres ewentualnej gwarancji;
   • warunki płatności (termin do zapłaty, jednorazowo/w ratach itp.);
  • w przypadku zbycia składnika aktywów trwałych:
   • w przypadku aukcji – cenę wywoławczą netto składnika aktywów trwałych oraz wysokość postąpienia;
   • w przypadku przetargu – wartość rynkową netto;
   • informację o sposobie opodatkowania zbywanego składnika aktywów trwałych w zakresie podatku VAT;
   • wysokość wadium;
   • istotne informacje obejmujące syntetyczny opis stanu fizycznego i prawnego zbywanych składników aktywów trwałych;
   • termin i miejsce, w którym można zapoznać się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanych składników aktywów trwałych;
   • w przypadku składnika aktywów trwałych stanowiącego nieruchomość – informację o ewentualnych służebnościach lub przysługującym prawie pierwokupu;
   • w przypadku aukcji – termin i miejsce jej przeprowadzenia;
   • w przypadku przetargu wysokość wadium, termin wpłaty wadium oraz numer rachunku bankowego Spółki, na który należy dokonać wpłaty wadium wraz ze wskazaniem tytułu przelewu;
   • informację, że Komisja Przetargowa lub Licytator, niezwłocznie po otwarciu ofert lub niezwłocznie przed wywołaniem aukcji sprawdzi, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości;
   • informację, że wadium złożone przez uczestników aukcji albo złożone przez oferentów uczestniczących w przetargu, którzy nie zostali wybrani, zostanie zwrócone w terminie 7 dni roboczych po zamknięciu aukcji lub zakończeniu przetargu, zaś zwrot wadium w terminie nastąpi bez naliczania odsetek za okres od wpłaty do zwrotu;
   • w przypadku przetargu pouczenie, że w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja informuje tych oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania, z zastrzeżeniem, że postępowanie dalej prowadzone będzie w formie aukcji; w przypadku obecności wszystkich oferentów w dniu stwierdzenia okoliczności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, którzy wyrażą chęć udziału w aukcji, prowadzący przetarg może kontynuować postępowanie w formie aukcji w tym samym dniu;
   • w przypadku aukcji pouczenie, że dotyczących składników aktywów trwałych, których zbycie nie wymaga zachowania szczególnej formy z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży z przyznaniem Spółce prawa odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena sprzedaży nie zostanie uiszczona w terminie 2 dni roboczych, zaś Spółka może wykonać prawo odstąpienia w terminie 5 dni roboczych od dnia bezskutecznego upływu terminu zapłaty ceny;
   • w przypadku aukcji pouczenie, że dotyczących składników aktywów trwałych, których zbycie wymaga zachowania szczególnej formy z chwilą przybicia strony zobowiązane są do zawarcia umowy sprzedaży i każda ze stron jest uprawniona do sądowego dochodzenia jej zawarcia, chyba że co innego wynika z warunków aukcji;
   • w przypadku aukcji pouczenie, że nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium;
   • pouczenie o obowiązku zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanego składnika aktywów trwałych i złożenia stosownego oświadczenia w tym temacie;
   • informację, że warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez Spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych wraz z pouczeniem o obowiązku złożenia oświadczenia, że w przypadku zamknięcia przetargu lub aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Spółki związanych z nie zawarciem umowy zbycia;
  • w przypadku przetargu – miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca, a także wymagania, które powinna spełniać składana oferta;
  • sposób oznaczenia kopert zawierających zgłoszenie do przetargu (ofert);
  • listę załączników do zgłoszenia do przetargu (oferty);
  • pouczenie o obowiązku zapoznania się i akceptacji Regulaminu przed przystąpieniem do przetargu;
  • informację, że w trakcie postępowania na każdym jego etapie Spółka jest uprawniona do unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez podania przyczyny;
  • pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez osobę, która wygrała przetarg lub aukcję;
  • informację, że w przypadku przystąpienia do przetargu lub aukcji osoby fizycznej ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonego przetargu lub aukcji;
  • inne informacje uznane przez Spółkę za istotne,
 6. Przetarg lub aukcja mogą odbyć się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia przetargu lub aukcji.
 • KOMISJA PRZETARGOWA
 • 9.
 1. Postępowanie mające na celu nabycie lub zbycie składnika aktywów trwałych prowadzi Komisja składająca się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, wskazanych uchwałą Zarządu Spółki.
 2. Członkiem Komisji nie może być osoba:
 • uczestnicząca w postępowaniu jako oferent;
 • której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia uczestniczy jako oferent;
 • która jest wspólnikiem, pełnomocnikiem, opiekunem lub kuratorem oferenta lub osoby, o której mowa w pkt. 2);
 • która jest pracownikiem oferenta lub uczestniczy we władzach osoby prawnej będącej oferentem;
 • która była pracownikiem oferenta, a od daty ustania stosunku pracy nie upłynął okres 6 miesięcy;
 • która pozostaje z którymkolwiek z oferentów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 1. Jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w ust. 2, członek Komisji zobowiązany jest do zrezygnowania z udziału w niej bez względu na to, na jakim etapie postępowania poweźmie o tym wiadomość.
 2. W sytuacjach określonych w ust. 3 oraz w przypadku stwierdzenia, że członek Komisji jest z przyczyn obiektywnych niezdolny do dalszego pełnienia swojej funkcji, Zarząd Spółki na wniosek Komisji dokonuje uzupełnienia składu Komisji.
 3. Uczestnictwo w Komisji osoby związanej z oferentem stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności postępowania oraz do pociągnięcia członka Komisji do odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz odszkodowawczej za ewentualną szkodę poniesioną przez Spółkę.
 4. Członkowie Komisji są zobowiązani do złożenia oświadczenia, że nie występują w odniesieniu do ich osoby okoliczności, o których mowa w ust. 2, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Pracami komisji kieruje Przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:
  • dokonywanie pomiędzy członków Komisji podziału prac związanych z prowadzonym postępowaniem;
  • nadzorowanie prawidłowego przeprowadzenia postępowania;
  • informowanie Zarządu Spółki o istotnych kwestiach związanych z pracami Komisji.
 6. Do obowiązków Komisji należy w szczególności:
  • stawienie się w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu;
  • sprawdzenie, czy w danym postępowaniu zostało wpłacone wadium, jeśli jest ono wymagane;
  • przeprowadzenie aukcji albo otwarcie ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym;
  • wzywanie oferentów do uzupełnienia braków formalnych oferty;
  • przeprowadzenie badania oferty pod względem jej zgodności z wymogami stawianymi w ogłoszeniu o przetargu;
  • sporządzenie i podpisanie protokołu z przebiegu postępowania wraz ze wskazaniem wyniku postępowania;
  • skierowanie wniosku do Zarządu Spółki o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania wraz z uzasadnieniem.
 7. W przypadku aukcji Przewodniczący Komisji pełni równocześnie funkcję Licytatora.
  1. WARTOŚĆ RYNKOWA I CENA WYWOŁAWCZA

PRZY ZBYCIU SKŁADNIKA AKTYWÓW TRWAŁYCH

 • 13.
 1. Cena zbywanego składnika aktywów trwałych nie może być niższa niż jego wartość rynkowa, powiększona o koszt opinii rzeczoznawcy, o którym mowa w ust. 3, oraz o koszt dokonanych ogłoszeń.
 2. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka ustala odpowiednio wartość rynkową składników aktywów trwałych (w odniesieniu do przetargu) lub cenę wywoławczą składników aktywów trwałych (w odniesieniu do aukcji).
 3. Wartość rynkowa lub cena wywoławcza nie mogą być niższe od aktualnej wartości rynkowej składników aktywów trwałych ustalonej przez rzeczoznawcę właściwego z uwagi na rodzaj składnika aktywów trwałych będącego przedmiotem zbycia, a jeżeli wartości rynkowej lub ceny wywoławczej nie można we wskazany sposób ustalić, to wartość rynkowa przyjęta dla potrzeb przetargu oraz cena wywoławcza przyjęta dla potrzeb aukcji nie może być niższa od wartości księgowej netto zbywanych składników aktywów trwałych.

(…)

 1. Zbycie nie może nastąpić za świadczenie wzajemne nabywcy niższe od wartości rynkowej zbywanego składnika aktywów trwałych, oferowanego w przetargu, lub od ceny wywoławczej powiększonej o jedno postąpienia, w przypadku aukcji.
 • WADIUM PRZY ZBYCIU SKŁADNIKA AKTYWÓW TRWAŁYCH
 • 14.
 1. Warunkiem przystąpienia przez oferenta do przetargu lub aukcji jest wniesienie na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu lub aukcji wadium w wysokości ustalonej przez Zarządu Spółki, nie niższej jednak niż:
  1. 10% przyjętej przez Zarząd wartości rynkowej zbywanego składnika aktywów trwałych – w przypadku przetargu;
  2. 5% ceny wywoławczej – w przypadku aukcji.
 2. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń niniejszego Regulaminu przez oferenta.
 3. Wadium wnosi się w pieniądzu. Spółka może dopuścić wnoszenie wadium w papierach wartościowych, określając ich rodzaj.
 4. Niedopuszczalna jest zapłata wadium poprzez kompensatę z wierzytelnościami przysługującymi oferentowi wobec Spółki.
 5. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Spółki. Na dowodzie wpłaty (w tytule przelewu) należy umieścić informację umożliwiającą identyfikację składnika aktywów trwałych, którego wadium dotyczy.
 6. Komisja przed wywołaniem aukcji lub przed otwarciem ofert w przetargu sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w sposób, w terminie, wysokości i formie wymaganej przez Spółkę.
 7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny rynkowej lub ceny wywoławczej powiększonej o postąpienie, a także, gdy oferent, którego oferta została wybrana w przetargu (gdy zbycie składnika aktywów trwałych wymaga zachowania szczególnej formy), nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny bez naliczania odsetek. Jeżeli wadium było wniesione przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w innej formie niż w pieniądzu, to ulega ono zwrotowi po zapłaceniu pełnej ceny nabycia.
 9. Wadium podlega zwrotowi po:
  1. wyborze najkorzystniejszej oferty (zamknięciu aukcji lub zakończeniu przetargu), za wyjątkiem oferenta, którego oferta została wybrana;
  2. zamknięciu postępowania;
  3. odwołaniu postępowania;
  4. unieważnieniu postępowania;
  5. zakończeniu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 10. Termin zwrotu wadium przez Spółkę wynosi 7 dni od dnia zamknięcia aukcji, zakończenia przetargu lub innego zdarzenia wskazanego w ust. 9.
 11. Wadium podlega zwrotowi w kwocie nominalnej (wpłaconej), bez odsetek.
 12. O przepadku wadium na rzecz Spółki, w przypadku określonym w ust. 7, Spółka zawiadamia pisemnie podmiot, który dokonał wpłaty wadium, niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności uprawniających do przepadku.
 • ZBYCIE SKŁADNIKA AKTYWÓW TRWAŁYCH

W DRODZE AUKCJI

 • 15.
 1. Licytację przeprowadza Przewodniczący Komisji, zwany dalej „Licytatorem”.
 2. Przed wywołaniem licytacji Komisja:
  • sprawdza tożsamość osób, które stawiły się na licytacji;
  • sprawdza umocowanie osób działających w imieniu i na rzecz podmiotów, które wniosły wadium;
  • odbiera od osób potwierdzenie wpłaty wadium;
  • odbiera od osób, które chcą wziąć udział w licytacji, oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Do udziału w licytacji mogą zostać dopuszczone wyłącznie osoby, które:
  • okazały dowód tożsamości;
  • okazały dokument wykazujący ich prawidłowe umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz podmiotów, które wniosły wadium;
  • podpisały oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt. 4);
  • wniosły wadium w sposób, w terminie i w wysokości określonej w ogłoszeniu;

z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w postępowaniu wpłaty wadium dokonał tylko jeden podmiot, Komisja może dopuścić do udziału w licytacji osobę działającą w imieniu i na rzecz tego podmiotu, która nie wykazała prawidłowego umocowania bądź nie mająca umocowania pod warunkiem, że w terminie 7 dni od dnia licytacji zostanie dostarczony Spółce dokument potwierdzający prawidłowe umocowania. Brak uzupełnienia ww. dokumentu traktowany jest jak brak złożenia oferty przez podmiot, który wpłacił wadium.

 1. Po wywołaniu licytacji Licytator podaje do wiadomości:
  • przedmiot przetargu;
  • cenę wywoławczą;
  • wysokość postąpienia;
  • termin uiszczenia ceny.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej po zaokrągleniu w górę, do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik licytacji złoży ofertę korzystniejszą albo licytacja zostanie zamknięta bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 4. Po ustaniu zgłaszania postąpień Licytator, uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka aukcję, a następnie udziela przybicia oraz ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wygrała aukcję.
 5. Aukcję uznaje się za rozstrzygniętą, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował cenę wywoławczą powiększoną o jedno postąpienie.
 6. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, chyba że przedmiotem sprzedaży jest składnik aktywów trwałych, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy. W takim przypadku uznaje się, że z chwilą przybicia strony zobowiązane są do zawarcia umowy sprzedaży i każda ze stron uprawniona jest do sądowego dochodzenia jej zawarcia, chyba że co innego wynika z warunków aukcji. W przypadku, gdy przedmiotem aukcji jest składnik aktywów trwałych, którego zbycie nie wymaga zachowania szczególnej formy umowa zostaje zawarta z przyznaniem Spółce prawa odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena sprzedaży nie zostanie uiszczona w terminie 2 dni roboczych. Prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 5 dni roboczych od bezskutecznego upływu terminu zapłaty ceny.
 7. Nabywca, który w terminach określonych wyżej nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, złożone wadium.
 8. Wydanie przedmiotu sprzedawcy nabywcy następuje niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia.
 • 16.
 1. Niezwłocznie po zakończeniu aukcji Komisja Przetargowa sporządza protokół z jej przebiegu, który powinien zawierać:
  1. oznaczenie czasu i miejsca aukcji;
  2. imię i nazwisko Licytatora oraz członków Komisji Przetargowej;
  3. przedmiot aukcji i wysokość ceny wywoławczej;
  4. listę uczestników aukcji, z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju wniesionego wadium;
  5. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy;
  6. cenę zaoferowaną przez nabywcę za składnik aktywów trwałych;
  7. oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny nabycia;
  8. wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w aukcji;
  9. wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników aukcji;
  10. podpis Licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu;
  11. w przypadku braku postąpień informację, że nikt nie przystąpił do aukcji, albo że nie wybrano żadnego nabywcy.
 2. Do protokołu załącza się oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 3 pkt. 4).
 3. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę na protokole aukcji. Taką samą wzmiankę należy uczynić o wpłaceniu w przepisanym terminie ceny nabycia.
 4. PODPISANIE UMOWY
 • 19.
 1. W przypadku, gdy przedmiotem zbycia jest składnik aktywów trwałych, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy, Spółka po zakończeniu przetargu lub zamknięciu aukcji, ustala termin zawarcia umowy w formie określonej przepisami prawa i wzywa osobę, która wygrała przetarg lub aukcję, do stawienia się celem zawarcia umowy zbycia.
 2. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Spółka zawiadomi pisemnie oferenta wyłonionego jako sprzedawca lub nabywca w terminie 7 dni od daty zamknięcia postępowania, przy czym data zawarcia umowy zostanie wyznaczona nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 3. W przypadku konieczności zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wyboru notariusza, przed którym zostanie zawarta umowa zbycia składnika aktywów dokonuje Spółka.

