Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020

Zarząd Spółki Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Płocka 12, 09-520 Łąck
zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i za rok 2020 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania.

Oferta firmy audytorskiej na rok 2019 i na rok 2020 powinna zawierać:

 1. informacje o firmie audytorskiej, w tym o:
 • formie prowadzenia działalności,
 • wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach),
 • wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,
 • składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,
 • pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa spółka (produkcja rolnicza);
 1. oświadczenia firmy audytorskiej o:
 • spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. 2017 poz. 1089) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
 • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem oraz innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania,
 • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego, numerem licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowego w branży produkcji rolniczej (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat) i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;
 1. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania. Cena powinna być skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za dwa lata, zaprezentowana w rozbiciu
  na rok 2019 i rok 2020[1];
 2. wskazanie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania
  z badania do spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia” oferta nie będzie brana pod uwagę.
 3. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
 4. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;
 5. oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego biegłego rewidenta
  na zgromadzeniu wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy,
  w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 6. oświadczenie o gotowości do przekazywania do wiadomości pełnomocnika wspólnika sporządzanych dla zarządów (w formie tzw. Listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości danej spółki.
 7. parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami
  w składanej ofercie.

              Oferty należy kierować na adres spółki. Termin składania ofert upływa z dniem
30 października 2019 roku[2]. Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją
na kopercie «oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki». Dodatkowe informacje można uzyskać
pod nr telefonu (Spółki).24/262-98-97

                      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wspólnika tj. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w dniu 06 listopada 2019 roku. Natomiast zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia
20 listopada 2019 roku. Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

              Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.”

              W związku z powyższym uprzejmie informuję, że termin składania ofert nie powinien być krótszy
niż 14 dni od daty publikacji ogłoszenia.

              Złożone przez firmy audytorskie oferty (z oznaczeniem na kopertach daty i godziny wpływu do spółki)
na badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, które wpłyną do spółki w wyznaczonym terminie zgodnie z zapisami rozdziału V ust. 1 Wytycznych[3], Zarząd przekazuje do Departamentu Nadzoru nad Spółkami KOWR w nieprzekraczalnym terminie do 06 listopada 2019 r. wraz z oświadczeniem o przesłaniu przez spółkę wszystkich otrzymanych w terminie ofert.

[1] zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z rozdziałem II ust. 6 Wytycznych, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych

[2] Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień wpływu oferty do spółki.

[3] Wytyczne dostępne na stronie internetowej http://bip.kprm.gov.pl w zakładce: Podmioty nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów.