Zakład treningowy klaczy 07.08-05.10.2018 r.

Trwa nabór do zakładu treningowego klaczy ras szlachetnych o kierunku wierzchowym. 

Termin zakładu: 07.08.2018 r. -05.10.2018 r.

 

 • Klacze należy zgłaszać do właściwego OZHK/WZHK, składając wniosek o wpis do Księgi Stadnej. W zgłoszeniu klaczy do OZHK/WZHK należy podać jej nazwę i numer identyfikacyjny (z paszportu), dane właściciela (imię, nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, serię i numer dowodu osobistego oraz wystawiający go podmiot) z adnotacją, że jest to zgłoszenie klaczy do ZT. Dane te będą niezbędne w związku z podpisywaniem przez PZHK umowy z właścicielami klaczy zakwalifikowanych do treningu. PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń bezpośrednio od właścicieli klaczy.
 • Opłaty:
  Koszt stacjonarnego 60-dniowego treningu wierzchowego/zaprzęgowego klaczy wynosi od 3.370 do 4.200 (56,17 – 70 zł brutto/dzień), w zależności od zakładu.
  W przypadku zaakceptowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożonego przez PZHK programu dotowania oceny wartości użytkowej klaczy poddawanych 60-dniowemu treningowi, będzie możliwość dofinansowania przez PZHK do 70% kosztów takiego treningu, nie więcej niż 2.593,50 zł. Pozostałe min. 30% kosztów treningu pokrywa właściciel klaczy.

  Zakład
  Treningowy
  Opłaty uiszczane przez właściciela klaczy Kwota
  z dotacji 3)
  Całość
  kosztów treningu
  I rata 1) II rata 2)
  Łąck 300,00 1.126,50
  (1.006,5 zł. trening, 120 zł. ubezp.)
  2.593,50 3.900,00

 1. Właściciele klaczy zobligowani są do uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 300 zł za każdą klacz zgłoszoną do ZT, bezpośrednio po otrzymaniu potwierdzenia z OZHK/WZHK, że ich klacz została przyjęta na kwalifikację, nie później niż 2 tygodnie przed kwalifikacją. Brak wpłaty w wyznaczonym do tego terminie skutkować będzie skreśleniem klaczy z listy zgłoszeń.
  W przypadku wolnych miejsc, zgłoszenia klaczy będą przyjmowane w terminie późniejszym niż miesiąc przed kwalifikacją. W tej sytuacji warunkiem zaakceptowania zgłoszenia klaczy będzie wcześniejsze uiszczenie opłaty kwalifikacyjnej 300 zł. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie klaczy do ZT”. Klacze, za które nie zostanie dokonana wpłata, nie będą dopuszczone do kwalifikacji.
 2. Zdrowie
  Klacze muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii oraz paszport konia wydany przez PZHK z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie. Brak szczepień bądź jakiekolwiek nieprawidłowości w schemacie szczepień spowodują niedopuszczenie klaczy do kwalifikacji. Obowiązuje następujący schemat szczepień:

  1. szczepienia podstawowe:
   • pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień;
   • drugie szczepienie – pomiędzy 21. a 92. dniem od pierwszego szczepienia.
  2. szczepienie przypominające:
   • pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7-go miesiąca od drugiego szczepienia podstawowego;
   • szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią szczepienie bazowe;
   • kolejne szczepienie przypominające, zgodnie z zaleceniem producenta, w okresie przed upływem 1 roku;
   • każde szczepienie przypominające musi być wykonane nie później niż 7 dni przed przybyciem na kwalifikację, wliczając w to dzień wykonania szczepienia;
   • koń w momencie przybycia na kwalifikację musi mieć potwierdzone w paszporcie minimum szczepienie podstawowe;
   • każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone podpisem i pieczątką lekarza weterynarii dokonującego szczepienia.

  W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobligowany jest przedstawić wynik badania laboratoryjnego z okresu nie wcześniej niż dwóch tygodni przed kwalifikacją. Brak wyników badań skutkować będzie nieprzyjęciem klaczy do ZT, a opłata za zgłoszenie klaczy do ZT nie będzie podlegała zwrotowi;
  W czasie kwalifikacji klacz nie może być pod wpływem środków pobudzających ani uspokajających (doping). Kierownik Zakładu ma prawo do 18 dnia po kwalifikacji wycofać klacz z treningu, gdy jej zachowanie odbiega od normy. O tym fakcie musi być powiadomiony pisemnie właściciel oraz PZHK.

 3. Pozostałe informacje:
  1. W przypadku klaczy 4-letnich i starszych przy zgłoszeniu należy przekazać pisemne oświadczenie właściciela (wzór – załącznik nr 1), że klacz nie startowała w zawodach jeździeckich rangi regionalnej, ogólnopolskiej lub wyższej. W przypadku poświadczenia nieprawdy, właściciel zobowiązany będzie do opłacenia kosztów treningu do dnia wycofania klaczy z ZT bądź zwrotu otrzymanej dotacji.
  2. Klacz musi być jałowa lub niskoźrebna (maksymalnie do 3 miesiąca ciąży włącznie w momencie rozpoczęcia treningu). W przypadku klaczy niskoźrebnych w czasie kwalifikacji należy przedstawić Komisji świadectwo pokrycia klaczy. W przypadku zatajenia informacji o źrebności klaczy ani Polski Związek Hodowców Koni, ani Zakład Treningowy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne klaczy i źrebięcia oraz ewentualne poronienia;
  3. Klacze muszą bez oporu i stwarzania niebezpieczeństwa dla siebie oraz obsługi dawać się uwiązywać w celu wykonywania niezbędnych czynności pielęgnacyjnych.
  4. W skład Komisji Kwalifikacyjnej do ZT dokonującej oceny przygotowania klaczy wchodzi: kierownik ZT, przedstawiciel PZHK lub OZHK/WZHK oraz co najmniej jeden z członków komisji oceny i lekarz weterynarii ZT;
  5. W przypadku niezakwalifikowania klaczy do treningu z powodu zbyt niskiej bonitacji, weryfikacja bonitacji może nastąpić komisyjnie, najwcześniej w czasie kolejnej kwalifikacji klaczy do ZT lub próby klaczy w ZT.
  6. Klacz może przystąpić do powtórnego treningu, również w ZT o innym profilu niż ten, w którym uczestniczyła poprzednio. W takim wypadku właściciel klaczy pokrywa całość kosztów treningu.
  7. Umowę dotyczącą treningu klaczy właściciel podpisuje z PZHK;
  8. Klacz powinna być odebrana przez Właściciela z Zakładu Treningowego w dniu próby dzielności, po jej zakończeniu.
  9. Właściciel, który bez uzasadnionych przyczyn zaakceptowanych przez PZHK, wycofa przed końcem treningu klacz, jest zobowiązany opłacić całość kosztów treningu.
  10. Jeżeli liczba zgłoszeń klaczy na dany nabór jest mniejsza niż 12, Polski Związek Hodowców Koni zastrzega sobie prawo do odwołania treningu i przeniesienia zgłoszonych klaczy do innego Zakładu Treningowego o tym samym profilu.
  11. Wszelkie przypadki nieujęte w regulaminie, podlegać będą decyzji Komisji Kwalifikacyjnej/ Oceniającej klacze.

Postanowienia szczegółowe:

Klacze m, sp, wlkp, zagr.

 1. Zgłoszenia:
  Minimalny wiek klaczy kwalifikowanych do ZT wynosi 33 miesiące. Nie ma ograniczeń dotyczących górnej granicy wieku. Nie obniża się wyniku końcowego ze względu na wiek. Do kwalifikacji przystępują klacze zgłoszone przez OZHK/WZHK. O przystąpieniu klaczy do kwalifikacji, oprócz pozostałych warunków formalnych, decyduje kolejność zgłoszeń.
  Do ZT w pierwszej kolejności będą przyjmowane klacze wpisane lub spełniające warunki wpisu do księgi głównej, których właściciel złożył wniosek o wpis do Księgi Stadnej.
 2. Opłaty:
  1. W przypadku klaczy, które uzyskały minimum bonitacyjne i zostały zakwalifikowane do ZT, kwota 300 zł jest traktowana jako I rata za trening klaczy.
  2. Zwrot opłaty kwalifikacyjnej następuje również w przypadku niedowiezienia klaczy na kwalifikację z powodu choroby bądź padnięcia (właściciel musi przedstawić zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne w przypadku choroby lub potwierdzenie padnięcia);
  3. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia klaczy na kwalifikację oraz niezakwalifikowania klaczy, które w ocenie Komisji Kwalifikacyjnej uzyskały mniej niż 72 pkt. bonitacyjne, opłata 300 złotych nie będzie zwracana.
  4. Wpłatę II raty należy dokonać najpóźniej do 18. dnia treningu. Niewpłacenie tej kwoty w w/w terminie skutkować będzie wycofaniem klaczy z treningu.
 3. Powtórny trening:
  Klacz, która:

  • zostanie wycofana przez właściciela przed końcem treningu, z innego powodu niż kontuzja i/lub choroba,
  • nie zda próby dzielności (ocena niedostateczna),

  może przystąpić do ponownego treningu i próby w roku następnym, ale jedynie w ZT o tym samym profilu w jakim była poddawana treningowi pierwotnie. W takim wypadku właściciel klaczy jest zobowiązany pokryć całość kosztów ponownego treningu.

 4. W dniu kwalifikacji po jej zakończeniu, lekarz weterynarii pobiera krew od zakwalifikowanych klaczy i odsyła do Laboratorium (na koszt właściciela). W przypadku braku zgodności pochodzenia, klacz zostaje wycofana z ZT, a wszystkie koszty pobytu i treningu klaczy pokrywa właściciel.
  W przypadku klaczy, których krew została pobrana i przesłana do Laboratorium przed kwalifikacją, właściciele zobowiązani są powiadomić o tym lekarza weterynarii przed pobraniem przez niego krwi w dniu kwalifikacji.
 5. W dniu próby dzielności klacze m, wlkp, sp i zagr. do niej przystępujące są komisyjnie mierzone i bonitowane w celu wpisania do odpowiedniej księgi. Do dnia próby dzielności klacz musi mieć określone markery genetyczne oraz właściciel musi uiścić opłatę za ocenę i wpis do księgi w odpowiednim OZHK/WZHK. W przypadku 5-letnich klaczy wpisanych do księgi, pomiary, ocena i bonitacja komisyjna stanowią weryfikację oceny przy wpisie. Bonitacja i pomiary komisyjne nie podlegają ponownej weryfikacji.

 

KWALIFIKACJA DO TRENINGU WIERZCHOWEGO:

 1. Klacze zgłaszane do treningu powinny być zajeżdżone, tzn. poruszać się stępem i kłusem pod jeźdźcem oraz muszą podawać wszystkie nogi. Właściciele klaczy zobowiązani są zabrać na kwalifikację ogłowie, siodło, czaprak klaczy (ew. ochraniacze).
 2. W czasie kwalifikacji, przy prezentowaniu klaczy pod siodłem dopuszczone jest stosowanie ochraniaczy o wymiarach: do 30 cm (nogi przednie), do 17 cm (nogi tylne)
PROGRAM:

Klacze będą mierzone (trzy podstawowe wymiary), prezentowane pod siodłem oraz oceniane na płycie i trójkącie w ruchu (stęp i kłus). Do treningu zostaną zakwalifikowane tylko te klacze, które w ocenie Komisji Kwalifikacyjnej w ZT uzyskają minimum 72 pkt. bonitacyjne. Zgłoszone klacze muszą zostać dowiezione do Zakładu Treningowego przed godziną rozpoczęcia kwalifikacji. Zbyt późne dowiezienie klaczy na kwalifikację będzie skutkowało nieprzyjęciem jej do ZT. Godziny rozpoczęcia kwalifikacji określone zostaną przez PZHK, nie później niż tydzień przed dniem kwalifikacji.

KWALIFIKACJA DO TRENINGU ZAPRZĘGOWEGO:

Klacze kierowane do treningu zaprzęgowego muszą podawać wszystkie nogi oraz być przyuczone do oprowadzania w ręku oraz lonżowania w obie strony w uprzęży z podogoniem i podpinką, bez wymogu oprzęgania;

PROGRAM:

Klacze będą mierzone (trzy podstawowe wymiary), prezentowane na lonży w uprzęży oraz oceniane na płycie i trójkącie w ruchu (stęp i kłus). Do treningu zostaną zakwalifikowane tylko te klacze, które w ocenie Komisji Kwalifikacyjnej w ZT uzyskają minimum 72 (m, wlkp, sp, zagr.) lub 74 (śl.) pkt. bonitacyjne. Zgłoszone klacze muszą zostać dowiezione do Zakładu Treningowego przed godziną rozpoczęcia kwalifikacji. Zbyt późne dowiezienie klaczy na kwalifikację będzie skutkowało nieprzyjęciem jej do ZT. Godziny rozpoczęcia kwalifikacji określone zostaną przez PZHK, nie później niż tydzień przed dniem kwalifikacji.