(…)

 1. Koszty notarialne, sądowe i inne związane ze zbyciem składnika aktywów trwałych ponosi nabywca.
 2. ZAPŁATA CENY

PRZEZ NABYWCĘ SKŁADNIKA AKTYWÓW TRWAŁYCH

 • 20.
 1. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia wyboru jego oferty w przetargu lub zamknięcia aukcji, a w przypadku wskazanym w § 20 – w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy.
 2. W przypadku zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w ww. prawach do nieruchomości, nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy zbycia, przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny we wskazanym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w ww. prawach do nieruchomości.
 3. Cena oferowana przez oferenta wyłonionego jako nabywca środka aktywów trwałych jest ceną netto. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług może zostać doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności, o ile przepisy obowiązujące tak stanowią.
 4. Niedopuszczalna jest zapłata ceny sprzedaży poprzez kompensatę z wierzytelnościami przysługującymi nabywcy wobec Spółki.

(…)

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 22.
 1. W każdym czasie przed rozstrzygnięciem aukcji lub przetargu, a w szczególności w przypadku naruszenia zasad ich prowadzenia wynikających z postanowień uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 3/2023 z dnia 14 marca 2023 r. w przedmiocie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych spółki lub niniejszego Regulaminu, Komisja Przetargowa może odstąpić od rozstrzygnięcia aukcji lub przetargu albo unieważnić aukcję lub przetarg.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają przyjęcia ich w takiej samej formie, w jakiej przyjęto niniejszy Regulamin.
 3. W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Zarząd Spółki może odpowiednio stosować niniejszy Regulamin również w innych przypadkach niż wskazane w § 1 ust. 2.
 5. Dokumentację z przeprowadzonych postępowań przetargowych przechowuje się przez cały okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tej umowy, nie krótszy jednak niż 3 lata.
 6. (…)

 

Całość Regulaminu dostępna jest do wglądu w siedzibie Spółki,

 

 

 

 

 

 

Łąck, 21-02-2024 r.

Stado Ogierów Sp. z o. o. z siedzibą w Łącku, 09 -520 Łąck, ul. Płocka 12 ogłasza

AUKCJĘ w dniu 08.03.2024 godz.10:00

na sprzedaż CIĄGNIKA ROLNICZEGO NEW HOLLAND T7.220

 

 1. Ciągnik Rolniczy New Holland T7.220

New Holland T7.220

Rok prod. – 2014

Pojemność silnika – 6728 ccm

Moc silnika -151,00 KW

Maksymalna masa całkowita – 13 000 kg

Masa Własna – 8175 kg.

Liczba motogodzin – 9800 mth

Wyposażenie m.in.

Skrzynia biegów – Power Shift

Klimatyzacja

Złącze ISOBUS

Komplet zaczepów

Kabina amortyzowana

Ciągnik serwisowany w ASO, wszystkie przeglądy zgodnie z książka serwisową, oleje i filtry oryginalne

Opony w bardzo dobrym stanie

Ciągnik w pełni sprawny, stan bardzo dobry, nie wymaga wkładu finansowego, gotowy do pracy, wolny od wad fizycznych i prawnych.

 Cena wywoławcza                             – 295.200 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych)(w tym23%vat)

Wadium                                                –  29.520 zł (w tym 23%vat)

Minimalne postąpienie                         –    3.000 zł (w tym 23% vat)

Podane ceny są cenami brutto (cena netto: 240000,00 powiększona o podatek vat 23% = 295.200,00.) i zawierają już wliczony podatek vat 23%.

Nabywca (zwycięzca aukcji) jest zobowiązany wpłacić całkowitą cenę nabycia w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia aukcji.

Ze stanem fizycznym i prawnym zbywanego ciągnika New Holland T7.220 można zapoznać się od momentu publikacji ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień aukcji, po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu: 24 262 98 97 lub pod adresem Płocka 12 09-520 Łąck. Osoby zainteresowane mają obowiązek zapoznać się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanego środka trwałego przed przystąpieniem do aukcji.

Szczegółowe informacje na temat w/w ciągnika New Holland T7.220 będącego przedmiotem sprzedaży można uzyskać również pod nr. telefonu 24 262 98 97 oraz w siedzibie Stada Ogierów w Łącku Sp. z o.o.

Stado Ogierów w Łącku Sp. z o. o. informuje, że aukcja nie podlega przepisom ustawy – prawo zamówień publicznych.

Stado Ogierów Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji na każdym jej etapie i jej zamknięcia bez podania przyczyny.

Aukcja odbędzie się w siedzibie Stada Ogierów w Łącku: 09-520 Łąck, ul. Płocka 12 dnia 08.03.2024 r. o godzinie 1000.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest – wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek Stada Ogierów nr 87 9038 1014 2600 3766 2000 0010, w tytule przelewu podając „Wadium – ciągnik rolniczy NEW HOLLAND T7.220, aukcja 08.03.2024r.”

Wadium z określeniem przedmiotu sprzedaży należy wpłacić tak, aby najpóźniej do godz.24.00 w dniu 07.03.2024 wpłacone środki znalazły się na rachunku bankowym Stada Ogierów w Łącku Sp. z o.o. Prowadzący aukcję niezwłocznie przed wywołaniem aukcji sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. Brak odnotowania wpłaty wadium na rachunku bankowym Spółki wyklucza z uczestnictwa w aukcji.

 

Pozostałe warunki udziału w aukcji:

– uczestnicy aukcji zobowiązani są do złożenia przed przetargiem pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o aukcji, regulaminem, warunkami aukcji i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem prawnym i fizycznym przedmiotu sprzedaży –ciągnika rolniczego New Holland T1.220 oraz rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających;

– osoby prawne muszą przedłożyć oryginał lub poświadczony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z właściwego rejestru;

– uczestnicy aukcji zobowiązani są do okazania dokumentów potwierdzających tożsamość (gdy osoby biorące udział w aukcji działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do przystąpienia do aukcji);

– w przypadku przystąpienia do aukcji osoby fizycznej ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonej aukcji;

– uczestnicy aukcji mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia, że w przypadku zamknięcia aukcji i wyboru jego oferty, a następnie braku uzyskania przez spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych, uczestnik nie będzie wnosił żadnych roszczeń do spółki związanych z nie zawarciem umowy zbycia.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć prowadzącemu aukcję przed otwarciem przetargu.

Wpłacone przez Nabywcę wadium zostanie zaliczone na poczet ceny bez naliczania odsetek.

Wadium złożone przez uczestników aukcji, którzy nie zostali wybrani, zostanie zwrócone w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu aukcji. Zwrot wadium nastąpi bez naliczania odsetek za okres od wpłaty do zwrotu.

Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli:

– żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej powiększonej o postąpienie,

– Nabywca nie wpłaci całkowitej ceny nabycia w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia aukcji.

Warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych.

Z chwilą przybicia z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży z przyznaniem Spółce prawa odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena sprzedaży nie zostanie uiszczona w terminie 2 dni roboczych. Spółka może wykonać prawo odstąpienia w terminie 5 dni roboczych od dnia bezskutecznego upływu terminu zapłaty ceny

Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

                                                                                                                   

 Regulamin aukcji: – wyciąg –

Całość Regulaminu dostępna jest do wglądu w siedzibie Spółki.

 

PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W ZAKRESIE INWESTYCJI ORAZ ZBYWANIA ZBĘDNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Stada Ogierów w Łącku Sp. z o.o.

(wyciąg dotyczący aukcji)

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji

III.       Komisja Przetargowa

(…)

 1. Wartość rynkowa i cena wywoławcza przy zbyciu składnika aktywów trwałych

VII.      Wadium przy zbyciu składnika aktywów trwałych

VIII.     Zbycie składnika aktywów trwałych w drodze aukcji

(…)

 1. Podpisanie umowy
 2. Zapłata ceny przez nabywcę składnika aktywów trwałych

(…)

XIII.     Postanowienia końcowe

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1.
 1. Niniejszy Regulamin określa sposób, tryby i obowiązujące zasady oraz wyjątki od obowiązku stosowania trybu przetargu w zakresie prowadzonych przez Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o. (określane dalej w skrócie jako „Spółka”) inwestycji oraz zbywania zbędnych środków trwałych, jak również zadania, obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych członków Komisji Przetargowej na każdym etapie postępowania przetargowego oraz po jego zakończeniu.
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do:
  1. inwestycji rozumianych jako nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości rynkowej przekraczającej 500 000,00 zł (słowie: pięćset tysięcy złotych) lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  2. zbywania składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 3. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 2, Spółka określa na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

(…)

 1. Składniki aktywów trwałych są zbywane w drodze umowy sprzedaży.
 2. Dla celów określenia niniejszych zasad nabywania i zbywania składników aktywów trwałych Spółki, dzień roboczy oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r.
 • 2.

(…)

 1. Zbycie składników aktywów trwałych przeprowadza się w trybie:
  1. przetargu;
  2. aukcji;

– z zastrzeżeniem § 21 ust. 1-3.

 1. Postępowanie przetargowe oraz aukcje organizuje i prowadzi Spółka.
 • 3.
 1. Nabycie oraz zbycie składników aktywów trwałych może wymagać uzyskania zgód lub zezwoleń, wynikających w szczególności z niniejszego Regulaminu, aktu założycielskiego Spółki lub z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

(…)

 1. W przypadku zbycia składnika aktywów trwałych, Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania wymaganych zgód lub zezwoleń niezwłocznie po wyłonieniu nabywcy, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 i § 21 ust. 2.
 • 4.
 1. Dokonywanie nabycia oraz zbycia składników aktywów trwałych powinno odbywać się w sposób celowy i oszczędny, w oparciu o zasadę efektywności polegającą na zapewnieniu osiągnięcia najlepszego efektu przy możliwie najniższych kosztach oraz zasady jawności, zachowania uczciwej konkurencji, zakazu dyskryminacji, równości traktowania wszystkich kontrahentów, przejrzystego i obiektywnego podejścia.

(…)

 • 6.

Postępowanie w przedmiocie nabycia lub zbycia składnika aktywów trwałych jest wszczynane na skutek podjętej przez Zarząd Spółki uchwały, w której treści określa się odpowiednio:

 • składnik aktywów trwałych podlegający nabyciu lub zbyciu oraz ich szacowaną wartość rynkową w kontekście uregulowań wskazanych w § 1 ust. 2 lit. a) i b);
 • w przypadku nabycia – minimalne wymagania dotyczące nabywanego składnika, w tym w szczególności wymagania techniczne lub dotyczące ewentualnej gwarancji;
 • w przypadku zbycia – tryb postępowania (przetarg lub aukcja); wartość rynkową lub cenę wywoławczą netto; wysokość wadium; w przypadku aukcji – wysokość postąpienia;
 • skład Komisji Przetargowej, zwanej dalej w skrócie „Komisją”, ze wskazaniem osoby Przewodniczącego (w przypadku przetargu) lub Licytatora (w przypadku aukcji).
 • 7.
 1. W postępowaniu w charakterze oferentów nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, jej organu nadzorującego, likwidatorzy oraz prokurenci, a także osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji oraz osoby bliskie tym osobom (tj. małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, powinowaci i osoby przysposobione), a także osoby, które pozostają z członkami Komisji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
 2. Spółka może odwołać lub zmienić warunki postępowania oraz zamknąć postępowanie bez wybierania którejkolwiek z ofert, jak również żądać unieważnienia zawartej umowy w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego.
 3. Złożenie jednej ważnej oferty w przetargu lub oświadczenie o jednym postąpieniu w stosunku do ceny wywoławczej jest warunkiem wystarczającym do wyłonienia sprzedawcy nabywanego lub nabywcy zbywanego składnika aktywów trwałych.
 4. Postępowanie uważa się za zakończone bez wybrania którejkolwiek z ofert w przypadku:
  • braku uczestników w przypadku aukcji;
  • gdy żaden uczestnik aukcji nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą;

(…).

 1. Postępowanie uważa się za zamknięte z chwilą zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd Spółki w formie uchwały.
 2. OGŁOSZENIE O PRZETARGU LUB AUKCJI
 • 8.
 1. Spółka podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu lub aukcji na okres nie krótszy niż 7 dni.
 2. W jednym ogłoszeniu o przetargu lub aukcji można zamieścić informację o postępowaniach na więcej niż jeden składnik aktywów trwałych.
 3. Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, przy czym Spółka, jeżeli uzna to za celowe, może również umieścić ogłoszenie na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa („KOWR”), na innych stronach internetowych, a także na portalach internetowych i w mediach społecznościowych, z odesłaniem do treści ogłoszenia dostępnego na stronie internetowej oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczanie ogłoszeń.
 4. W przypadku sprzedaży aktywów trwałych ogłoszenie zamieszcza się również w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim (w przypadku sprzedaży składników aktywów trwałych o szacowanej wartości rynkowej powyżej 500 000,00 zł netto) lub lokalnym (w przypadku sprzedaży składników aktywów trwałych o wartości rynkowej poniżej 500 000,00 zł netto).
 5. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji określa co najmniej:
  • firmę, siedzibę i adres Spółki;
  • oznaczenie i rodzaj składnika aktywów trwałych podlegającego nabyciu lub zbyciu;
  • termin, miejsce oraz tryb przeprowadzenia postępowania;
  • w przypadku nabycia składnika aktywów trwałych:
   • minimalne warunki, jakie musi spełniać nabywany składnik aktywów trwałych, w tym w szczególności cechy techniczne oraz okres ewentualnej gwarancji;
   • warunki płatności (termin do zapłaty, jednorazowo/w ratach itp.);
  • w przypadku zbycia składnika aktywów trwałych:
   • w przypadku aukcji – cenę wywoławczą netto składnika aktywów trwałych oraz wysokość postąpienia;
   • w przypadku przetargu – wartość rynkową netto;
   • informację o sposobie opodatkowania zbywanego składnika aktywów trwałych w zakresie podatku VAT;
   • wysokość wadium;
   • istotne informacje obejmujące syntetyczny opis stanu fizycznego i prawnego zbywanych składników aktywów trwałych;
   • termin i miejsce, w którym można zapoznać się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanych składników aktywów trwałych;
   • w przypadku składnika aktywów trwałych stanowiącego nieruchomość – informację o ewentualnych służebnościach lub przysługującym prawie pierwokupu;
   • w przypadku aukcji – termin i miejsce jej przeprowadzenia;
   • w przypadku przetargu wysokość wadium, termin wpłaty wadium oraz numer rachunku bankowego Spółki, na który należy dokonać wpłaty wadium wraz ze wskazaniem tytułu przelewu;
   • informację, że Komisja Przetargowa lub Licytator, niezwłocznie po otwarciu ofert lub niezwłocznie przed wywołaniem aukcji sprawdzi, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości;
   • informację, że wadium złożone przez uczestników aukcji albo złożone przez oferentów uczestniczących w przetargu, którzy nie zostali wybrani, zostanie zwrócone w terminie 7 dni roboczych po zamknięciu aukcji lub zakończeniu przetargu, zaś zwrot wadium w terminie nastąpi bez naliczania odsetek za okres od wpłaty do zwrotu;
   • w przypadku przetargu pouczenie, że w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja informuje tych oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania, z zastrzeżeniem, że postępowanie dalej prowadzone będzie w formie aukcji; w przypadku obecności wszystkich oferentów w dniu stwierdzenia okoliczności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, którzy wyrażą chęć udziału w aukcji, prowadzący przetarg może kontynuować postępowanie w formie aukcji w tym samym dniu;
   • w przypadku aukcji pouczenie, że dotyczących składników aktywów trwałych, których zbycie nie wymaga zachowania szczególnej formy z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży z przyznaniem Spółce prawa odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena sprzedaży nie zostanie uiszczona w terminie 2 dni roboczych, zaś Spółka może wykonać prawo odstąpienia w terminie 5 dni roboczych od dnia bezskutecznego upływu terminu zapłaty ceny;
   • w przypadku aukcji pouczenie, że dotyczących składników aktywów trwałych, których zbycie wymaga zachowania szczególnej formy z chwilą przybicia strony zobowiązane są do zawarcia umowy sprzedaży i każda ze stron jest uprawniona do sądowego dochodzenia jej zawarcia, chyba że co innego wynika z warunków aukcji;
   • w przypadku aukcji pouczenie, że nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium;
   • pouczenie o obowiązku zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanego składnika aktywów trwałych i złożenia stosownego oświadczenia w tym temacie;
   • informację, że warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez Spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych wraz z pouczeniem o obowiązku złożenia oświadczenia, że w przypadku zamknięcia przetargu lub aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Spółki związanych z nie zawarciem umowy zbycia;
  • w przypadku przetargu – miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca, a także wymagania, które powinna spełniać składana oferta;
  • sposób oznaczenia kopert zawierających zgłoszenie do przetargu (ofert);
  • listę załączników do zgłoszenia do przetargu (oferty);
  • pouczenie o obowiązku zapoznania się i akceptacji Regulaminu przed przystąpieniem do przetargu;
  • informację, że w trakcie postępowania na każdym jego etapie Spółka jest uprawniona do unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez podania przyczyny;
  • pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez osobę, która wygrała przetarg lub aukcję;
  • informację, że w przypadku przystąpienia do przetargu lub aukcji osoby fizycznej ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonego przetargu lub aukcji;
  • inne informacje uznane przez Spółkę za istotne,
 6. Przetarg lub aukcja mogą odbyć się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia przetargu lub aukcji.
 • KOMISJA PRZETARGOWA
 • 9.
 1. Postępowanie mające na celu nabycie lub zbycie składnika aktywów trwałych prowadzi Komisja składająca się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, wskazanych uchwałą Zarządu Spółki.
 2. Członkiem Komisji nie może być osoba:
 • uczestnicząca w postępowaniu jako oferent;
 • której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia uczestniczy jako oferent;
 • która jest wspólnikiem, pełnomocnikiem, opiekunem lub kuratorem oferenta lub osoby, o której mowa w pkt. 2);
 • która jest pracownikiem oferenta lub uczestniczy we władzach osoby prawnej będącej oferentem;
 • która była pracownikiem oferenta, a od daty ustania stosunku pracy nie upłynął okres 6 miesięcy;
 • która pozostaje z którymkolwiek z oferentów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 1. Jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w ust. 2, członek Komisji zobowiązany jest do zrezygnowania z udziału w niej bez względu na to, na jakim etapie postępowania poweźmie o tym wiadomość.
 2. W sytuacjach określonych w ust. 3 oraz w przypadku stwierdzenia, że członek Komisji jest z przyczyn obiektywnych niezdolny do dalszego pełnienia swojej funkcji, Zarząd Spółki na wniosek Komisji dokonuje uzupełnienia składu Komisji.
 3. Uczestnictwo w Komisji osoby związanej z oferentem stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności postępowania oraz do pociągnięcia członka Komisji do odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz odszkodowawczej za ewentualną szkodę poniesioną przez Spółkę.
 4. Członkowie Komisji są zobowiązani do złożenia oświadczenia, że nie występują w odniesieniu do ich osoby okoliczności, o których mowa w ust. 2, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Pracami komisji kieruje Przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:
  • dokonywanie pomiędzy członków Komisji podziału prac związanych z prowadzonym postępowaniem;
  • nadzorowanie prawidłowego przeprowadzenia postępowania;
  • informowanie Zarządu Spółki o istotnych kwestiach związanych z pracami Komisji.
 6. Do obowiązków Komisji należy w szczególności:
  • stawienie się w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu;
  • sprawdzenie, czy w danym postępowaniu zostało wpłacone wadium, jeśli jest ono wymagane;
  • przeprowadzenie aukcji albo otwarcie ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym;
  • wzywanie oferentów do uzupełnienia braków formalnych oferty;
  • przeprowadzenie badania oferty pod względem jej zgodności z wymogami stawianymi w ogłoszeniu o przetargu;
  • sporządzenie i podpisanie protokołu z przebiegu postępowania wraz ze wskazaniem wyniku postępowania;
  • skierowanie wniosku do Zarządu Spółki o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania wraz z uzasadnieniem.
 7. W przypadku aukcji Przewodniczący Komisji pełni równocześnie funkcję Licytatora.
  1. WARTOŚĆ RYNKOWA I CENA WYWOŁAWCZA

PRZY ZBYCIU SKŁADNIKA AKTYWÓW TRWAŁYCH

 • 13.
 1. Cena zbywanego składnika aktywów trwałych nie może być niższa niż jego wartość rynkowa, powiększona o koszt opinii rzeczoznawcy, o którym mowa w ust. 3, oraz o koszt dokonanych ogłoszeń.
 2. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka ustala odpowiednio wartość rynkową składników aktywów trwałych (w odniesieniu do przetargu) lub cenę wywoławczą składników aktywów trwałych (w odniesieniu do aukcji).
 3. Wartość rynkowa lub cena wywoławcza nie mogą być niższe od aktualnej wartości rynkowej składników aktywów trwałych ustalonej przez rzeczoznawcę właściwego z uwagi na rodzaj składnika aktywów trwałych będącego przedmiotem zbycia, a jeżeli wartości rynkowej lub ceny wywoławczej nie można we wskazany sposób ustalić, to wartość rynkowa przyjęta dla potrzeb przetargu oraz cena wywoławcza przyjęta dla potrzeb aukcji nie może być niższa od wartości księgowej netto zbywanych składników aktywów trwałych.

(…)

 1. Zbycie nie może nastąpić za świadczenie wzajemne nabywcy niższe od wartości rynkowej zbywanego składnika aktywów trwałych, oferowanego w przetargu, lub od ceny wywoławczej powiększonej o jedno postąpienia, w przypadku aukcji.
 • WADIUM PRZY ZBYCIU SKŁADNIKA AKTYWÓW TRWAŁYCH
 • 14.
 1. Warunkiem przystąpienia przez oferenta do przetargu lub aukcji jest wniesienie na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu lub aukcji wadium w wysokości ustalonej przez Zarządu Spółki, nie niższej jednak niż:
  1. 10% przyjętej przez Zarząd wartości rynkowej zbywanego składnika aktywów trwałych – w przypadku przetargu;
  2. 5% ceny wywoławczej – w przypadku aukcji.
 2. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń niniejszego Regulaminu przez oferenta.
 3. Wadium wnosi się w pieniądzu. Spółka może dopuścić wnoszenie wadium w papierach wartościowych, określając ich rodzaj.
 4. Niedopuszczalna jest zapłata wadium poprzez kompensatę z wierzytelnościami przysługującymi oferentowi wobec Spółki.
 5. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Spółki. Na dowodzie wpłaty (w tytule przelewu) należy umieścić informację umożliwiającą identyfikację składnika aktywów trwałych, którego wadium dotyczy.
 6. Komisja przed wywołaniem aukcji lub przed otwarciem ofert w przetargu sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w sposób, w terminie, wysokości i formie wymaganej przez Spółkę.
 7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny rynkowej lub ceny wywoławczej powiększonej o postąpienie, a także, gdy oferent, którego oferta została wybrana w przetargu (gdy zbycie składnika aktywów trwałych wymaga zachowania szczególnej formy), nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny bez naliczania odsetek. Jeżeli wadium było wniesione przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w innej formie niż w pieniądzu, to ulega ono zwrotowi po zapłaceniu pełnej ceny nabycia.
 9. Wadium podlega zwrotowi po:
  1. wyborze najkorzystniejszej oferty (zamknięciu aukcji lub zakończeniu przetargu), za wyjątkiem oferenta, którego oferta została wybrana;
  2. zamknięciu postępowania;
  3. odwołaniu postępowania;
  4. unieważnieniu postępowania;
  5. zakończeniu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 10. Termin zwrotu wadium przez Spółkę wynosi 7 dni od dnia zamknięcia aukcji, zakończenia przetargu lub innego zdarzenia wskazanego w ust. 9.
 11. Wadium podlega zwrotowi w kwocie nominalnej (wpłaconej), bez odsetek.
 12. O przepadku wadium na rzecz Spółki, w przypadku określonym w ust. 7, Spółka zawiadamia pisemnie podmiot, który dokonał wpłaty wadium, niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności uprawniających do przepadku.
 • ZBYCIE SKŁADNIKA AKTYWÓW TRWAŁYCH

W DRODZE AUKCJI

 • 15.
 1. Licytację przeprowadza Przewodniczący Komisji, zwany dalej „Licytatorem”.
 2. Przed wywołaniem licytacji Komisja:
  • sprawdza tożsamość osób, które stawiły się na licytacji;
  • sprawdza umocowanie osób działających w imieniu i na rzecz podmiotów, które wniosły wadium;
  • odbiera od osób potwierdzenie wpłaty wadium;
  • odbiera od osób, które chcą wziąć udział w licytacji, oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Do udziału w licytacji mogą zostać dopuszczone wyłącznie osoby, które:
  • okazały dowód tożsamości;
  • okazały dokument wykazujący ich prawidłowe umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz podmiotów, które wniosły wadium;
  • podpisały oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt. 4);
  • wniosły wadium w sposób, w terminie i w wysokości określonej w ogłoszeniu;

z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w postępowaniu wpłaty wadium dokonał tylko jeden podmiot, Komisja może dopuścić do udziału w licytacji osobę działającą w imieniu i na rzecz tego podmiotu, która nie wykazała prawidłowego umocowania bądź nie mająca umocowania pod warunkiem, że w terminie 7 dni od dnia licytacji zostanie dostarczony Spółce dokument potwierdzający prawidłowe umocowania. Brak uzupełnienia ww. dokumentu traktowany jest jak brak złożenia oferty przez podmiot, który wpłacił wadium.

 1. Po wywołaniu licytacji Licytator podaje do wiadomości:
  • przedmiot przetargu;
  • cenę wywoławczą;
  • wysokość postąpienia;
  • termin uiszczenia ceny.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej po zaokrągleniu w górę, do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik licytacji złoży ofertę korzystniejszą albo licytacja zostanie zamknięta bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 4. Po ustaniu zgłaszania postąpień Licytator, uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka aukcję, a następnie udziela przybicia oraz ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wygrała aukcję.
 5. Aukcję uznaje się za rozstrzygniętą, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował cenę wywoławczą powiększoną o jedno postąpienie.
 6. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, chyba że przedmiotem sprzedaży jest składnik aktywów trwałych, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy. W takim przypadku uznaje się, że z chwilą przybicia strony zobowiązane są do zawarcia umowy sprzedaży i każda ze stron uprawniona jest do sądowego dochodzenia jej zawarcia, chyba że co innego wynika z warunków aukcji. W przypadku, gdy przedmiotem aukcji jest składnik aktywów trwałych, którego zbycie nie wymaga zachowania szczególnej formy umowa zostaje zawarta z przyznaniem Spółce prawa odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena sprzedaży nie zostanie uiszczona w terminie 2 dni roboczych. Prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 5 dni roboczych od bezskutecznego upływu terminu zapłaty ceny.
 7. Nabywca, który w terminach określonych wyżej nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, złożone wadium.
 8. Wydanie przedmiotu sprzedawcy nabywcy następuje niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia.
 • 16.
 1. Niezwłocznie po zakończeniu aukcji Komisja Przetargowa sporządza protokół z jej przebiegu, który powinien zawierać:
  1. oznaczenie czasu i miejsca aukcji;
  2. imię i nazwisko Licytatora oraz członków Komisji Przetargowej;
  3. przedmiot aukcji i wysokość ceny wywoławczej;
  4. listę uczestników aukcji, z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju wniesionego wadium;
  5. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy;
  6. cenę zaoferowaną przez nabywcę za składnik aktywów trwałych;
  7. oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny nabycia;
  8. wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w aukcji;
  9. wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników aukcji;
  10. podpis Licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu;
  11. w przypadku braku postąpień informację, że nikt nie przystąpił do aukcji, albo że nie wybrano żadnego nabywcy.
 2. Do protokołu załącza się oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 3 pkt. 4).
 3. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę na protokole aukcji. Taką samą wzmiankę należy uczynić o wpłaceniu w przepisanym terminie ceny nabycia.
 4. PODPISANIE UMOWY
 • 19.
 1. W przypadku, gdy przedmiotem zbycia jest składnik aktywów trwałych, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy, Spółka po zakończeniu przetargu lub zamknięciu aukcji, ustala termin zawarcia umowy w formie określonej przepisami prawa i wzywa osobę, która wygrała przetarg lub aukcję, do stawienia się celem zawarcia umowy zbycia.
 2. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Spółka zawiadomi pisemnie oferenta wyłonionego jako sprzedawca lub nabywca w terminie 7 dni od daty zamknięcia postępowania, przy czym data zawarcia umowy zostanie wyznaczona nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 3. W przypadku konieczności zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wyboru notariusza, przed którym zostanie zawarta umowa zbycia składnika aktywów dokonuje Spółka.

(…)

 1. Koszty notarialne, sądowe i inne związane ze zbyciem składnika aktywów trwałych ponosi nabywca.
 2. ZAPŁATA CENY

PRZEZ NABYWCĘ SKŁADNIKA AKTYWÓW TRWAŁYCH

 • 20.
 1. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia wyboru jego oferty w przetargu lub zamknięcia aukcji, a w przypadku wskazanym w § 20 – w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy.
 2. W przypadku zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w ww. prawach do nieruchomości, nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy zbycia, przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny we wskazanym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w ww. prawach do nieruchomości.
 3. Cena oferowana przez oferenta wyłonionego jako nabywca środka aktywów trwałych jest ceną netto. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług może zostać doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności, o ile przepisy obowiązujące tak stanowią.
 4. Niedopuszczalna jest zapłata ceny sprzedaży poprzez kompensatę z wierzytelnościami przysługującymi nabywcy wobec Spółki.

(…)

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 22.
 1. W każdym czasie przed rozstrzygnięciem aukcji lub przetargu, a w szczególności w przypadku naruszenia zasad ich prowadzenia wynikających z postanowień uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 3/2023 z dnia 14 marca 2023 r. w przedmiocie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych spółki lub niniejszego Regulaminu, Komisja Przetargowa może odstąpić od rozstrzygnięcia aukcji lub przetargu albo unieważnić aukcję lub przetarg.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają przyjęcia ich w takiej samej formie, w jakiej przyjęto niniejszy Regulamin.
 3. W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Zarząd Spółki może odpowiednio stosować niniejszy Regulamin również w innych przypadkach niż wskazane w § 1 ust. 2.
 5. Dokumentację z przeprowadzonych postępowań przetargowych przechowuje się przez cały okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tej umowy, nie krótszy jednak niż 3 lata.
 6. (…)

 

Całość Regulaminu dostępna jest do wglądu w siedzibie Spółki,

 

 

 

 

                                                                                                            Łąck, 28-09-2023 r.

                      Stado Ogierów Sp. z o. o. z siedzibą w Łącku, 09 – 520 Łąck, ul. Płocka 12 ogłasza

                                                                   AUKCJĘ na sprzedaż

                                                  nieruchomości gruntowej zabudowanej

 1. Działka o nr. ewidencyjnym 31/13

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem niemieszkalnym oraz budowlą – zbiornikiem podziemnym jednopłaszczowym stalowym,

4 odmierzaczami paliw płynnych, położona w miejscowości Łąck przy ul. Jesiennej.

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 0008 Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_2 Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                            – płocki

Województwo                                               – mazowieckie

Powierzchnia działki 31/13                           – 2.700 m2

Nr. księgi wieczystej                                    – PL1G/00047352/9

Cena wywoławcza                                        – 285.000 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy)                (w tym23%vat)

Wadium                                                         –  28.500 zł brutto

Minimalne postąpienie                                  –    3.000 zł brutto

Podane ceny są cenami brutto (cena netto powiększona o podatek vat23%) i zawierają już wliczony podatek vat 23%.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – gminy Łąck, Uchwała Rady Gminy Łąck Nr XXVIII/296/22 dnia 30 sierpnia 2022 r.

Ze stanem fizycznym i prawnym zbywanej nieruchomości można zapoznać się od momentu publikacji ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień aukcji, po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu: 24 262 98 97 lub pod adresem Płocka 12 09-520 Łąck. Osoby zainteresowane mają obowiązek zapoznać się ze stanem fizycznym i prawnym nieruchomości przed przystąpieniem do aukcji.

Szczegółowe informacje na temat w/w nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać również pod nr. telefonu 24 262 98 97 oraz w siedzibie Stada Ogierów w Łącku Sp. z o.o.

Stado Ogierów w Łącku Sp. z o. o. informuje, że aukcja nie podlega przepisom ustawy – prawo zamówień publicznych.

Stado Ogierów Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji na każdym jej etapie i jej zamknięcia bez podania przyczyny.

Aukcja odbędzie się w siedzibie Stada Ogierów w Łącku: 09-520 Łąck, ul. Płocka 12 dnia 17.10.2023 r. o godzinie 1000.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest – wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek Stada Ogierów nr 87 9038 1014 2600 3766 2000 0010.

Wadium z określeniem numeru działki należy wpłacić tak, aby najpóźniej do godz. 24.00 w dniu 16.10.2023 wpłacone środki znalazły się na rachunku bankowym Stada Ogierów w Łącku Sp. z o.o. Prowadzący aukcję niezwłocznie przed wywołaniem aukcji sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. Brak odnotowania wpłaty wadium na rachunku bankowym Spółki wyklucza z uczestnictwa w aukcji.

Pozostałe warunki udziału w aukcji:

– uczestnicy aukcji zobowiązani są do złożenia przed przetargiem pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o aukcji, regulaminem, warunkami aukcji i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem prawnym i fizycznym nieruchomości oraz rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających;

– osoby prawne muszą przedłożyć oryginał lub poświadczony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z właściwego rejestru;

– uczestnicy aukcji zobowiązani są do okazania dokumentów potwierdzających tożsamość (gdy osoby biorące udział w aukcji działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do przystąpienia do aukcji);

– w przypadku przystąpienia do aukcji osoby fizycznej ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonej aukcji;

– uczestnicy aukcji mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia, że w przypadku zamknięcia aukcji i wyboru jego oferty, a następnie braku uzyskania przez spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych, uczestnik nie będzie wnosił żadnych roszczeń do spółki związanych z nie zawarciem umowy zbycia.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć prowadzącemu aukcję przed otwarciem przetargu.

Wpłacone przez Nabywcę wadium zostanie zaliczone na poczet ceny bez naliczania odsetek.

Wadium złożone przez uczestników aukcji, którzy nie zostali wybrani, zostanie zwrócone w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu aukcji. Zwrot wadium nastąpi bez naliczania odsetek za okres od wpłaty do zwrotu.

Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli:

– żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej powiększonej o postąpienie,

– Nabywca uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży,

– zawarcie umowy sprzedaży jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Nabywcy.

Warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych.

Z chwilą przybicia strony zobowiązane są do zawarcia umowy sprzedaży i każda ze stron uprawniona jest do sądowego dochodzenia jej zawarcia. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia do dnia zawarcia umowy zbycia na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny zbycia nieruchomości, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca. Cena osiągnięta w toku aukcji będzie stanowiła należność za nabytą nieruchomość.

Regulamin aukcji: – wyciąg –

Całość Regulaminu dostępna jest do wglądu w siedzibie Spółki.

PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W ZAKRESIE INWESTYCJI ORAZ ZBYWANIA ZBĘDNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Stada Ogierów w Łącku Sp. z o.o.

(wyciąg dotyczący aukcji)

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji

III.       Komisja Przetargowa

 (…)

 1. Wartość rynkowa i cena wywoławcza przy zbyciu składnika aktywów trwałych

VII.      Wadium przy zbyciu składnika aktywów trwałych

VIII.     Zbycie składnika aktywów trwałych w drodze aukcji

(…)

 1. Podpisanie umowy
 2. Zapłata ceny przez nabywcę składnika aktywów trwałych

(…)

XIII.     Postanowienia końcowe

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1.
 1. Niniejszy Regulamin określa sposób, tryby i obowiązujące zasady oraz wyjątki od obowiązku stosowania trybu przetargu w zakresie prowadzonych przez Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o. (określane dalej w skrócie jako „Spółka”) inwestycji oraz zbywania zbędnych środków trwałych, jak również zadania, obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych członków Komisji Przetargowej na każdym etapie postępowania przetargowego oraz po jego zakończeniu.
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do:
  1. inwestycji rozumianych jako nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości rynkowej przekraczającej 500 000,00 zł (słowie: pięćset tysięcy złotych) lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  2. zbywania składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 3. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 2, Spółka określa na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

(…)

 1. Składniki aktywów trwałych są zbywane w drodze umowy sprzedaży.
 2. Dla celów określenia niniejszych zasad nabywania i zbywania składników aktywów trwałych Spółki, dzień roboczy oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r.
 • 2.

(…)

 1. Zbycie składników aktywów trwałych przeprowadza się w trybie:
  1. przetargu;
  2. aukcji;

– z zastrzeżeniem § 21 ust. 1-3.

 1. Postępowanie przetargowe oraz aukcje organizuje i prowadzi Spółka.
 • 3.
 1. Nabycie oraz zbycie składników aktywów trwałych może wymagać uzyskania zgód lub zezwoleń, wynikających w szczególności z niniejszego Regulaminu, aktu założycielskiego Spółki lub z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

(…)

 1. W przypadku zbycia składnika aktywów trwałych, Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania wymaganych zgód lub zezwoleń niezwłocznie po wyłonieniu nabywcy, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 i § 21 ust. 2.
 • 4.
 1. Dokonywanie nabycia oraz zbycia składników aktywów trwałych powinno odbywać się w sposób celowy i oszczędny, w oparciu o zasadę efektywności polegającą na zapewnieniu osiągnięcia najlepszego efektu przy możliwie najniższych kosztach oraz zasady jawności, zachowania uczciwej konkurencji, zakazu dyskryminacji, równości traktowania wszystkich kontrahentów, przejrzystego i obiektywnego podejścia.

(…)

 • 6.

Postępowanie w przedmiocie nabycia lub zbycia składnika aktywów trwałych jest wszczynane na skutek podjętej przez Zarząd Spółki uchwały, w której treści określa się odpowiednio:

 • składnik aktywów trwałych podlegający nabyciu lub zbyciu oraz ich szacowaną wartość rynkową w kontekście uregulowań wskazanych w § 1 ust. 2 lit. a) i b);
 • w przypadku nabycia – minimalne wymagania dotyczące nabywanego składnika, w tym w szczególności wymagania techniczne lub dotyczące ewentualnej gwarancji;
 • w przypadku zbycia – tryb postępowania (przetarg lub aukcja); wartość rynkową lub cenę wywoławczą netto; wysokość wadium; w przypadku aukcji – wysokość postąpienia;
 • skład Komisji Przetargowej, zwanej dalej w skrócie „Komisją”, ze wskazaniem osoby Przewodniczącego (w przypadku przetargu) lub Licytatora (w przypadku aukcji).
 • 7.
 1. W postępowaniu w charakterze oferentów nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, jej organu nadzorującego, likwidatorzy oraz prokurenci, a także osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji oraz osoby bliskie tym osobom (tj. małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, powinowaci i osoby przysposobione), a także osoby, które pozostają z członkami Komisji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
 2. Spółka może odwołać lub zmienić warunki postępowania oraz zamknąć postępowanie bez wybierania którejkolwiek z ofert, jak również żądać unieważnienia zawartej umowy w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego.
 3. Złożenie jednej ważnej oferty w przetargu lub oświadczenie o jednym postąpieniu w stosunku do ceny wywoławczej jest warunkiem wystarczającym do wyłonienia sprzedawcy nabywanego lub nabywcy zbywanego składnika aktywów trwałych.
 4. Postępowanie uważa się za zakończone bez wybrania którejkolwiek z ofert w przypadku:
  • braku uczestników w przypadku aukcji;
  • gdy żaden uczestnik aukcji nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą;

(…).

 1. Postępowanie uważa się za zamknięte z chwilą zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd Spółki w formie uchwały.
 2. OGŁOSZENIE O PRZETARGU LUB AUKCJI
 • 8.
 1. Spółka podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu lub aukcji na okres nie krótszy niż 7 dni.
 2. W jednym ogłoszeniu o przetargu lub aukcji można zamieścić informację o postępowaniach na więcej niż jeden składnik aktywów trwałych.
 3. Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, przy czym Spółka, jeżeli uzna to za celowe, może również umieścić ogłoszenie na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa („KOWR”), na innych stronach internetowych, a także na portalach internetowych i w mediach społecznościowych, z odesłaniem do treści ogłoszenia dostępnego na stronie internetowej oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczanie ogłoszeń.
 4. W przypadku sprzedaży aktywów trwałych ogłoszenie zamieszcza się również w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim (w przypadku sprzedaży składników aktywów trwałych o szacowanej wartości rynkowej powyżej 500 000,00 zł netto) lub lokalnym (w przypadku sprzedaży składników aktywów trwałych o wartości rynkowej poniżej 500 000,00 zł netto).
 5. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji określa co najmniej:
  • firmę, siedzibę i adres Spółki;
  • oznaczenie i rodzaj składnika aktywów trwałych podlegającego nabyciu lub zbyciu;
  • termin, miejsce oraz tryb przeprowadzenia postępowania;
  • w przypadku nabycia składnika aktywów trwałych:
   • minimalne warunki, jakie musi spełniać nabywany składnik aktywów trwałych, w tym w szczególności cechy techniczne oraz okres ewentualnej gwarancji;
   • warunki płatności (termin do zapłaty, jednorazowo/w ratach itp.);
  • w przypadku zbycia składnika aktywów trwałych:
   • w przypadku aukcji – cenę wywoławczą netto składnika aktywów trwałych oraz wysokość postąpienia;
   • w przypadku przetargu – wartość rynkową netto;
   • informację o sposobie opodatkowania zbywanego składnika aktywów trwałych w zakresie podatku VAT;
   • wysokość wadium;
   • istotne informacje obejmujące syntetyczny opis stanu fizycznego i prawnego zbywanych składników aktywów trwałych;
   • termin i miejsce, w którym można zapoznać się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanych składników aktywów trwałych;
   • w przypadku składnika aktywów trwałych stanowiącego nieruchomość – informację o ewentualnych służebnościach lub przysługującym prawie pierwokupu;
   • w przypadku aukcji – termin i miejsce jej przeprowadzenia;
   • w przypadku przetargu wysokość wadium, termin wpłaty wadium oraz numer rachunku bankowego Spółki, na który należy dokonać wpłaty wadium wraz ze wskazaniem tytułu przelewu;
   • informację, że Komisja Przetargowa lub Licytator, niezwłocznie po otwarciu ofert lub niezwłocznie przed wywołaniem aukcji sprawdzi, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości;
   • informację, że wadium złożone przez uczestników aukcji albo złożone przez oferentów uczestniczących w przetargu, którzy nie zostali wybrani, zostanie zwrócone w terminie 7 dni roboczych po zamknięciu aukcji lub zakończeniu przetargu, zaś zwrot wadium w terminie nastąpi bez naliczania odsetek za okres od wpłaty do zwrotu;
   • w przypadku przetargu pouczenie, że w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja informuje tych oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania, z zastrzeżeniem, że postępowanie dalej prowadzone będzie w formie aukcji; w przypadku obecności wszystkich oferentów w dniu stwierdzenia okoliczności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, którzy wyrażą chęć udziału w aukcji, prowadzący przetarg może kontynuować postępowanie w formie aukcji w tym samym dniu;
   • w przypadku aukcji pouczenie, że dotyczących składników aktywów trwałych, których zbycie nie wymaga zachowania szczególnej formy z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży z przyznaniem Spółce prawa odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena sprzedaży nie zostanie uiszczona w terminie 2 dni roboczych, zaś Spółka może wykonać prawo odstąpienia w terminie 5 dni roboczych od dnia bezskutecznego upływu terminu zapłaty ceny;
   • w przypadku aukcji pouczenie, że dotyczących składników aktywów trwałych, których zbycie wymaga zachowania szczególnej formy z chwilą przybicia strony zobowiązane są do zawarcia umowy sprzedaży i każda ze stron jest uprawniona do sądowego dochodzenia jej zawarcia, chyba że co innego wynika z warunków aukcji;
   • w przypadku aukcji pouczenie, że nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium;
   • pouczenie o obowiązku zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanego składnika aktywów trwałych i złożenia stosownego oświadczenia w tym temacie;
   • informację, że warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez Spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych wraz z pouczeniem o obowiązku złożenia oświadczenia, że w przypadku zamknięcia przetargu lub aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Spółki związanych z nie zawarciem umowy zbycia;
  • w przypadku przetargu – miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca, a także wymagania, które powinna spełniać składana oferta;
  • sposób oznaczenia kopert zawierających zgłoszenie do przetargu (ofert);
  • listę załączników do zgłoszenia do przetargu (oferty);
  • pouczenie o obowiązku zapoznania się i akceptacji Regulaminu przed przystąpieniem do przetargu;
  • informację, że w trakcie postępowania na każdym jego etapie Spółka jest uprawniona do unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez podania przyczyny;
  • pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez osobę, która wygrała przetarg lub aukcję;
  • informację, że w przypadku przystąpienia do przetargu lub aukcji osoby fizycznej ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonego przetargu lub aukcji;
  • inne informacje uznane przez Spółkę za istotne,
 6. Przetarg lub aukcja mogą odbyć się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia przetargu lub aukcji.
 • KOMISJA PRZETARGOWA
 • 9.
 1. Postępowanie mające na celu nabycie lub zbycie składnika aktywów trwałych prowadzi Komisja składająca się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, wskazanych uchwałą Zarządu Spółki.
 2. Członkiem Komisji nie może być osoba:
 • uczestnicząca w postępowaniu jako oferent;
 • której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia uczestniczy jako oferent;
 • która jest wspólnikiem, pełnomocnikiem, opiekunem lub kuratorem oferenta lub osoby, o której mowa w pkt. 2);
 • która jest pracownikiem oferenta lub uczestniczy we władzach osoby prawnej będącej oferentem;
 • która była pracownikiem oferenta, a od daty ustania stosunku pracy nie upłynął okres 6 miesięcy;
 • która pozostaje z którymkolwiek z oferentów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 1. Jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w ust. 2, członek Komisji zobowiązany jest do zrezygnowania z udziału w niej bez względu na to, na jakim etapie postępowania poweźmie o tym wiadomość.
 2. W sytuacjach określonych w ust. 3 oraz w przypadku stwierdzenia, że członek Komisji jest z przyczyn obiektywnych niezdolny do dalszego pełnienia swojej funkcji, Zarząd Spółki na wniosek Komisji dokonuje uzupełnienia składu Komisji.
 3. Uczestnictwo w Komisji osoby związanej z oferentem stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności postępowania oraz do pociągnięcia członka Komisji do odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz odszkodowawczej za ewentualną szkodę poniesioną przez Spółkę.
 4. Członkowie Komisji są zobowiązani do złożenia oświadczenia, że nie występują w odniesieniu do ich osoby okoliczności, o których mowa w ust. 2, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Pracami komisji kieruje Przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:
  • dokonywanie pomiędzy członków Komisji podziału prac związanych z prowadzonym postępowaniem;
  • nadzorowanie prawidłowego przeprowadzenia postępowania;
  • informowanie Zarządu Spółki o istotnych kwestiach związanych z pracami Komisji.
 6. Do obowiązków Komisji należy w szczególności:
  • stawienie się w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu;
  • sprawdzenie, czy w danym postępowaniu zostało wpłacone wadium, jeśli jest ono wymagane;
  • przeprowadzenie aukcji albo otwarcie ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym;
  • wzywanie oferentów do uzupełnienia braków formalnych oferty;
  • przeprowadzenie badania oferty pod względem jej zgodności z wymogami stawianymi w ogłoszeniu o przetargu;
  • sporządzenie i podpisanie protokołu z przebiegu postępowania wraz ze wskazaniem wyniku postępowania;
  • skierowanie wniosku do Zarządu Spółki o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania wraz z uzasadnieniem.
 7. W przypadku aukcji Przewodniczący Komisji pełni równocześnie funkcję Licytatora.
  1. WARTOŚĆ RYNKOWA I CENA WYWOŁAWCZA

PRZY ZBYCIU SKŁADNIKA AKTYWÓW TRWAŁYCH

 • 13.
 1. Cena zbywanego składnika aktywów trwałych nie może być niższa niż jego wartość rynkowa, powiększona o koszt opinii rzeczoznawcy, o którym mowa w ust. 3, oraz o koszt dokonanych ogłoszeń.
 2. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka ustala odpowiednio wartość rynkową składników aktywów trwałych (w odniesieniu do przetargu) lub cenę wywoławczą składników aktywów trwałych (w odniesieniu do aukcji).
 3. Wartość rynkowa lub cena wywoławcza nie mogą być niższe od aktualnej wartości rynkowej składników aktywów trwałych ustalonej przez rzeczoznawcę właściwego z uwagi na rodzaj składnika aktywów trwałych będącego przedmiotem zbycia, a jeżeli wartości rynkowej lub ceny wywoławczej nie można we wskazany sposób ustalić, to wartość rynkowa przyjęta dla potrzeb przetargu oraz cena wywoławcza przyjęta dla potrzeb aukcji nie może być niższa od wartości księgowej netto zbywanych składników aktywów trwałych.

(…)

 1. Zbycie nie może nastąpić za świadczenie wzajemne nabywcy niższe od wartości rynkowej zbywanego składnika aktywów trwałych, oferowanego w przetargu, lub od ceny wywoławczej powiększonej o jedno postąpienia, w przypadku aukcji.
 • WADIUM PRZY ZBYCIU SKŁADNIKA AKTYWÓW TRWAŁYCH
 • 14.
 1. Warunkiem przystąpienia przez oferenta do przetargu lub aukcji jest wniesienie na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu lub aukcji wadium w wysokości ustalonej przez Zarządu Spółki, nie niższej jednak niż:
  1. 10% przyjętej przez Zarząd wartości rynkowej zbywanego składnika aktywów trwałych – w przypadku przetargu;
  2. 5% ceny wywoławczej – w przypadku aukcji.
 2. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń niniejszego Regulaminu przez oferenta.
 3. Wadium wnosi się w pieniądzu. Spółka może dopuścić wnoszenie wadium w papierach wartościowych, określając ich rodzaj.
 4. Niedopuszczalna jest zapłata wadium poprzez kompensatę z wierzytelnościami przysługującymi oferentowi wobec Spółki.
 5. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Spółki. Na dowodzie wpłaty (w tytule przelewu) należy umieścić informację umożliwiającą identyfikację składnika aktywów trwałych, którego wadium dotyczy.
 6. Komisja przed wywołaniem aukcji lub przed otwarciem ofert w przetargu sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w sposób, w terminie, wysokości i formie wymaganej przez Spółkę.
 7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny rynkowej lub ceny wywoławczej powiększonej o postąpienie, a także, gdy oferent, którego oferta została wybrana w przetargu (gdy zbycie składnika aktywów trwałych wymaga zachowania szczególnej formy), nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny bez naliczania odsetek. Jeżeli wadium było wniesione przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w innej formie niż w pieniądzu, to ulega ono zwrotowi po zapłaceniu pełnej ceny nabycia.
 9. Wadium podlega zwrotowi po:
  1. wyborze najkorzystniejszej oferty (zamknięciu aukcji lub zakończeniu przetargu), za wyjątkiem oferenta, którego oferta została wybrana;
  2. zamknięciu postępowania;
  3. odwołaniu postępowania;
  4. unieważnieniu postępowania;
  5. zakończeniu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 10. Termin zwrotu wadium przez Spółkę wynosi 7 dni od dnia zamknięcia aukcji, zakończenia przetargu lub innego zdarzenia wskazanego w ust. 9.
 11. Wadium podlega zwrotowi w kwocie nominalnej (wpłaconej), bez odsetek.
 12. O przepadku wadium na rzecz Spółki, w przypadku określonym w ust. 7, Spółka zawiadamia pisemnie podmiot, który dokonał wpłaty wadium, niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności uprawniających do przepadku.
 • ZBYCIE SKŁADNIKA AKTYWÓW TRWAŁYCH

W DRODZE AUKCJI

 • 15.
 1. Licytację przeprowadza Przewodniczący Komisji, zwany dalej „Licytatorem”.
 2. Przed wywołaniem licytacji Komisja:
  • sprawdza tożsamość osób, które stawiły się na licytacji;
  • sprawdza umocowanie osób działających w imieniu i na rzecz podmiotów, które wniosły wadium;
  • odbiera od osób potwierdzenie wpłaty wadium;
  • odbiera od osób, które chcą wziąć udział w licytacji, oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Do udziału w licytacji mogą zostać dopuszczone wyłącznie osoby, które:
  • okazały dowód tożsamości;
  • okazały dokument wykazujący ich prawidłowe umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz podmiotów, które wniosły wadium;
  • podpisały oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt. 4);
  • wniosły wadium w sposób, w terminie i w wysokości określonej w ogłoszeniu;

z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w postępowaniu wpłaty wadium dokonał tylko jeden podmiot, Komisja może dopuścić do udziału w licytacji osobę działającą w imieniu i na rzecz tego podmiotu, która nie wykazała prawidłowego umocowania bądź nie mająca umocowania pod warunkiem, że w terminie 7 dni od dnia licytacji zostanie dostarczony Spółce dokument potwierdzający prawidłowe umocowania. Brak uzupełnienia ww. dokumentu traktowany jest jak brak złożenia oferty przez podmiot, który wpłacił wadium.

 1. Po wywołaniu licytacji Licytator podaje do wiadomości:
  • przedmiot przetargu;
  • cenę wywoławczą;
  • wysokość postąpienia;
  • termin uiszczenia ceny.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej po zaokrągleniu w górę, do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik licytacji złoży ofertę korzystniejszą albo licytacja zostanie zamknięta bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 4. Po ustaniu zgłaszania postąpień Licytator, uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka aukcję, a następnie udziela przybicia oraz ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wygrała aukcję.
 5. Aukcję uznaje się za rozstrzygniętą, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował cenę wywoławczą powiększoną o jedno postąpienie.
 6. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, chyba że przedmiotem sprzedaży jest składnik aktywów trwałych, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy. W takim przypadku uznaje się, że z chwilą przybicia strony zobowiązane są do zawarcia umowy sprzedaży i każda ze stron uprawniona jest do sądowego dochodzenia jej zawarcia, chyba że co innego wynika z warunków aukcji. W przypadku, gdy przedmiotem aukcji jest składnik aktywów trwałych, którego zbycie nie wymaga zachowania szczególnej formy umowa zostaje zawarta z przyznaniem Spółce prawa odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena sprzedaży nie zostanie uiszczona w terminie 2 dni roboczych. Prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 5 dni roboczych od bezskutecznego upływu terminu zapłaty ceny.
 7. Nabywca, który w terminach określonych wyżej nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, złożone wadium.
 8. Wydanie przedmiotu sprzedawcy nabywcy następuje niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia.
 • 16.
 1. Niezwłocznie po zakończeniu aukcji Komisja Przetargowa sporządza protokół z jej przebiegu, który powinien zawierać:
  1. oznaczenie czasu i miejsca aukcji;
  2. imię i nazwisko Licytatora oraz członków Komisji Przetargowej;
  3. przedmiot aukcji i wysokość ceny wywoławczej;
  4. listę uczestników aukcji, z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju wniesionego wadium;
  5. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy;
  6. cenę zaoferowaną przez nabywcę za składnik aktywów trwałych;
  7. oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny nabycia;
  8. wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w aukcji;
  9. wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników aukcji;
  10. podpis Licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu;
  11. w przypadku braku postąpień informację, że nikt nie przystąpił do aukcji, albo że nie wybrano żadnego nabywcy.
 2. Do protokołu załącza się oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 3 pkt. 4).
 3. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę na protokole aukcji. Taką samą wzmiankę należy uczynić o wpłaceniu w przepisanym terminie ceny nabycia.
 4. PODPISANIE UMOWY
 • 19.
 1. W przypadku, gdy przedmiotem zbycia jest składnik aktywów trwałych, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy, Spółka po zakończeniu przetargu lub zamknięciu aukcji, ustala termin zawarcia umowy w formie określonej przepisami prawa i wzywa osobę, która wygrała przetarg lub aukcję, do stawienia się celem zawarcia umowy zbycia.
 2. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Spółka zawiadomi pisemnie oferenta wyłonionego jako sprzedawca lub nabywca w terminie 7 dni od daty zamknięcia postępowania, przy czym data zawarcia umowy zostanie wyznaczona nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 3. W przypadku konieczności zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wyboru notariusza, przed którym zostanie zawarta umowa zbycia składnika aktywów dokonuje Spółka.

(…)

 1. Koszty notarialne, sądowe i inne związane ze zbyciem składnika aktywów trwałych ponosi nabywca.
 2. ZAPŁATA CENY

PRZEZ NABYWCĘ SKŁADNIKA AKTYWÓW TRWAŁYCH

 • 20.
 1. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia wyboru jego oferty w przetargu lub zamknięcia aukcji, a w przypadku wskazanym w § 20 – w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy.
 2. W przypadku zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w ww. prawach do nieruchomości, nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy zbycia, przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny we wskazanym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w ww. prawach do nieruchomości.
 3. Cena oferowana przez oferenta wyłonionego jako nabywca środka aktywów trwałych jest ceną netto. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług może zostać doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności, o ile przepisy obowiązujące tak stanowią.
 4. Niedopuszczalna jest zapłata ceny sprzedaży poprzez kompensatę z wierzytelnościami przysługującymi nabywcy wobec Spółki.

(…)

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 22.
 1. W każdym czasie przed rozstrzygnięciem aukcji lub przetargu, a w szczególności w przypadku naruszenia zasad ich prowadzenia wynikających z postanowień uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 3/2023 z dnia 14 marca 2023 r. w przedmiocie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych spółki lub niniejszego Regulaminu, Komisja Przetargowa może odstąpić od rozstrzygnięcia aukcji lub przetargu albo unieważnić aukcję lub przetarg.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają przyjęcia ich w takiej samej formie, w jakiej przyjęto niniejszy Regulamin.
 3. W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Zarząd Spółki może odpowiednio stosować niniejszy Regulamin również w innych przypadkach niż wskazane w § 1 ust. 2.
 5. Dokumentację z przeprowadzonych postępowań przetargowych przechowuje się przez cały okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tej umowy, nie krótszy jednak niż 3 lata.
 6. (…)

 Całość Regulaminu dostępna jest do wglądu w siedzibie Spółki,

 

 

 

Łąck dnia: 12-09-2023r.

Stado Ogierów w Łącku Sp. z o. o. ul. Płocka 12, 09-520 Łąck ogłasza 

                       AUKCJĘ 

                  

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej:

 1. Działka o nr. ewidencyjnym 31/13

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem niemieszkalnym oraz budowlą – zbiornikiem podziemnym jednopłaszczowym stalowym, 4 odmierzaczami paliw płynnych, położona w miejscowości Łąck przy ul. Jesiennej.

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 0008 Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_2 Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                            – płocki

Województwo                                               – mazowieckie

Powierzchnia działki 31/13                           – 2.700 m2

Nr. księgi wieczystej                                    – PL1G/00047352/9

Cena wywoławcza                                        – 285.000 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy)    (w tym23%vat)

Wadium                                                         –  28.500 zł    (w tym 23%vat)

Minimalne postąpienie                                  –    3.000 zł (w tym 23% vat)

Podane ceny są cenami brutto (cena netto powiększona o podatek vat23%) i zawierają już wliczony podatek vat 23%.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – gminy Łąck, Uchwała Rady Gminy Łąck Nr XXVIII/296/22 dnia 30 sierpnia 2022 r.

Ze stanem fizycznym i prawnym zbywanej nieruchomości można zapoznać się od momentu publikacji ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień aukcji, po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu: 24 262 98 97 lub pod adresem Płocka 12 09-520 Łąck. Osoby zainteresowane mają obowiązek zapoznać się ze stanem fizycznym i prawnym nieruchomości przed przystąpieniem do aukcji.

Szczegółowe informacje na temat w/w nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać również pod nr. telefonu 24 262 98 97 oraz w siedzibie Stada Ogierów w Łącku Sp. z o.o.

Stado Ogierów w Łącku Sp. z o. o. informuje, że aukcja nie podlega przepisom ustawy – prawo zamówień publicznych.

Stado Ogierów Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji na każdym jej etapie i jej zamknięcia bez podania przyczyny.

Aukcja odbędzie się w siedzibie Stada Ogierów w Łącku: 09-520 Łąck, ul. Płocka 12 dnia 28.09.2023 r. o godzinie 1000.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest – wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek Stada Ogierów

nr 87 9038 1014 2600 3766 2000 0010.

Wadium z określeniem numeru działki należy wpłacić tak, aby najpóźniej do godz.24.00 w dniu 27.09.2023 wpłacone środki znalazły się na rachunku bankowym Stada Ogierów w Łącku Sp. z o.o. Prowadzący aukcję niezwłocznie przed wywołaniem aukcji sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. Brak odnotowania wpłaty wadium na rachunku bankowym Spółki wyklucza z uczestnictwa w aukcji.

Pozostałe warunki udziału w aukcji:

– uczestnicy aukcji zobowiązani są do złożenia przed przetargiem pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o aukcji, regulaminem, warunkami aukcji i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem prawnym i fizycznym nieruchomości oraz rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających;

– osoby prawne muszą przedłożyć oryginał lub poświadczony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z właściwego rejestru;

– uczestnicy aukcji zobowiązani są do okazania dokumentów potwierdzających tożsamość (gdy osoby biorące udział w aukcji działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do przystąpienia do aukcji);

– w przypadku przystąpienia do aukcji osoby fizycznej ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonej aukcji;

– uczestnicy aukcji mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia, że w przypadku zamknięcia aukcji i wyboru jego oferty, a następnie braku uzyskania przez spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych, uczestnik nie będzie wnosił żadnych roszczeń do spółki związanych z nie zawarciem umowy zbycia.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć prowadzącemu aukcję przed otwarciem przetargu.

Wpłacone przez Nabywcę wadium zostanie zaliczone na poczet ceny bez naliczania odsetek.

Wadium złożone przez uczestników aukcji, którzy nie zostali wybrani, zostanie zwrócone w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu aukcji. Zwrot wadium nastąpi bez naliczania odsetek za okres od wpłaty do zwrotu.

Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli:

– żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej powiększonej o postąpienie,

– Nabywca uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży,

– zawarcie umowy sprzedaży jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Nabywcy.

Warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych.

Z chwilą przybicia strony zobowiązane są do zawarcia umowy sprzedaży i każda ze stron uprawniona jest do sądowego dochodzenia jej zawarcia. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia do dnia zawarcia umowy zbycia na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny zbycia nieruchomości, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca. Cena osiągnięta w toku aukcji będzie stanowiła należność za nabytą nieruchomość.

Regulamin aukcji: – wyciąg –

Całość Regulaminu dostępna jest do wglądu w siedzibie Spółki.

PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH W ZAKRESIE INWESTYCJI ORAZ ZBYWANIA ZBĘDNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Stada Ogierów w Łącku Sp. z o.o.

(wyciąg dotyczący aukcji)

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji

III.       Komisja Przetargowa

(…)

 1. Wartość rynkowa i cena wywoławcza przy zbyciu składnika aktywów trwałych

VII.      Wadium przy zbyciu składnika aktywów trwałych

VIII.     Zbycie składnika aktywów trwałych w drodze aukcji

(…)

 1. Podpisanie umowy
 2. Zapłata ceny przez nabywcę składnika aktywów trwałych

(…)

XIII.     Postanowienia końcowe

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1.
 1. Niniejszy Regulamin określa sposób, tryby i obowiązujące zasady oraz wyjątki od obowiązku stosowania trybu przetargu w zakresie prowadzonych przez Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o. (określane dalej w skrócie jako „Spółka”) inwestycji oraz zbywania zbędnych środków trwałych, jak również zadania, obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych członków Komisji Przetargowej na każdym etapie postępowania przetargowego oraz po jego zakończeniu.
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do:
  1. inwestycji rozumianych jako nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości rynkowej przekraczającej 500 000,00 zł (słowie: pięćset tysięcy złotych) lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  2. zbywania składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 3. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 2, Spółka określa na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

(…)

 1. Składniki aktywów trwałych są zbywane w drodze umowy sprzedaży.
 2. Dla celów określenia niniejszych zasad nabywania i zbywania składników aktywów trwałych Spółki, dzień roboczy oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r.
 • 2.

(…)

 1. Zbycie składników aktywów trwałych przeprowadza się w trybie:
  1. przetargu;
  2. aukcji;

– z zastrzeżeniem § 21 ust. 1-3.

 1. Postępowanie przetargowe oraz aukcje organizuje i prowadzi Spółka.
 • 3.
 1. Nabycie oraz zbycie składników aktywów trwałych może wymagać uzyskania zgód lub zezwoleń, wynikających w szczególności z niniejszego Regulaminu, aktu założycielskiego Spółki lub z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

(…)

 1. W przypadku zbycia składnika aktywów trwałych, Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania wymaganych zgód lub zezwoleń niezwłocznie po wyłonieniu nabywcy, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 i § 21 ust. 2.
 • 4.
 1. Dokonywanie nabycia oraz zbycia składników aktywów trwałych powinno odbywać się w sposób celowy i oszczędny, w oparciu o zasadę efektywności polegającą na zapewnieniu osiągnięcia najlepszego efektu przy możliwie najniższych kosztach oraz zasady jawności, zachowania uczciwej konkurencji, zakazu dyskryminacji, równości traktowania wszystkich kontrahentów, przejrzystego i obiektywnego podejścia.

(…)

 • 6.

Postępowanie w przedmiocie nabycia lub zbycia składnika aktywów trwałych jest wszczynane na skutek podjętej przez Zarząd Spółki uchwały, w której treści określa się odpowiednio:

 • składnik aktywów trwałych podlegający nabyciu lub zbyciu oraz ich szacowaną wartość rynkową w kontekście uregulowań wskazanych w § 1 ust. 2 lit. a) i b);
 • w przypadku nabycia – minimalne wymagania dotyczące nabywanego składnika, w tym w szczególności wymagania techniczne lub dotyczące ewentualnej gwarancji;
 • w przypadku zbycia – tryb postępowania (przetarg lub aukcja); wartość rynkową lub cenę wywoławczą netto; wysokość wadium; w przypadku aukcji – wysokość postąpienia;
 • skład Komisji Przetargowej, zwanej dalej w skrócie „Komisją”, ze wskazaniem osoby Przewodniczącego (w przypadku przetargu) lub Licytatora (w przypadku aukcji).
 • 7.
 1. W postępowaniu w charakterze oferentów nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, jej organu nadzorującego, likwidatorzy oraz prokurenci, a także osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji oraz osoby bliskie tym osobom (tj. małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, powinowaci i osoby przysposobione), a także osoby, które pozostają z członkami Komisji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
 2. Spółka może odwołać lub zmienić warunki postępowania oraz zamknąć postępowanie bez wybierania którejkolwiek z ofert, jak również żądać unieważnienia zawartej umowy w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego.
 3. Złożenie jednej ważnej oferty w przetargu lub oświadczenie o jednym postąpieniu w stosunku do ceny wywoławczej jest warunkiem wystarczającym do wyłonienia sprzedawcy nabywanego lub nabywcy zbywanego składnika aktywów trwałych.
 4. Postępowanie uważa się za zakończone bez wybrania którejkolwiek z ofert w przypadku:
  • braku uczestników w przypadku aukcji;
  • gdy żaden uczestnik aukcji nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą;

(…).

 1. Postępowanie uważa się za zamknięte z chwilą zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd Spółki w formie uchwały.
 2. OGŁOSZENIE O PRZETARGU LUB AUKCJI
 • 8.
 1. Spółka podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu lub aukcji na okres nie krótszy niż 7 dni.
 2. W jednym ogłoszeniu o przetargu lub aukcji można zamieścić informację o postępowaniach na więcej niż jeden składnik aktywów trwałych.
 3. Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, przy czym Spółka, jeżeli uzna to za celowe, może również umieścić ogłoszenie na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa („KOWR”), na innych stronach internetowych, a także na portalach internetowych i w mediach społecznościowych, z odesłaniem do treści ogłoszenia dostępnego na stronie internetowej oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczanie ogłoszeń.
 4. W przypadku sprzedaży aktywów trwałych ogłoszenie zamieszcza się również w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim (w przypadku sprzedaży składników aktywów trwałych o szacowanej wartości rynkowej powyżej 500 000,00 zł netto) lub lokalnym (w przypadku sprzedaży składników aktywów trwałych o wartości rynkowej poniżej 500 000,00 zł netto).
 5. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji określa co najmniej:
  • firmę, siedzibę i adres Spółki;
  • oznaczenie i rodzaj składnika aktywów trwałych podlegającego nabyciu lub zbyciu;
  • termin, miejsce oraz tryb przeprowadzenia postępowania;
  • w przypadku nabycia składnika aktywów trwałych:
   • minimalne warunki, jakie musi spełniać nabywany składnik aktywów trwałych, w tym w szczególności cechy techniczne oraz okres ewentualnej gwarancji;
   • warunki płatności (termin do zapłaty, jednorazowo/w ratach itp.);
  • w przypadku zbycia składnika aktywów trwałych:
   • w przypadku aukcji – cenę wywoławczą netto składnika aktywów trwałych oraz wysokość postąpienia;
   • w przypadku przetargu – wartość rynkową netto;
   • informację o sposobie opodatkowania zbywanego składnika aktywów trwałych w zakresie podatku VAT;
   • wysokość wadium;
   • istotne informacje obejmujące syntetyczny opis stanu fizycznego i prawnego zbywanych składników aktywów trwałych;
   • termin i miejsce, w którym można zapoznać się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanych składników aktywów trwałych;
   • w przypadku składnika aktywów trwałych stanowiącego nieruchomość – informację o ewentualnych służebnościach lub przysługującym prawie pierwokupu;
   • w przypadku aukcji – termin i miejsce jej przeprowadzenia;
   • w przypadku przetargu wysokość wadium, termin wpłaty wadium oraz numer rachunku bankowego Spółki, na który należy dokonać wpłaty wadium wraz ze wskazaniem tytułu przelewu;
   • informację, że Komisja Przetargowa lub Licytator, niezwłocznie po otwarciu ofert lub niezwłocznie przed wywołaniem aukcji sprawdzi, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości;
   • informację, że wadium złożone przez uczestników aukcji albo złożone przez oferentów uczestniczących w przetargu, którzy nie zostali wybrani, zostanie zwrócone w terminie 7 dni roboczych po zamknięciu aukcji lub zakończeniu przetargu, zaś zwrot wadium w terminie nastąpi bez naliczania odsetek za okres od wpłaty do zwrotu;
   • w przypadku przetargu pouczenie, że w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja informuje tych oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania, z zastrzeżeniem, że postępowanie dalej prowadzone będzie w formie aukcji; w przypadku obecności wszystkich oferentów w dniu stwierdzenia okoliczności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, którzy wyrażą chęć udziału w aukcji, prowadzący przetarg może kontynuować postępowanie w formie aukcji w tym samym dniu;
   • w przypadku aukcji pouczenie, że dotyczących składników aktywów trwałych, których zbycie nie wymaga zachowania szczególnej formy z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży z przyznaniem Spółce prawa odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena sprzedaży nie zostanie uiszczona w terminie 2 dni roboczych, zaś Spółka może wykonać prawo odstąpienia w terminie 5 dni roboczych od dnia bezskutecznego upływu terminu zapłaty ceny;
   • w przypadku aukcji pouczenie, że dotyczących składników aktywów trwałych, których zbycie wymaga zachowania szczególnej formy z chwilą przybicia strony zobowiązane są do zawarcia umowy sprzedaży i każda ze stron jest uprawniona do sądowego dochodzenia jej zawarcia, chyba że co innego wynika z warunków aukcji;
   • w przypadku aukcji pouczenie, że nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium;
   • pouczenie o obowiązku zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanego składnika aktywów trwałych i złożenia stosownego oświadczenia w tym temacie;
   • informację, że warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez Spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych wraz z pouczeniem o obowiązku złożenia oświadczenia, że w przypadku zamknięcia przetargu lub aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Spółki związanych z nie zawarciem umowy zbycia;
  • w przypadku przetargu – miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca, a także wymagania, które powinna spełniać składana oferta;
  • sposób oznaczenia kopert zawierających zgłoszenie do przetargu (ofert);
  • listę załączników do zgłoszenia do przetargu (oferty);
  • pouczenie o obowiązku zapoznania się i akceptacji Regulaminu przed przystąpieniem do przetargu;
  • informację, że w trakcie postępowania na każdym jego etapie Spółka jest uprawniona do unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez podania przyczyny;
  • pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez osobę, która wygrała przetarg lub aukcję;
  • informację, że w przypadku przystąpienia do przetargu lub aukcji osoby fizycznej ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonego przetargu lub aukcji;
  • inne informacje uznane przez Spółkę za istotne,
 6. Przetarg lub aukcja mogą odbyć się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia przetargu lub aukcji.
 • KOMISJA PRZETARGOWA
 • 9.
 1. Postępowanie mające na celu nabycie lub zbycie składnika aktywów trwałych prowadzi Komisja składająca się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, wskazanych uchwałą Zarządu Spółki.
 2. Członkiem Komisji nie może być osoba:
 • uczestnicząca w postępowaniu jako oferent;
 • której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia uczestniczy jako oferent;
 • która jest wspólnikiem, pełnomocnikiem, opiekunem lub kuratorem oferenta lub osoby, o której mowa w pkt. 2);
 • która jest pracownikiem oferenta lub uczestniczy we władzach osoby prawnej będącej oferentem;
 • która była pracownikiem oferenta, a od daty ustania stosunku pracy nie upłynął okres 6 miesięcy;
 • która pozostaje z którymkolwiek z oferentów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 1. Jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w ust. 2, członek Komisji zobowiązany jest do zrezygnowania z udziału w niej bez względu na to, na jakim etapie postępowania poweźmie o tym wiadomość.
 2. W sytuacjach określonych w ust. 3 oraz w przypadku stwierdzenia, że członek Komisji jest z przyczyn obiektywnych niezdolny do dalszego pełnienia swojej funkcji, Zarząd Spółki na wniosek Komisji dokonuje uzupełnienia składu Komisji.
 3. Uczestnictwo w Komisji osoby związanej z oferentem stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności postępowania oraz do pociągnięcia członka Komisji do odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz odszkodowawczej za ewentualną szkodę poniesioną przez Spółkę.
 4. Członkowie Komisji są zobowiązani do złożenia oświadczenia, że nie występują w odniesieniu do ich osoby okoliczności, o których mowa w ust. 2, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Pracami komisji kieruje Przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:
  • dokonywanie pomiędzy członków Komisji podziału prac związanych z prowadzonym postępowaniem;
  • nadzorowanie prawidłowego przeprowadzenia postępowania;
  • informowanie Zarządu Spółki o istotnych kwestiach związanych z pracami Komisji.
 6. Do obowiązków Komisji należy w szczególności:
  • stawienie się w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu;
  • sprawdzenie, czy w danym postępowaniu zostało wpłacone wadium, jeśli jest ono wymagane;
  • przeprowadzenie aukcji albo otwarcie ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym;
  • wzywanie oferentów do uzupełnienia braków formalnych oferty;
  • przeprowadzenie badania oferty pod względem jej zgodności z wymogami stawianymi w ogłoszeniu o przetargu;
  • sporządzenie i podpisanie protokołu z przebiegu postępowania wraz ze wskazaniem wyniku postępowania;
  • skierowanie wniosku do Zarządu Spółki o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania wraz z uzasadnieniem.
 7. W przypadku aukcji Przewodniczący Komisji pełni równocześnie funkcję Licytatora.
  1. WARTOŚĆ RYNKOWA I CENA WYWOŁAWCZA

PRZY ZBYCIU SKŁADNIKA AKTYWÓW TRWAŁYCH

 • 13.
 1. Cena zbywanego składnika aktywów trwałych nie może być niższa niż jego wartość rynkowa, powiększona o koszt opinii rzeczoznawcy, o którym mowa w ust. 3, oraz o koszt dokonanych ogłoszeń.
 2. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka ustala odpowiednio wartość rynkową składników aktywów trwałych (w odniesieniu do przetargu) lub cenę wywoławczą składników aktywów trwałych (w odniesieniu do aukcji).
 3. Wartość rynkowa lub cena wywoławcza nie mogą być niższe od aktualnej wartości rynkowej składników aktywów trwałych ustalonej przez rzeczoznawcę właściwego z uwagi na rodzaj składnika aktywów trwałych będącego przedmiotem zbycia, a jeżeli wartości rynkowej lub ceny wywoławczej nie można we wskazany sposób ustalić, to wartość rynkowa przyjęta dla potrzeb przetargu oraz cena wywoławcza przyjęta dla potrzeb aukcji nie może być niższa od wartości księgowej netto zbywanych składników aktywów trwałych.

