Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.

                          Z A R Z Ą D   S T A D A    O G I E R Ó W  

                                          w Łącku Spółka z o.o.

                09-520 Łąck ul. Płocka 12, tel. 24 2629897

 

Zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 metodą pełną oraz metodą wyrywkową. Każdy podmiot ubiegający się o badanie  powinien złożyć dwie oferty – na badanie przeprowadzone metodą pełną oraz metodą wyrywkową.

Oferta musi zawierać:

  1. Informacje o oferencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestrów biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży (produkcja rolnicza) biegłego rewidenta;
  2. Oferta musi zawierać dodatkowo informację o biegłym rewidencie oddelegowanym do przeprowadzenia oferowanego badania, w tym: dane personalne biegłego (imię i nazwisko), numer licencji zawodowej, oraz zestawienie doświadczenia zawodowego w branży produkcja rolnicza (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta oraz terminy przeprowadzonych badań);
  3. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
  4. Cenę netto (+ VAT) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania, obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia metodą pełną oraz metodą wyrywkową;
  5. Wskazanie terminów zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia opinii wraz z raportem uzupełniającym (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia” – oferta nie będzie brana pod uwagę;
  6. Parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami składanych ofert.

 

Oferty należy kierować na adres Spółki.

Termin składania ofert upływa z dniem:  30 września 2015 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 262 98 97

lub mail: ksiegowosc@stadoogierow.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *