Zakład Treningowy klaczy

 

Trwa nabór do zakładu treningowego klaczy ras szlachetnych o kierunku wierzchowym. 

Termin zakładu: 07.08.2018 r. -05.10.2018 r.

 • Klacze należy zgłaszać do właściwego OZHK/WZHK, składając wniosek o wpis do Księgi Stadnej. W zgłoszeniu klaczy do OZHK/WZHK należy podać jej nazwę i numer identyfikacyjny (z paszportu), dane właściciela (imię, nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, serię i numer dowodu osobistego oraz wystawiający go podmiot) z adnotacją, że jest to zgłoszenie klaczy do ZT. Dane te będą niezbędne w związku z podpisywaniem przez PZHK umowy z właścicielami klaczy zakwalifikowanych do treningu. PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń bezpośrednio od właścicieli klaczy.
 • Opłaty:
  Koszt stacjonarnego 60-dniowego treningu wierzchowego/zaprzęgowego klaczy wynosi od 3.370 do 4.200 (56,17 – 70 zł brutto/dzień), w zależności od zakładu.
  W przypadku zaakceptowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożonego przez PZHK programu dotowania oceny wartości użytkowej klaczy poddawanych 60-dniowemu treningowi, będzie możliwość dofinansowania przez PZHK do 70% kosztów takiego treningu, nie więcej niż 2.593,50 zł. Pozostałe min. 30% kosztów treningu pokrywa właściciel klaczy.

  Zakład
  Treningowy
  Opłaty uiszczane przez właściciela klaczy Kwota
  z dotacji 3)
  Całość
  kosztów treningu
  I rata 1) II rata 2)
  Łąck 300,00 1.126,50
  (1.006,5 zł. trening, 120 zł. ubezp.)
  2.593,50 3.900,00
 1. Właściciele klaczy zobligowani są do uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 300 zł za każdą klacz zgłoszoną do ZT, bezpośrednio po otrzymaniu potwierdzenia z OZHK/WZHK, że ich klacz została przyjęta na kwalifikację, nie później niż 2 tygodnie przed kwalifikacją. Brak wpłaty w wyznaczonym do tego terminie skutkować będzie skreśleniem klaczy z listy zgłoszeń.
  W przypadku wolnych miejsc, zgłoszenia klaczy będą przyjmowane w terminie późniejszym niż miesiąc przed kwalifikacją. W tej sytuacji warunkiem zaakceptowania zgłoszenia klaczy będzie wcześniejsze uiszczenie opłaty kwalifikacyjnej 300 zł. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie klaczy do ZT”. Klacze, za które nie zostanie dokonana wpłata, nie będą dopuszczone do kwalifikacji.
 2. Zdrowie
  Klacze muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii oraz paszport konia wydany przez PZHK z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie. Brak szczepień bądź jakiekolwiek nieprawidłowości w schemacie szczepień spowodują niedopuszczenie klaczy do kwalifikacji. Obowiązuje następujący schemat szczepień:

  1. szczepienia podstawowe:
   • pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień;
   • drugie szczepienie – pomiędzy 21. a 92. dniem od pierwszego szczepienia.
  2. szczepienie przypominające:
   • pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7-go miesiąca od drugiego szczepienia podstawowego;
   • szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią szczepienie bazowe;
   • kolejne szczepienie przypominające, zgodnie z zaleceniem producenta, w okresie przed upływem 1 roku;
   • każde szczepienie przypominające musi być wykonane nie później niż 7 dni przed przybyciem na kwalifikację, wliczając w to dzień wykonania szczepienia;
   • koń w momencie przybycia na kwalifikację musi mieć potwierdzone w paszporcie minimum szczepienie podstawowe;
   • każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone podpisem i pieczątką lekarza weterynarii dokonującego szczepienia.

  W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobligowany jest przedstawić wynik badania laboratoryjnego z okresu nie wcześniej niż dwóch tygodni przed kwalifikacją. Brak wyników badań skutkować będzie nieprzyjęciem klaczy do ZT, a opłata za zgłoszenie klaczy do ZT nie będzie podlegała zwrotowi;
  W czasie kwalifikacji klacz nie może być pod wpływem środków pobudzających ani uspokajających (doping). Kierownik Zakładu ma prawo do 18 dnia po kwalifikacji wycofać klacz z treningu, gdy jej zachowanie odbiega od normy. O tym fakcie musi być powiadomiony pisemnie właściciel oraz PZHK.

 3. Pozostałe informacje:
  1. W przypadku klaczy 4-letnich i starszych przy zgłoszeniu należy przekazać pisemne oświadczenie właściciela (wzór – załącznik nr 1), że klacz nie startowała w zawodach jeździeckich rangi regionalnej, ogólnopolskiej lub wyższej. W przypadku poświadczenia nieprawdy, właściciel zobowiązany będzie do opłacenia kosztów treningu do dnia wycofania klaczy z ZT bądź zwrotu otrzymanej dotacji.
  2. Klacz musi być jałowa lub niskoźrebna (maksymalnie do 3 miesiąca ciąży włącznie w momencie rozpoczęcia treningu). W przypadku klaczy niskoźrebnych w czasie kwalifikacji należy przedstawić Komisji świadectwo pokrycia klaczy. W przypadku zatajenia informacji o źrebności klaczy ani Polski Związek Hodowców Koni, ani Zakład Treningowy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne klaczy i źrebięcia oraz ewentualne poronienia;
  3. Klacze muszą bez oporu i stwarzania niebezpieczeństwa dla siebie oraz obsługi dawać się uwiązywać w celu wykonywania niezbędnych czynności pielęgnacyjnych.
  4. W skład Komisji Kwalifikacyjnej do ZT dokonującej oceny przygotowania klaczy wchodzi: kierownik ZT, przedstawiciel PZHK lub OZHK/WZHK oraz co najmniej jeden z członków komisji oceny i lekarz weterynarii ZT;
  5. W przypadku niezakwalifikowania klaczy do treningu z powodu zbyt niskiej bonitacji, weryfikacja bonitacji może nastąpić komisyjnie, najwcześniej w czasie kolejnej kwalifikacji klaczy do ZT lub próby klaczy w ZT.
  6. Klacz może przystąpić do powtórnego treningu, również w ZT o innym profilu niż ten, w którym uczestniczyła poprzednio. W takim wypadku właściciel klaczy pokrywa całość kosztów treningu.
  7. Umowę dotyczącą treningu klaczy właściciel podpisuje z PZHK;
  8. Klacz powinna być odebrana przez Właściciela z Zakładu Treningowego w dniu próby dzielności, po jej zakończeniu.
  9. Właściciel, który bez uzasadnionych przyczyn zaakceptowanych przez PZHK, wycofa przed końcem treningu klacz, jest zobowiązany opłacić całość kosztów treningu.
  10. Jeżeli liczba zgłoszeń klaczy na dany nabór jest mniejsza niż 12, Polski Związek Hodowców Koni zastrzega sobie prawo do odwołania treningu i przeniesienia zgłoszonych klaczy do innego Zakładu Treningowego o tym samym profilu.
  11. Wszelkie przypadki nieujęte w regulaminie, podlegać będą decyzji Komisji Kwalifikacyjnej/ Oceniającej klacze.

Postanowienia szczegółowe: POBIERZ

 

Łąck, 08.06.2018 r.

W dniu 8 czerwca 2018 r. w Stadzie Ogierów w Łącku odbyła się próba dzielności klaczy ras szlachetnych po 60-dniowym zakładzie treningowym o kierunku wierzchowym.

Zaprezentowanych zostało 11 klaczy. Wszystkie klacze zakończyły zakład z wynikiem pozytywnym, w tym jedna z nich GODECJA z wynikiem bardzo dobrym.

Kierownikiem zakładu był Pan Paweł Rutkowski, jeźdźcami: Michał Kubiak i Roman Plich.

Wyniki próby dzielności:

POBIERZ

Lista klaczy:

WIKI pksp, ur. 2014 /Arktos-Wisienka/ hod. i właściciel Zbigniew Szepczyński

 

NAIROBI pksp ur. 2014 /Lotos-Nowanta/ hod. Joanna Łuczaj , właściciel 
Joanna Bilińska-Klimek

 

WARKA pksp ur. 2014 /Arktos – Wilga/ hodowca i właściciel Zbigniew Szepczyński

 

AGNOZJA wlkp. poch. trak. ur. 2015 /Eloqvent – Agitacja/ hod. SK Liski

 

CLARIMA AZ holszt. ur. 2015 /Clarimo – T-Nelly/ hod. i właściciel: Andrzej Ździebło

 

F.MATI AZ holszt. ur. 2014 /Connor – R-Mati/ hodowca i właściciel Andrzej Ździebło

 

CZAMPA wlkp. poch. trak. ur. 2015 /Eloqvent – Czamara/ hod. SK Liski 

 

GODECJA pksp ur. 2014 /Corleorold L – Gibara/ hod. SO Starogard Gdański, właściciel: Wiktor Stysiński

 

SANDRA AZ pksp ur. 2015 /Sandro Boy – Artemida/ hodowca i właściciel: Andrzej Ździebło

 
 
 
 
 
 Łąck, 4.06.2018 r.
 

Informujemy, że próba dzielności klaczy, kończąca 60-dniowy stacjonarny trening wierzchowy w Zakładzie Treningowym w Łącku odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 11:00. Podczas próby dzielności oceniona zostanie także jezdność klaczy przez jeźdźca testowego, którym w ZT Łąck będzie Aleksander Kadłubowski. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

Łąck, 05.02.2018 r.

Trwa nabór do zakładu treningowego klaczy o kierunku wierzchowym.

Termin rozpoczęcia 60-dniowego zakładu: 10.04. 2018 r.

Kierownikiem zakładu będzie Paweł Rutkowski – trener jeździecki klasy II, wieloletni członek kadry narodowej, uczestnik Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy w dyscyplinie WKKW.
Zakład treningowy jest dofinansowany przez PZHK w wysokości 70%, w związku z tym koszt jaki poniesie hodowca oddając klacz do treningu wyniesie 1170 zł.
Klacze należy zgłaszać do właściwego OZHK. 
Więcej informacji udziela p. Lech Drohomirecki tel. 24 262-98-97

 

Łąck, 7 grudnia 2017 r.

7 grudnia 2017 r. zakończyliśmy stacjonarny trening wierzchowy klaczy ras szlachetnych. Wszystkie klacze zdały próbę dzielności z pozytywnym wynikiem. Najlepszą ocenę otrzymała klacz Shantal sp (Lotos – Sepia po Stalypso) ur. 2014 r.

Wyniki próby: http://pzhk.pl/wp-content/uploads/ZT_2017_klacze-Lack_2.pdf

 


 

 Łąck, 02.06.2017 r.

W dniu 02.06.2017 r. w Stadzie Ogierów w Łącku odbyła się stacjonarna wierzchowa próba dzielności klaczy, kończąca 60-dniowy zakład treningowy klaczy.

 

Wyniki próby: pobierz

 

Filmy:

LOLITA (Diokles – Loteria/Dzielżan) ur. 03.04.2013 r. rasy m (AA), maści siwej, hodowca: Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o.

otwórz film 

DWORKA (Frazes – Dworzanka/First Des Termes), ur. 16.05.2012 r., rasy młp (AC), masci siwej , hodowca: Stadnina Koni Walewice Sp. z o. o.

otwórz film

TORTILLA (Rumianek – Teqila/Rio Bravo) ur. 28.03.2011 r., rasy wlkp, maści gn., hodowca: Jan Rogulski.

otwórz film

WENEDA (Epos – Werona/Rumianek), ur. 25.06.2013 r., rasy wlkp, maści c. gn., hodowca: Hubert Góralski.

otwórz film

DZIELNA DIVA (Devin Du Maury – Dzielnica/Chef Supreme) ur. 18.03.2009 r., rasy młp, maści kaszt., hodowca: Stadnina Koni Ochaby Sp. z o. o.

otwórz film

DZIERLATKA (Huzar – Dida/First Des Termes), ur. 18.03.2012 r., rasy młp (AA), maści siwej, hodowca: Stadnina Koni Walewice Sp. z o. o.