(…)

 1. Zbycie nie może nastąpić za świadczenie wzajemne nabywcy niższe od wartości rynkowej zbywanego składnika aktywów trwałych, oferowanego w przetargu, lub od ceny wywoławczej powiększonej o jedno postąpienia, w przypadku aukcji.
 • WADIUM PRZY ZBYCIU SKŁADNIKA AKTYWÓW TRWAŁYCH
 • 14.
 1. Warunkiem przystąpienia przez oferenta do przetargu lub aukcji jest wniesienie na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu lub aukcji wadium w wysokości ustalonej przez Zarządu Spółki, nie niższej jednak niż:
  1. 10% przyjętej przez Zarząd wartości rynkowej zbywanego składnika aktywów trwałych – w przypadku przetargu;
  2. 5% ceny wywoławczej – w przypadku aukcji.
 2. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń niniejszego Regulaminu przez oferenta.
 3. Wadium wnosi się w pieniądzu. Spółka może dopuścić wnoszenie wadium w papierach wartościowych, określając ich rodzaj.
 4. Niedopuszczalna jest zapłata wadium poprzez kompensatę z wierzytelnościami przysługującymi oferentowi wobec Spółki.
 5. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Spółki. Na dowodzie wpłaty (w tytule przelewu) należy umieścić informację umożliwiającą identyfikację składnika aktywów trwałych, którego wadium dotyczy.
 6. Komisja przed wywołaniem aukcji lub przed otwarciem ofert w przetargu sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w sposób, w terminie, wysokości i formie wymaganej przez Spółkę.
 7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny rynkowej lub ceny wywoławczej powiększonej o postąpienie, a także, gdy oferent, którego oferta została wybrana w przetargu (gdy zbycie składnika aktywów trwałych wymaga zachowania szczególnej formy), nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny bez naliczania odsetek. Jeżeli wadium było wniesione przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w innej formie niż w pieniądzu, to ulega ono zwrotowi po zapłaceniu pełnej ceny nabycia.
 9. Wadium podlega zwrotowi po:
  1. wyborze najkorzystniejszej oferty (zamknięciu aukcji lub zakończeniu przetargu), za wyjątkiem oferenta, którego oferta została wybrana;
  2. zamknięciu postępowania;
  3. odwołaniu postępowania;
  4. unieważnieniu postępowania;
  5. zakończeniu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 10. Termin zwrotu wadium przez Spółkę wynosi 7 dni od dnia zamknięcia aukcji, zakończenia przetargu lub innego zdarzenia wskazanego w ust. 9.
 11. Wadium podlega zwrotowi w kwocie nominalnej (wpłaconej), bez odsetek.
 12. O przepadku wadium na rzecz Spółki, w przypadku określonym w ust. 7, Spółka zawiadamia pisemnie podmiot, który dokonał wpłaty wadium, niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności uprawniających do przepadku.
 • ZBYCIE SKŁADNIKA AKTYWÓW TRWAŁYCH

W DRODZE AUKCJI

 • 15.
 1. Licytację przeprowadza Przewodniczący Komisji, zwany dalej „Licytatorem”.
 2. Przed wywołaniem licytacji Komisja:
  • sprawdza tożsamość osób, które stawiły się na licytacji;
  • sprawdza umocowanie osób działających w imieniu i na rzecz podmiotów, które wniosły wadium;
  • odbiera od osób potwierdzenie wpłaty wadium;
  • odbiera od osób, które chcą wziąć udział w licytacji, oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Do udziału w licytacji mogą zostać dopuszczone wyłącznie osoby, które:
  • okazały dowód tożsamości;
  • okazały dokument wykazujący ich prawidłowe umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz podmiotów, które wniosły wadium;
  • podpisały oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt. 4);
  • wniosły wadium w sposób, w terminie i w wysokości określonej w ogłoszeniu;

z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w postępowaniu wpłaty wadium dokonał tylko jeden podmiot, Komisja może dopuścić do udziału w licytacji osobę działającą w imieniu i na rzecz tego podmiotu, która nie wykazała prawidłowego umocowania bądź nie mająca umocowania pod warunkiem, że w terminie 7 dni od dnia licytacji zostanie dostarczony Spółce dokument potwierdzający prawidłowe umocowania. Brak uzupełnienia ww. dokumentu traktowany jest jak brak złożenia oferty przez podmiot, który wpłacił wadium.

 1. Po wywołaniu licytacji Licytator podaje do wiadomości:
  • przedmiot przetargu;
  • cenę wywoławczą;
  • wysokość postąpienia;
  • termin uiszczenia ceny.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej po zaokrągleniu w górę, do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik licytacji złoży ofertę korzystniejszą albo licytacja zostanie zamknięta bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 4. Po ustaniu zgłaszania postąpień Licytator, uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka aukcję, a następnie udziela przybicia oraz ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wygrała aukcję.
 5. Aukcję uznaje się za rozstrzygniętą, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował cenę wywoławczą powiększoną o jedno postąpienie.
 6. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, chyba że przedmiotem sprzedaży jest składnik aktywów trwałych, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy. W takim przypadku uznaje się, że z chwilą przybicia strony zobowiązane są do zawarcia umowy sprzedaży i każda ze stron uprawniona jest do sądowego dochodzenia jej zawarcia, chyba że co innego wynika z warunków aukcji. W przypadku, gdy przedmiotem aukcji jest składnik aktywów trwałych, którego zbycie nie wymaga zachowania szczególnej formy umowa zostaje zawarta z przyznaniem Spółce prawa odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena sprzedaży nie zostanie uiszczona w terminie 2 dni roboczych. Prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 5 dni roboczych od bezskutecznego upływu terminu zapłaty ceny.
 7. Nabywca, który w terminach określonych wyżej nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, złożone wadium.
 8. Wydanie przedmiotu sprzedawcy nabywcy następuje niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia.
 • 16.
 1. Niezwłocznie po zakończeniu aukcji Komisja Przetargowa sporządza protokół z jej przebiegu, który powinien zawierać:
  1. oznaczenie czasu i miejsca aukcji;
  2. imię i nazwisko Licytatora oraz członków Komisji Przetargowej;
  3. przedmiot aukcji i wysokość ceny wywoławczej;
  4. listę uczestników aukcji, z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju wniesionego wadium;
  5. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy;
  6. cenę zaoferowaną przez nabywcę za składnik aktywów trwałych;
  7. oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny nabycia;
  8. wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w aukcji;
  9. wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników aukcji;
  10. podpis Licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu;
  11. w przypadku braku postąpień informację, że nikt nie przystąpił do aukcji, albo że nie wybrano żadnego nabywcy.
 2. Do protokołu załącza się oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 3 pkt. 4).
 3. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę na protokole aukcji. Taką samą wzmiankę należy uczynić o wpłaceniu w przepisanym terminie ceny nabycia.
 4. PODPISANIE UMOWY
 • 19.
 1. W przypadku, gdy przedmiotem zbycia jest składnik aktywów trwałych, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy, Spółka po zakończeniu przetargu lub zamknięciu aukcji, ustala termin zawarcia umowy w formie określonej przepisami prawa i wzywa osobę, która wygrała przetarg lub aukcję, do stawienia się celem zawarcia umowy zbycia.
 2. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Spółka zawiadomi pisemnie oferenta wyłonionego jako sprzedawca lub nabywca w terminie 7 dni od daty zamknięcia postępowania, przy czym data zawarcia umowy zostanie wyznaczona nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 3. W przypadku konieczności zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wyboru notariusza, przed którym zostanie zawarta umowa zbycia składnika aktywów dokonuje Spółka.

(…)

 1. Koszty notarialne, sądowe i inne związane ze zbyciem składnika aktywów trwałych ponosi nabywca.
 2. ZAPŁATA CENY

PRZEZ NABYWCĘ SKŁADNIKA AKTYWÓW TRWAŁYCH

 • 20.
 1. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia wyboru jego oferty w przetargu lub zamknięcia aukcji, a w przypadku wskazanym w § 20 – w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy.
 2. W przypadku zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w ww. prawach do nieruchomości, nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy zbycia, przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny we wskazanym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w ww. prawach do nieruchomości.
 3. Cena oferowana przez oferenta wyłonionego jako nabywca środka aktywów trwałych jest ceną netto. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług może zostać doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności, o ile przepisy obowiązujące tak stanowią.
 4. Niedopuszczalna jest zapłata ceny sprzedaży poprzez kompensatę z wierzytelnościami przysługującymi nabywcy wobec Spółki.

(…)

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 22.
 1. W każdym czasie przed rozstrzygnięciem aukcji lub przetargu, a w szczególności w przypadku naruszenia zasad ich prowadzenia wynikających z postanowień uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 3/2023 z dnia 14 marca 2023 r. w przedmiocie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych spółki lub niniejszego Regulaminu, Komisja Przetargowa może odstąpić od rozstrzygnięcia aukcji lub przetargu albo unieważnić aukcję lub przetarg.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają przyjęcia ich w takiej samej formie, w jakiej przyjęto niniejszy Regulamin.
 3. W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Zarząd Spółki może odpowiednio stosować niniejszy Regulamin również w innych przypadkach niż wskazane w § 1 ust. 2.
 5. Dokumentację z przeprowadzonych postępowań przetargowych przechowuje się przez cały okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tej umowy, nie krótszy jednak niż 3 lata.
 6. (…)

 Całość Regulaminu dostępna jest do wglądu w siedzibie Spółki,

 

 

 

  AUKCJA                                                           Łąck, dnia 12.07.2023 r

Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o. z siedzibą w Łącku przy ul. Płockiej 12/1, 09-520 Łąck ogłasza aukcję na sprzedaż następujących składników majątkowych:

1) Ciągnik Ursus C-360 – 3P rok produkcji 1989,

 2) przyczepa ciężarowa IFA HW 60.11  rok produkcji 1988,

3) przyczepa ciężarowa NRD HW 6011HD rok produkcji 1989

Aukcja odbędzie się w dniu 26.07.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Stada Ogierów w Łącku, 09-520 Łąck ul. Płocka 12. Aukcja odbędzie się zgodnie z Regulaminem Aukcji oraz z zasadami zawartymi w Uchwale nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 13 marca 2023 r.

AUKCJA:

1) Ciągnik Rolniczy – Ursus C-360 – 3P WPL 1H70 rok produkcji 1989 r.

numer identyfikacyjny: VIN 643778

numer silnika: 135404

ładowacz czołowy: TUR

dopuszczalna masa całkowita: 2 886 kg

dopuszczalna ładowność: 10 500 kg

rok produkcji: 1989

pojemność silnika: 2 502 ccm

moc silnika: 38 kW

Cena wywoławcza – 28 000,00 zł. brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100 gr. Postąpienie 500,00 zł.( słownie: pięćset złotych 00/100 gr.) Wadium: 2800,00 zł. (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100 gr.)

 

2) Przyczepa ciężarowa – IFA HW 60.11  WPL 6F64 rok produkcji 1988

dopuszczalna ładowność 6 000 kg

stan dobry.

Cena wywoławcza – 11 000,00 zł. brutto (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100 gr. Postąpienie 200,00 zł.( słownie: dwieście złotych 00/100 gr.) Wadium: 1100,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100 gr.)

 

3) Przyczepa ciężarowa – NRD HW 6011HD WPL 6F65 rok produkcji 1989

dopuszczalna ładowność 6000 kg

stan dobry.

Cena wywoławcza – 11 000,00 zł. brutto (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100 gr. Postąpienie 200,00 zł.( słownie: dwieście złotych 00/100 gr.) Wadium: 1100,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100 gr.)

Ww. składniki majątkowe są wolne od wad prawnych.

Aukcja odbędzie się w dniu 26.07.2023 r. o godz.10:00. Przedmioty aukcji oglądać można w godzinach 7:00 – 15:00 od dnia 17.07.2023 r. do 25.07.2023 r. oraz w dniu aukcji w godz. 7:00 – 9:30, po telefonicznym uzgodnieniu z Panem Włodzimierzem Szczepkowskim (662-204-045). ). Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanego składnika aktywów trwałych i złożenie stosownego oświadczenia. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium na wskazany poniżej numer rachunku bankowego Spółki Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o. nr: 87 9038 1014 2600 3766 2000 0010 lub najpóźniej do dnia 26.07.2023 r. do godz. 900 (data zaksięgowania wadium na koncie Spółki). Prowadzący aukcję, niezwłocznie przed wywołaniem aukcji sprawdzi, czy uczestnicy wnieśli wadium w należytej wysokości. Wadium złożone przez uczestników aukcji, którzy nie nabyli składnika aktywów, zostanie zwrócone w terminie 7 dni roboczych po zamknięciu aukcji bez naliczania odsetek za okres od wpłaty do zwrotu.

 

Uczestnicy aukcji mają obowiązek złożenia pisemnych oświadczeń o:

– zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanych składników majątkowych;

– zapoznaniu się z Regulaminem Aukcji;

– rezygnacji z wszelkich roszczeń do Spółki związanych z nie zawarciem umowy zbycia w przypadku braku uzyskania przez Spółkę wymaganych zgód korporacyjnych;

–  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonej aukcji (dot. tylko osób fizycznych).

Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Spółce przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena sprzedaży nie zostanie uiszczona w terminie 2 dni roboczych od dnia zamknięcia aukcji. Prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 5 dni roboczych od bezskutecznego upływu terminu zapłaty ceny.

