Warunki sprzedaży nasienia świeżego/schłodzonego ogierów w sezonie 2024.

Warunki inseminacji w S.O. Łąck nasieniem świeżym/schłodzonym/mrożonym ogierów w sezonie 2024.

Przedstawione niżej warunki dotyczą sprzedaży świeżego/schłodzonego nasienia ogierów Stada Ogierów w Łącku Sp. z o.o. stacjonujących na terenie Stada Ogierów w Łącku.

W przypadku złożenia zamówienia przyjmuje się, iż pomiędzy Stadem Ogierów w Łącku Sp. z o.o. a Hodowcą, doszło do zawarcia umowy sprzedaży na warunkach opisanych niżej.

Sezon hodowlany trwa od 1 lutego 2024r. do 31 sierpnia 2024r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość sprzedaży nasienia po zakończeniu sezony hodowlanego.

Aby zamówić nasienie należy wypełnić i przesłać „zamówienie nasienia” znajdujące sią na stronie www.stadoogierow.pl przy każdym z ogierów, których nasienie świeże jest oferowane. Termin realizacji należy ustalić najpóźniej 24h przed wysyłką. Podana cena nasienia danego ogiera obowiązuje za krycie klaczy w jednym sezonie hodowlanym, nie więcej niż na 3 ruje w ciągu sezonu (możliwość 2 pobrań na jedną ruję). Jeżeli klacz nie zostanie źrebna lub poroni, cena w kolejnym sezonie wynosi 50% ceny podstawowej danego ogiera. (Jeżeli w kolejnym sezonie zostanie wybrany inny ogier, cena zostanie pomniejszona o 50% ceny stanówki ogiera z pierwszego sezonu)

Hodowca ma prawo użyć nasienie tylko na wskazaną w zamówieniu klacz. Jeżeli użyje nasienie na inną klacz, zobowiązany jest powiadomić o tym SO w Łącku, wysyłając „zamówienie nasienia” dla tej klaczy.

Zniżki: (zniżki wynikające z kariery użytkowej klaczy nie kumulują się)

 • 5% – za każdą kolejną klacz tego samego właściciela (nie więcej niż 20 %).
 • 10% – klacze ze zdaną próbą dzielności z oceną dobrą.
 • 20 % – klacze ze zdaną próbą dzielności z oceną bardzo dobrą lub wybitną.
 • 25% – klacze z karierą sportową na poziomie klasy N i C (lub odpowiednik).
 • 50% – klacze z karierą sportową w skokach na poziomie klasy CC (lub odpowiednik) i wyżej. (lub odpowiedni k poziom w innych konkurencjach).

Płatności:

 • SO w Łącku wystawi zamawiającemu fakturę za zamówione nasienie/usługi w terminie 7 dni od realizacji.
 • Pojemnik na nasienie należy odesłać w terminie 7 dni od daty jego wysłania, w przeciwnym razie SO w Łącku wystawi fakturę za pojemnik w wysokości 100zł.
 • Koszt pobrania nasienia: 250 zł.
 • Koszt wysyłki – kurier: 50 zł, dostarczenie do godziny 9 następnego dnia 100zł.
 • Przesyłka konduktorska 100zł

Warunki inseminacji nasieniem świeżym oraz mrożonym w SO w Łącku

 • Pensjonat klaczy/ klaczy ze źrebakiem – 30 zł/dobę
 • Podstawowe badanie ginekologicznego – 60 zł
 • Każdorazowe pobranie nasienia i inseminacja nasieniem świeżym – 350 zł
 • Inseminacja nasieniem mrożonym – 1000 zł

Do powyższych kosztów należy doliczyć ceny ew. zabiegów i leków (uzgodnionych z lek. wet.)

Warunki ogólne:

 • W związku ze sposobem działania firm kurierskich, SO w Łącku nie wysyła nasienia w weekendy. Możliwy odbiór osobisty, przesyłka konduktorska.

Ewentualne zastrzeżenia co do jakości nasienia należy zgłaszać niezwłocznie po jego otrzymaniu., nie później niż w dniu inseminacji klaczy, pod rygorem utraty możliwości reklamacji. Stado Ogierów w Łącku nie odpowiada za uszkodzenie nasienia w transporcie, oraz opóźnienia wynikające z przyczyn lezących po stronie firmy kurierskiej.

 • Ze względu na możliwą niedyspozycję ogiera, SO w Łącku nie gwarantuje wysłania zamówionego nasienia. W takim przypadku SO w Łącku zaproponuje innego ogiera.
 • Świadectwo inseminacji zostanie wydane w terminie 7 dni od zgłoszenia źrebności klaczy lub po upływie 3 miesięcy od ostatniej wysyłki nasienia. Po uregulowaniu płatności na rzecz Stada Ogierów w Łącku, Stado Ogierów w Łącku wyda dokument potwierdzający inseminację klaczy. Brak źrebności hodowca ma obowiązek potwierdzić zaświadczeniem lekarza weterynarii przesłanym do Stada Ogierów w Łącku Sp. z o.o. do 30.11.2024r. – w przypadku braku przedłożenia takiego zaświadczenia, Stado Ogierów w Łącku ma prawo przyjąć domniemanie, że klacz jest źrebna i obciążyć Hodowcę pełną ceną nasienia/ krycia, bez możliwości zniżki w następnym roku.

Koszyk

Twój koszyk aktualnie jest pusty.

gdpr-image
Używamy COOKIES w celu zapewnienia bezpiecznego przeglądania strony.