otwórz film

CZARUSIA (Coriano’s Ass – Czarowna/Elmero), ur. 01.03.2014 r., rasy sp, maści c. gn., hodowca: Stadnina Koni Racot Sp z o. o.

otwórz film

CZARNA PERŁA (Vulkan L – Czrna HAńcza/Clear To Jump St Gyvan Z), ur. 09.02.2014 r., rasy sp, maści c. gn., hodowca Stadnina Koni Racot Sp z o. o.

otwórz film

JUTLANDIA (Huzar – Judyta/Judex), ur. 11.03.2012 r., rasy młp, maści sk. gn., hodowca: Stadnina Koni Walewice Sp z o .o.

otwórz film

BIBA (Huzar – Biesiada/First Des Termes), ur. 24.02.2013 r., rasy młp., maści gn., hodowca: Stadnina Koni Walewice Sp z o. o.

otwórz film

LA PIE (Etos – Lobia/Hamlet Go), ur. 05,04,2014 r., rasy wlkp, maści siwej, hodowca: Szymon Kwiatkowski.

otwórz film

 

Od 4 kwietnia do 2 czerwca 2017 r. w Stadzie Ogierów w Łącku odbędzie się 60-dniowy zakład treningowy klaczy o kierunku wierzchowym.

Kierownikiem zakładu będzie Paweł Rutkowski – trener jeździecki klasy II, wieloletni członek kadry narodowej, uczestnik Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy w dyscyplinie WKKW.

Wymagania dla kla­czy zgła­sza­ny­ch do ZT w 2017 r.:

Postanowienia ogól­ne:

 1. Zgłoszenia

Klacze na­le­ży zgła­szać do wła­ści­we­go OZHK/​WZHK naj­póź­niej mie­siąc przed kwa­li­fi­ka­cją, skła­da­jąc wnio­sek o wpis do Księgi Stadnej. W zgło­sze­niu kla­czy do OZHK/​WZHK na­le­ży po­dać jej na­zwę i nu­mer iden­ty­fi­ka­cyj­ny (z pasz­por­tu), da­ne wła­ści­cie­la (imię, na­zwi­sko, PESEL, ad­res ko­re­spon­den­cyj­ny, nu­mer te­le­fo­nu kon­tak­to­we­go, se­rię i nu­mer do­wo­du oso­bi­ste­go oraz wy­sta­wia­ją­cy go pod­miot) z ad­no­ta­cją, że je­st to zgło­sze­nie kla­czy do ZT. Dane te bę­dą nie­zbęd­ne w związ­ku z pod­pi­sy­wa­niem przez PZHK umo­wy z wła­ści­cie­la­mi kla­czy za­kwa­li­fi­ko­wa­ny­ch do tre­nin­gu. PZHK nie bę­dzie przyj­mo­wał zgło­szeń bez­po­śred­nio od wła­ści­cie­li kla­czy.

Zgłoszenia do zakładu treningowego w Łącku proszę kierować do:

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI w Warszawie

ul. Zagłoby 49
05-270 Marki
tel: (22) 771 20 17, (22) 831 21 78,
fax: (22) 826 35 63
e-mail:  wzhk.waw@gmail.combiuro@wzhk-warszawa.pl

Biuro czynne: 8:00 – 16:00

2. Opłaty

W przy­pad­ku za­ak­cep­to­wa­nia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zło­żo­ne­go przez PZHK pro­gra­mu do­to­wa­nia oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej kla­czy pod­da­wa­ny­ch 60-​dniowemu tre­nin­go­wi, bę­dzie moż­li­wo­ść do­fi­nan­so­wa­nia przez PZHK do 70% kosz­tów ta­kie­go tre­nin­gu. Pozostałe min. 30% kosz­tów tre­nin­gu po­kry­wa wła­ści­ciel kla­czy.

W takim przypadku koszt jaki pokryje właściciel konia będzie wynosił 1 170 zł (1 050 zł trening + 120 zł ubezpieczenie), kwota dotacji wyniesie 2 450 zł (całkowity koszt treningu 3 500 zł). I ratę w wysokości 300 zł należy wpłacić naj­póź­niej na dwa ty­go­dnie przed kwa­li­fi­ka­cją, pozostały koszt naj­póź­niej do 18 dnia tre­nin­gu. 

Właściciele kla­czy zo­bli­go­wa­ni są do uisz­cze­nia opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej na kon­to PZHK:   68 1240 6175 1111 0000 4571 0410  w wy­so­ko­ści 300 zł za każ­dą kla­cz zgło­szo­ną do ZT, bez­po­śred­nio po otrzy­ma­niu po­twier­dze­nia z OZHK/​WZHK, że ich kla­cz zo­sta­ła przy­ję­ta na kwa­li­fi­ka­cję, nie póź­niej niż 2 ty­go­dnie przed kwa­li­fi­ka­cją. Brak wpła­ty w wy­zna­czo­nym do te­go ter­mi­nie skut­ko­wać bę­dzie skre­śle­niem kla­czy z li­sty zgło­szeń.

W przy­pad­ku wol­ny­ch miej­sc, zgło­sze­nia kla­czy bę­dą przyj­mo­wa­ne w ter­mi­nie póź­niej­szym niż mie­siąc przed kwa­li­fi­ka­cją. W tej sy­tu­acji wa­run­kiem za­ak­cep­to­wa­nia zgło­sze­nia kla­czy bę­dzie wcze­śniej­sze uisz­cze­nie opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej 300 zł. Na prze­le­wie na­le­ży na­nie­ść ad­no­ta­cję „Zgłoszenie kla­czy do ZT”. Klacze, za któ­re nie zo­sta­nie do­ko­na­na wpła­ta, nie bę­dą do­pusz­czo­ne do kwa­li­fi­ka­cji.

3. Zdrowie

Klacze mu­szą po­sia­dać świa­dec­two zdro­wia wy­sta­wio­ne przez le­ka­rza we­te­ry­na­rii oraz pasz­port ko­nia wy­da­ny przez PZHK z wpi­sa­ny­mi szcze­pie­nia­mi prze­ciw­ko gry­pie. Brak szcze­pień bą­dź ja­kie­kol­wiek nie­pra­wi­dło­wo­ści w sche­ma­cie szcze­pień spo­wo­du­ją nie­do­pusz­cze­nie kla­czy do kwa­li­fi­ka­cji. Obowiązuje na­stę­pu­ją­cy sche­mat szcze­pień:

 1. szcze­pie­nia ba­zo­we:
  • pierw­sze szcze­pie­nie – w dniu roz­po­czę­cia szcze­pień
  • dru­gie szcze­pie­nie – nie wcze­śniej niż 21. dnia i nie póź­niej niż 92. dnia od pierw­sze­go szcze­pie­nia
 2. szcze­pie­nie przy­po­mi­na­ją­ce:
  • co 6 mie­się­cy od ostat­nie­go szcze­pie­nia (do­pusz­czal­ny je­st 21-​dniowy okres prze­kro­cze­nia ter­mi­nu);
  • żad­ne szcze­pie­nie przy­po­mi­na­ją­ce nie mo­że się od­być póź­niej niż 7 dni przed przy­by­ciem na kwa­li­fi­ka­cję.

W przy­pad­ku wszel­kie­go ro­dza­ju zmian skór­ny­ch, wła­ści­ciel zo­bli­go­wa­ny je­st przed­sta­wić wy­nik ba­da­nia la­bo­ra­to­ryj­ne­go z okre­su nie wcze­śniej niż dwó­ch ty­go­dni przed kwa­li­fi­ka­cją. Brak wy­ni­ków ba­dań skut­ko­wać bę­dzie nie­przy­ję­ciem kla­czy do ZT, a opła­ta za zgło­sze­nie kla­czy do ZT nie bę­dzie pod­le­ga­ła zwro­to­wi;

W cza­sie kwa­li­fi­ka­cji kla­cz nie mo­że być pod wpły­wem środ­ków po­bu­dza­ją­cy­ch ani uspo­ka­ja­ją­cy­ch (do­ping). Kierownik Zakładu ma pra­wo do 18 dnia po kwa­li­fi­ka­cji wy­co­fać kla­cz z tre­nin­gu, gdy jej za­cho­wa­nie od­bie­ga od nor­my. O tym fak­cie mu­si być po­wia­do­mio­ny pi­sem­nie wła­ści­ciel oraz PZHK.

4. Pozostałe in­for­ma­cje:

 1. W przy­pad­ku kla­czy 4-​letnich i star­szy­ch przy zgło­sze­niu na­le­ży prze­ka­zać pi­sem­ne oświad­cze­nie wła­ści­cie­la (wzór – załącznik nr 1), że kla­cz nie star­to­wa­ła w za­wo­da­ch jeź­dziec­ki­ch ran­gi re­gio­nal­nej, ogól­no­pol­skiej lub wyż­szej. W przy­pad­ku po­świad­cze­nia nie­praw­dy, wła­ści­ciel zo­bo­wią­za­ny bę­dzie do opła­ce­nia kosz­tów tre­nin­gu do dnia wy­co­fa­nia kla­czy z ZT bą­dź zwro­tu otrzy­ma­nej do­ta­cji.
 2. Klacz mu­si być ja­ło­wa lub ni­sko­źreb­na (mak­sy­mal­nie do 3 mie­sią­ca cią­ży włącz­nie w mo­men­cie roz­po­czę­cia tre­nin­gu). W przy­pad­ku kla­czy ni­sko­źreb­ny­ch w cza­sie kwa­li­fi­ka­cji na­le­ży przed­sta­wić Komisji świa­dec­two po­kry­cia kla­czy. W przy­pad­ku za­ta­je­nia in­for­ma­cji o źreb­no­ści kla­czy ani Polski Związek Hodowców Koni, ani Zakład Treningowy nie po­no­szą od­po­wie­dzial­no­ści za kon­se­kwen­cje zdro­wot­ne kla­czy i źre­bię­cia oraz ewen­tu­al­ne po­ro­nie­nia;
 3. Klacze mu­szą bez opo­ru i stwa­rza­nia nie­bez­pie­czeń­stwa dla sie­bie oraz ob­słu­gi da­wać się uwią­zy­wać w ce­lu wy­ko­ny­wa­nia nie­zbęd­ny­ch czyn­no­ści pie­lę­gna­cyj­ny­ch.
 4. W skład Komisji Kwalifikacyjnej do ZT do­ko­nu­ją­cej oce­ny przy­go­to­wa­nia kla­czy wcho­dzi: kie­row­nik ZT, przed­sta­wi­ciel PZHK lub OZHK/​WZHK oraz co naj­mniej je­den z człon­ków ko­mi­sji oce­ny i le­ka­rz we­te­ry­na­rii ZT;
 5. W przy­pad­ku nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nia kla­czy do tre­nin­gu z po­wo­du zbyt ni­skiej bo­ni­ta­cji, we­ry­fi­ka­cja bo­ni­ta­cji mo­że na­stą­pić ko­mi­syj­nie, naj­wcze­śniej w cza­sie ko­lej­nej kwa­li­fi­ka­cji kla­czy do ZT lub pró­by kla­czy w ZT.
 6. Klacz mo­że przy­stą­pić do po­wtór­ne­go tre­nin­gu, rów­nież w ZT o in­nym pro­fi­lu niż ten, w któ­rym uczest­ni­czy­ła po­przed­nio. W ta­kim wy­pad­ku wła­ści­ciel kla­czy po­kry­wa ca­ło­ść kosz­tów tre­nin­gu.
 7. Umowę do­ty­czą­cą tre­nin­gu kla­czy wła­ści­ciel pod­pi­su­je z PZHK;
 8. Klacz po­win­na być ode­bra­na przez Właściciela z Zakładu Treningowego w dniu pró­by dziel­no­ści, po jej za­koń­cze­niu.
 9. Właściciel, któ­ry bez uza­sad­nio­ny­ch przy­czyn za­ak­cep­to­wa­ny­ch przez PZHK, wy­co­fa przed koń­cem tre­nin­gu kla­cz, je­st zo­bo­wią­za­ny opła­cić ca­ło­ść kosz­tów tre­nin­gu.
 10. Jeżeli licz­ba zgło­szeń kla­czy na da­ny na­bór je­st mniej­sza niż 12, Polski Związek Hodowców Koni za­strze­ga so­bie pra­wo do od­wo­ła­nia tre­nin­gu i prze­nie­sie­nia zgło­szo­ny­ch kla­czy do in­ne­go Zakładu Treningowego o tym sa­mym pro­fi­lu.
 1. Wszelkie przy­pad­ki nie­uję­te w re­gu­la­mi­nie, pod­le­gać bę­dą de­cy­zji Komisji Kwalifikacyjnej/​ Oceniającej kla­cze.

Postanowienia szczegółowe:

Klacze m, sp, wlkp, za­gr.

I. Zgłoszenia:

Minimalny wiek kla­czy kwa­li­fi­ko­wa­ny­ch do ZT wy­no­si 33 mie­sią­ce. Nie ma ogra­ni­czeń do­ty­czą­cy­ch gór­nej gra­ni­cy wie­ku. Nie ob­ni­ża się wy­ni­ku koń­co­we­go ze wzglę­du na wiek. Do kwa­li­fi­ka­cji przy­stę­pu­ją kla­cze zgło­szo­ne przez OZHK/​WZHK. O przy­stą­pie­niu kla­czy do kwa­li­fi­ka­cji, opró­cz po­zo­sta­ły­ch wa­run­ków for­mal­ny­ch, de­cy­du­je ko­lej­no­ść zgło­szeń.

Do ZT w pierw­szej ko­lej­no­ści bę­dą przyj­mo­wa­ne kla­cze wpi­sa­ne lub speł­nia­ją­ce wa­run­ki wpi­su do księ­gi głów­nej, któ­ry­ch wła­ści­ciel zło­żył wnio­sek o wpis do Księgi Stadnej.

II. Opłaty:

1) W przy­pad­ku kla­czy, któ­re uzy­ska­ły mi­ni­mum bo­ni­ta­cyj­ne i zo­sta­ły za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do ZT, kwo­ta 300 zł je­st trak­to­wa­na ja­ko I ra­ta za tre­ning kla­czy.

2) Zwrot opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej na­stę­pu­je rów­nież w przy­pad­ku nie­do­wie­zie­nia kla­czy na kwa­li­fi­ka­cję z po­wo­du cho­ro­by bą­dź pad­nię­cia (wła­ści­ciel mu­si przed­sta­wić za­świad­cze­nie lekarsko-​weterynaryjne w przy­pad­ku cho­ro­by lub po­twier­dze­nie pad­nię­cia);

3) W przy­pad­ku wy­co­fa­nia lub nie­przy­wie­zie­nia kla­czy na kwa­li­fi­ka­cję oraz nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nia kla­czy, któ­re w oce­nie Komisji Kwalifikacyjnej uzy­ska­ły mniej niż 72 pkt. bo­ni­ta­cyj­ne, opła­ta 300 zło­ty­ch nie bę­dzie zwra­ca­na.

4) Wpłatę II ra­ty na­le­ży do­ko­nać naj­póź­niej do 18. dnia tre­nin­gu. Niewpłacenie tej kwo­ty w w/​w

ter­mi­nie skut­ko­wać bę­dzie wy­co­fa­niem kla­czy z tre­nin­gu.

III. Powtórny tre­ning:

Klacz, któ­ra:

 • zo­sta­nie wy­co­fa­na przez wła­ści­cie­la przed koń­cem tre­nin­gu, z in­ne­go po­wo­du niż kon­tu­zja i/​lub cho­ro­ba,
 • nie zda pró­by dziel­no­ści (oce­na nie­do­sta­tecz­na),

mo­że przy­stą­pić do po­now­ne­go tre­nin­gu i pró­by w ro­ku na­stęp­nym, ale je­dy­nie w ZT o tym sa­mym pro­fi­lu w ja­kim by­ła pod­da­wa­na tre­nin­go­wi pier­wot­nie. W ta­kim wy­pad­ku wła­ści­ciel kla­czy je­st zo­bo­wią­za­ny po­kryć ca­ło­ść kosz­tów po­now­ne­go tre­nin­gu.

 1. W dniu kwa­li­fi­ka­cji po jej za­koń­cze­niu, le­ka­rz we­te­ry­na­rii po­bie­ra krew od za­kwa­li­fi­ko­wa­ny­ch kla­czy i od­sy­ła do Laboratorium (na koszt wła­ści­cie­la). W przy­pad­ku bra­ku zgod­no­ści po­cho­dze­nia, kla­cz zo­sta­je wy­co­fa­na z ZT, a wszyst­kie kosz­ty po­by­tu i tre­nin­gu kla­czy po­kry­wa wła­ści­ciel.

W przy­pad­ku kla­czy, któ­ry­ch krew zo­sta­ła po­bra­na i prze­sła­na do Laboratorium przed kwa­li­fi­ka­cją, wła­ści­cie­le zo­bo­wią­za­ni są po­wia­do­mić o tym le­ka­rza we­te­ry­na­rii przed po­bra­niem przez nie­go krwi w dniu kwa­li­fi­ka­cji.

 1. W dniu pró­by dziel­no­ści kla­cze m, wlkp, sp i za­gr. do niej przy­stę­pu­ją­ce są ko­mi­syj­nie mie­rzo­ne i bo­ni­to­wa­ne w ce­lu wpi­sa­nia do od­po­wied­niej księ­gi. Do dnia pró­by dziel­no­ści kla­cz mu­si mieć okre­ślo­ne mar­ke­ry ge­ne­tycz­ne oraz wła­ści­ciel mu­si uiścić opła­tę za oce­nę i wpis do księ­gi w od­po­wied­nim OZHK/​WZHK. W przy­pad­ku 5-​letnich kla­czy wpi­sa­ny­ch do księ­gi, po­mia­ry, oce­na i bo­ni­ta­cja ko­mi­syj­na sta­no­wią we­ry­fi­ka­cję oce­ny przy wpi­sie. Bonitacja i po­mia­ry ko­mi­syj­ne nie pod­le­ga­ją po­now­nej we­ry­fi­ka­cji.

 

KWALIFIKACJA DO TRENINGU WIERZCHOWEGO:

 1. Klacze zgła­sza­ne do tre­nin­gu po­win­ny być za­jeż­dżo­ne, tzn. po­ru­szać się stę­pem i kłu­sem pod jeźdź­cem oraz mu­szą po­da­wać wszyst­kie no­gi. Właściciele kla­czy zo­bo­wią­za­ni są za­brać na kwa­li­fi­ka­cję ogło­wie, sio­dło, cza­prak kla­czy (ew. ochra­nia­cze).
 2. W cza­sie kwa­li­fi­ka­cji, przy pre­zen­to­wa­niu kla­czy pod sio­dłem do­pusz­czo­ne je­st sto­so­wa­nie ochra­nia­czy o wy­mia­ra­ch: do 30 cm (no­gi przed­nie), do 17 cm (no­gi tyl­ne)

 

PROGRAM:

Klacze bę­dą mie­rzo­ne (trzy pod­sta­wo­we wy­mia­ry), pre­zen­to­wa­ne pod sio­dłem oraz oce­nia­ne na pły­cie i trój­ką­cie w ru­chu (stęp i kłus). Do tre­nin­gu zo­sta­ną za­kwa­li­fi­ko­wa­ne tyl­ko te kla­cze, któ­re w oce­nie Komisji Kwalifikacyjnej w ZT uzy­ska­ją mi­ni­mum 72 pkt. bo­ni­ta­cyj­ne. Zgłoszone kla­cze mu­szą zo­stać do­wie­zio­ne do Zakładu Treningowego przed go­dzi­ną roz­po­czę­cia kwa­li­fi­ka­cji. Zbyt póź­ne do­wie­zie­nie kla­czy na kwa­li­fi­ka­cję bę­dzie skut­ko­wa­ło nie­przy­ję­ciem jej do ZT. Godziny roz­po­czę­cia kwa­li­fi­ka­cji okre­ślo­ne zo­sta­ną przez PZHK, nie póź­niej niż ty­dzień przed dniem kwa­li­fi­ka­cji.