 

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji na każdym jej etapie i jej zamknięcia bez podania przyczyn.                                                                                       

Regulamin aukcji dostępny jest na stronie www.stadoogierow.pl

 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 701-705 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
 2. Aukcja poprzedzona jest opublikowaniem ogłoszenia o aukcji  na stronie internetowej Stada Ogierów w Łącku pod adresem  www.stadoogierow.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
 3. Przedmiotem aukcji jest sprzedaż: używanego ciągnika rolniczego oraz dwóch przyczep ciężarowych wymienionych w ogłoszeniu o aukcji.
 4. Istnieje możliwość oglądania przedmiotów sprzedaży od dnia 17.07.2023 r. do dnia 25.07.23 r., oraz w dniu aukcji do godz. 9:30 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 5. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w oferowanym sprzęcie.
 6. W aukcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które stawią się na aukcji w siedzibie Sprzedającego w dniu przez niego wyznaczonym.
 7. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika aukcji może składać wyłącznie uczestnik lub osoba przez niego wskazana, po wcześniejszym przedłożeniu stosownego pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika postępowania.
 8. Udział w aukcji wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej każdej maszyny lub sprzętu, który zamierza się zakupić.
 9. Wadium należy wpłacić na rachunek nr: 87 9038 1014 2600 3766 2000 0010.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylania się zwycięzcy od zawarcia umowy w terminie 2 dni roboczych od zakończenia aukcji, wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego. Osobom, które aukcję przegrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu aukcji. Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku, gdy żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wyższej co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej.
  1. Przed rozpoczęciem aukcji członkowie komisji zbiorą informacje
   o danych osobowych uczestników aukcji, a także odbiorą od nich wymagane oświadczenia. Spiszą numery dowodów osobistych, zbiorą pełnomocnictwa (jeśli będą takowe potrzebne) oraz w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualne wypisy z właściwych rejestrów (KRS lub ewidencji gospodarczej) wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem aukcji. Wypisy powinny mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika aukcji. Komisja sprawdzi również prawidłowość wniesionego wadium oraz złożonego oświadczenia stanowiącego o tym, że uczestnik aukcji zapoznał się ze stanem technicznym oferowanego sprzętu. Uczestnicy, którzy nie wnieśli wadium lub nie złożyli wymaganych oświadczeń podlegają wykluczeniu z udziału w aukcji.
 11. Wysokość postąpienia Sprzedający ustalił i ogłosił do publicznej wiadomości w treści ogłoszenia o aukcji oraz każdorazowo powiadomi uczestników przed rozpoczęciem licytacji.
 12. Cena za licytowany przedmiot zaproponowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.
 13. Uczestnicy aukcji zgłaszają ustnie stawki wyższe o kwotę postąpienia, do czasu trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego aukcję. Brak zgłoszeń po trzykrotnym wywołaniu ceny uznaje się za przybicie z uczestnikiem, który zaproponował najwyższą cenę za przedmiot aukcji. Po drugim wezwaniu do postąpienia, prowadzący aukcję uprzedzi uczestników, że kolejne wezwanie będzie ostatnim i w przypadku braku oferty z wyższą ceną udzielone zostanie przybicie uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 14. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem prawa własności przedmiotu aukcji.
 15. Aukcja odbędzie się w Sali konferencyjnej Stada Ogierów w Łącku 09-520 Łąck,
  Płocka 12, w dniu 26.07.2023 r. o godz. 10.00.
 16. Aukcję przeprowadzi co najmniej 3-osobowa komisja powołana przez Prezesa Zarządu Stada w Łącku odrębnym zarządzeniem. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji jako osoba prowadząca aukcję.
 17. Przewodniczący komisji przedstawi uczestnikom informacje dotyczące przedmiotu aukcji, ceny wywoławczej, wysokości wadium oraz wysokości postąpienia, terminu uiszczenia ceny nabycia.
 18. Stawienie się jednego uczestnika pozwala na przeprowadzenie aukcji, pod warunkiem, że zaproponuje on cenę wyższą co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej.
 19. Po zakończeniu aukcji komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego postępowania. Data jego podpisania jest datą zakończenia aukcji.

 

Protokół z przebiegu aukcji powinien zawierać:

 • datę i miejsce aukcji,
 • imiona i nazwiska członków komisji z podaniem osoby prowadzącej aukcję,
 • imiona i nazwiska lub nazwy uczestników aukcji wraz z ich adresami,
 • wysokość ceny wywoławczej,
 • wysokość najwyższej wylicytowanej kwoty za przedmiot aukcji,
 • imię i nazwisko Nabywcy wraz z adresem zamieszkania lub nazwę firmy wraz
  z adresem jej siedziby jeśli Nabywcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
 • wysokość ceny nabycia oraz wysokość wadium jaka została zaliczona na poczet ceny,
 • podpisy członków komisji.

 

 1. W przypadku, gdy aukcja nie zostanie zakończona podpisaniem umowy z powodu braku oferentów lub skorzystania przez Spółkę z prawa odstąpienia od umowy, Sprzedający może zorganizować kolejną aukcję. Cena wywoławcza za sprzedawane przedmioty może zostać obniżona o kwotę nie wyższą niż stanowiąca połowę ceny wywoławczej. Termin ewentualnej nowej aukcji zostanie podany do publicznej wiadomości w trybie ogólnie przyjętym.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia aukcji bez wyboru oferty oraz możliwość odwołania lub zmiany warunków aukcji bez podania przyczyn.
 3. Przekazanie przedmiotu aukcji nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z Nabywcą i zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego kwoty należnej za przedmiot aukcji. Cenę nabycia, pomniejszoną o wysokość wadium Nabywca uiści nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia aukcji przelewem na konto Sprzedającego.
 4. W zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest możliwe przy zastosowaniu Regulaminu, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Spory wynikające z zapisów Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby organizatora aukcji.

 

                                                                                      

 

 

 

 

Łąck, dnia 26.06.2023 r.

Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o. z siedzibą w Łącku przy ul. Płockiej 12/1, 09-520 Łąck ogłasza aukcję na sprzedaż następujących składników majątkowych: 1) Ciągnik Ursus C-360 – 3P rok produkcji 1989, 2) przyczepa ciężarowa IFA HW 60.11  rok produkcji 1988, 3) przyczepa ciężarowa NRD HW 6011HD rok produkcji 1989 Aukcja odbędzie się w dniu 12.07.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Stada Ogierów w Łącku, 09-520 Łąck ul. Płocka 12. Aukcja odbędzie się zgodnie z Regulaminem Aukcji oraz z zasadami zawartymi w Uchwale nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 13 marca 2023 r.

AUKCJA:

1) Ciągnik Rolniczy – Ursus C-360 – 3P WPL 1H70 rok produkcji 1989 r.

numer identyfikacyjny: VIN 643778

numer silnika: 135404

ładowacz czołowy: TUR

dopuszczalna masa całkowita: 2 886 kg

dopuszczalna ładowność: 10 500 kg

rok produkcji: 1989

pojemność silnika: 2 502 ccm

moc silnika: 38 kW

Cena wywoławcza – 28 000,00 zł. brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100 gr. Postąpienie 500,00 zł.( słownie: pięćset złotych 00/100 gr.) Wadium: 2800,00 zł. (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100 gr.)

 2) Przyczepa ciężarowa – IFA HW 60.11  WPL 6F64 rok produkcji 1988

dopuszczalna ładowność 6 000 kg

stan dobry.

Cena wywoławcza – 11 000,00 zł. brutto (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100 gr. Postąpienie 200,00 zł.( słownie: dwieście złotych 00/100 gr.) Wadium: 1100,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100 gr.)

 3) Przyczepa ciężarowa – NRD HW 6011HD WPL 6F65 rok produkcji 1989

dopuszczalna ładowność 6000 kg

stan dobry.

Cena wywoławcza – 11 000,00 zł. brutto (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100 gr. Postąpienie 200,00 zł.( słownie: dwieście złotych 00/100 gr.) Wadium: 1100,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100 gr.)

Ww. składniki majątkowe są wolne od wad prawnych.

Aukcja odbędzie się w dniu 12.07.2023 r. o godz.10:00. Przedmioty aukcji oglądać można w godzinach 7:00 – 15:00 od dnia 03.07.2023 r. do 11.07.2023 r. oraz w dniu aukcji w godz. 7:00 – 9:30, po telefonicznym uzgodnieniu z Panem Włodzimierzem Szczepkowskim (662-204-045). ). Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanego składnika aktywów trwałych i złożenie stosownego oświadczenia. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium na wskazany poniżej numer rachunku bankowego Spółki Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o. nr: 87 9038 1014 2600 3766 2000 0010 lub najpóźniej do dnia 12.07.2023 r. do godz. 900 (data zaksięgowania wadium na koncie Spółki). Prowadzący aukcję, niezwłocznie przed wywołaniem aukcji sprawdzi, czy uczestnicy wnieśli wadium w należytej wysokości. Wadium złożone przez uczestników aukcji, którzy nie nabyli składnika aktywów, zostanie zwrócone w terminie 7 dni roboczych po zamknięciu aukcji bez naliczania odsetek za okres od wpłaty do zwrotu.

Uczestnicy aukcji mają obowiązek złożenia pisemnych oświadczeń o:

– zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanych składników majątkowych;

– zapoznaniu się z Regulaminem Aukcji;

– rezygnacji z wszelkich roszczeń do Spółki związanych z nie zawarciem umowy zbycia w przypadku braku uzyskania przez Spółkę wymaganych zgód korporacyjnych;

–  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonej aukcji (dot. tylko osób fizycznych).

Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Spółce przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena sprzedaży nie zostanie uiszczona w terminie 2 dni roboczych od dnia zamknięcia aukcji. Prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 5 dni roboczych od bezskutecznego upływu terminu zapłaty ceny.

 

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji na każdym jej etapie i jej zamknięcia bez podania przyczyn.                                                                                       

Regulamin aukcji dostępny jest na stronie www.stadoogierow.pl

 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 701-705 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
 2. Aukcja poprzedzona jest opublikowaniem ogłoszenia o aukcji  na stronie internetowej Stada Ogierów w Łącku pod adresem  www.stadoogierow.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
 3. Przedmiotem aukcji jest sprzedaż: używanego ciągnika rolniczego oraz dwóch przyczep ciężarowych wymienionych w ogłoszeniu o aukcji.
 4. Istnieje możliwość oglądania przedmiotów sprzedaży od dnia 03.07.2023 r. do dnia 12.07.23 r., oraz w dniu aukcji do godz. 9:30 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 5. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w oferowanym sprzęcie.
 6. W aukcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które stawią się na aukcji w siedzibie Sprzedającego w dniu przez niego wyznaczonym.
 7. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika aukcji może składać wyłącznie uczestnik lub osoba przez niego wskazana, po wcześniejszym przedłożeniu stosownego pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika postępowania.
 8. Udział w aukcji wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej każdej maszyny lub sprzętu, który zamierza się zakupić.
 9. Wadium należy wpłacić na rachunek nr: 87 9038 1014 2600 3766 2000 0010.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylania się zwycięzcy od zawarcia umowy w terminie 2 dni roboczych od zakończenia aukcji, wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego. Osobom, które aukcję przegrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu aukcji. Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku, gdy żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wyższej co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej.
  1. Przed rozpoczęciem aukcji członkowie komisji zbiorą informacje
   o danych osobowych uczestników aukcji, a także odbiorą od nich wymagane oświadczenia. Spiszą numery dowodów osobistych, zbiorą pełnomocnictwa (jeśli będą takowe potrzebne) oraz w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualne wypisy z właściwych rejestrów (KRS lub ewidencji gospodarczej) wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem aukcji. Wypisy powinny mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika aukcji. Komisja sprawdzi również prawidłowość wniesionego wadium oraz złożonego oświadczenia stanowiącego o tym, że uczestnik aukcji zapoznał się ze stanem technicznym oferowanego sprzętu. Uczestnicy, którzy nie wnieśli wadium lub nie złożyli wymaganych oświadczeń podlegają wykluczeniu z udziału w aukcji.
 11. Wysokość postąpienia Sprzedający ustalił i ogłosił do publicznej wiadomości w treści ogłoszenia o aukcji oraz każdorazowo powiadomi uczestników przed rozpoczęciem licytacji.
 12. Cena za licytowany przedmiot zaproponowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.
 13. Uczestnicy aukcji zgłaszają ustnie stawki wyższe o kwotę postąpienia, do czasu trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego aukcję. Brak zgłoszeń po trzykrotnym wywołaniu ceny uznaje się za przybicie z uczestnikiem, który zaproponował najwyższą cenę za przedmiot aukcji. Po drugim wezwaniu do postąpienia, prowadzący aukcję uprzedzi uczestników, że kolejne wezwanie będzie ostatnim i w przypadku braku oferty z wyższą ceną udzielone zostanie przybicie uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 14. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem prawa własności przedmiotu aukcji.
 15. Aukcja odbędzie się w Sali konferencyjnej Stada Ogierów w Łącku 09-520 Łąck,
  Płocka 12, w dniu 12.07.2023 r. o godz. 10.00.
 16. Aukcję przeprowadzi co najmniej 3-osobowa komisja powołana przez Prezesa Zarządu Stada w Łącku odrębnym zarządzeniem. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji jako osoba prowadząca aukcję.
 17. Przewodniczący komisji przedstawi uczestnikom informacje dotyczące przedmiotu aukcji, ceny wywoławczej, wysokości wadium oraz wysokości postąpienia, terminu uiszczenia ceny nabycia.
 18. Stawienie się jednego uczestnika pozwala na przeprowadzenie aukcji, pod warunkiem, że zaproponuje on cenę wyższą co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej.
 19. Po zakończeniu aukcji komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego postępowania. Data jego podpisania jest datą zakończenia aukcji.

 

Protokół z przebiegu aukcji powinien zawierać:

 • datę i miejsce aukcji,
 • imiona i nazwiska członków komisji z podaniem osoby prowadzącej aukcję,
 • imiona i nazwiska lub nazwy uczestników aukcji wraz z ich adresami,
 • wysokość ceny wywoławczej,
 • wysokość najwyższej wylicytowanej kwoty za przedmiot aukcji,
 • imię i nazwisko Nabywcy wraz z adresem zamieszkania lub nazwę firmy wraz
  z adresem jej siedziby jeśli Nabywcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
 • wysokość ceny nabycia oraz wysokość wadium jaka została zaliczona na poczet ceny,
 • podpisy członków komisji.

 

 1. W przypadku, gdy aukcja nie zostanie zakończona podpisaniem umowy z powodu braku oferentów lub skorzystania przez Spółkę z prawa odstąpienia od umowy, Sprzedający może zorganizować kolejną aukcję. Cena wywoławcza za sprzedawane przedmioty może zostać obniżona o kwotę nie wyższą niż stanowiąca połowę ceny wywoławczej. Termin ewentualnej nowej aukcji zostanie podany do publicznej wiadomości w trybie ogólnie przyjętym.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia aukcji bez wyboru oferty oraz możliwość odwołania lub zmiany warunków aukcji bez podania przyczyn.
 3. Przekazanie przedmiotu aukcji nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z Nabywcą i zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego kwoty należnej za przedmiot aukcji. Cenę nabycia, pomniejszoną o wysokość wadium Nabywca uiści nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia aukcji przelewem na konto Sprzedającego.
 4. W zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest możliwe przy zastosowaniu Regulaminu, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Spory wynikające z zapisów Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby organizatora aukcji.

Koszyk

Twój koszyk aktualnie jest pusty.

gdpr-image
Używamy COOKIES w celu zapewnienia bezpiecznego przeglądania strony.