Sprostowanie do ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości.

                                                                        SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU

                                                                                        NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

                Z uwagi na omyłkową treść ogłoszenia o przetargu zaplanowanego na dzień 12.01.2021 r. opublikowaną w Tygodniku Płockim w dniu 05.01.2021 r., prostuje się treść ogłoszenia o przetargu w ten sposób, że zmienia się pierwotne zapisy dotyczące tylko nieruchomości o nr. ewid. 3/110.

Z uwagi na sprostowanie zmianie ulega data przetargu na dzień 15.01.2021 r. (piątek).Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na podany poniżej rachunek Stada nr: 87 9038 1014 2600 3766 2000 0010  do dnia 14.01.2021 r. do godz.24:00.

Regulamin przetargu dostępny jest na stronie www.stadoogierow.pl.

Pozostałe zapisy ogłoszenia o przetargu pozostają bez zmian.

Poniżej zamieszczamy usuniętą z ogłoszenia pierwotną treść:

 1. Działka o nr. ewidencyjnym 3/110

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 0011 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                              – płocki

Województwo                                                – mazowieckie

Powierzchnia działki 3/110                         –  37, 597 m2

Nr. księgi wieczystej                                     – PL1G/00047353/6

Cena wywoławcza                                   – 3 300 000,00 zł brutto w tym 23%VAT (trzy miliony trzysta tysięcy złotych )

Wadium                                                     –  330 000,00 zł

Minimalne postąpienie                       –    20.000,00 zł

Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem US – teren usług sportu i rekreacji. Nieruchomość jest sprzedawana na określony cel, „pod zabudowę usługową – możliwość budowy hotelu z nie mniejszą liczbą miejsc noclegowych niż 50”.

Sprzedający zastrzega sobie prawo pierwszeństwa kupna ww. nieruchomości na wypadek, gdyby Kupujący sprzedał rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu).

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży ww. nieruchomości w następujących przypadkach:

– powzięcia informacji przez Sprzedającego, że nieruchomość obejmująca działkę nr 3/110 jest zagospodarowywana przez Kupującego w sposób wyłączający budowę hotelu z liczbą miejsc noclegowych nie mniejszą niż 50 – aż do momentu oddania do użytkowania hotelu; w takim przypadku Kupujący nie będzie mógł dochodzić od Sprzedającego zwrotu żadnych nakładów dokonanych na nieruchomości;

– braku rozpoczęcia budowy hotelu w terminie 2 lat od zawarcia umowy sprzedaży;

– braku zakończenia budowy hotelu w terminie 4 lat od zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedający winien złożyć kupującemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w terminie miesiąca od powzięcia przez siebie informacji o zaistnieniu sytuacji wskazanej powyżej.

A w zamian dodaje się zaktualizowane, nowe zapisy dotyczące nieruchomości o nr ewid. 3/110.

Poniżej zamieszczamy nową treść ogłoszenia dotyczącą w/w nieruchomości:

 1. Działka o nr. ewidencyjnym 3/110

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 0011 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                              – płocki

Województwo                                                – mazowieckie

Powierzchnia działki 3/110                         –  37, 597 m2

Nr. księgi wieczystej                                     – PL1G/00047353/6

Cena wywoławcza                                   – 3 300 000,00 zł brutto w tym 23%VAT (trzy miliony trzysta tysięcy złotych )

Wadium                                                     –  330 000,00 zł

Minimalne postąpienie                       –    20.000,00 zł

Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem US – teren usług sportu i rekreacji. Nieruchomość jest sprzedawana na określony cel, „pod zabudowę usługową – możliwość budowy hotelu z nie mniejszą liczbą miejsc noclegowych niż 50”.

Sprzedający zastrzega sobie prawo pierwszeństwa kupna ww. nieruchomości na wypadek, gdyby Kupujący sprzedał rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu).

Sprzedający zastrzega sobie prawo odkupu, które będzie miał prawo wykonać w terminie 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży pod warunkiem braku uzyskania przez Kupującego pozwolenia na budowę hotelu z nie mniejszą liczbą miejsc noclegowych niż 50 i braku rozpoczęcia budowy hotelu z nie mniejszą liczbą miejsc noclegowych niż 50 w terminie 4 lat od zawarcia umowy sprzedaży.

Z chwilą wykonania prawa odkupu kupujący będzie obowiązany przenieść z powrotem na sprzedawcę własność kupionej rzeczy za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów; jednakże zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należeć się będzie kupującemu tylko w granicach istniejącego zwiększenia wartości rzeczy i tylko w przypadku, jeśli nakłady te były związane z budową hotelu z nie mniejszą liczbą miejsc noclegowych niż 50.

 

                                             PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY JEDNOLITY TEKST OGŁOSZENIA 

 

Stado Ogierów w Łącku ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 15.01.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Stada Ogierów w Łącku, 09-520 Łąck ul. Płocka 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na podany poniżej rachunek Stada nr: 87 9038 1014 2600 3766 2000 0010  do dnia 14.01.2021 r. do godz.24:00. Przetarg odbędzie się zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Przetargu.

                                     Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony   

                                    na sprzedaż następujących nieruchomości

                                     

 1. Działka o nr. ewidencyjnym 3/110

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 0011 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                              – płocki

Województwo                                                – mazowieckie

Powierzchnia działki 3/110                         –  37, 597 m2

Nr. księgi wieczystej                                     – PL1G/00047353/6

Cena wywoławcza                                   – 3 300 000,00 zł brutto w tym 23%VAT (trzy miliony trzysta tysięcy złotych )

Wadium                                                     –  330 000,00 zł

Minimalne postąpienie                       –    20.000,00 zł

Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem US – teren usług sportu i rekreacji. Nieruchomość jest sprzedawana na określony cel, „pod zabudowę usługową – możliwość budowy hotelu z nie mniejszą liczbą miejsc noclegowych niż 50”.

Sprzedający zastrzega sobie prawo pierwszeństwa kupna ww. nieruchomości na wypadek, gdyby Kupujący sprzedał rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu).

Sprzedający zastrzega sobie prawo odkupu, które będzie miał prawo wykonać w terminie 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży pod warunkiem braku uzyskania przez Kupującego pozwolenia na budowę hotelu z nie mniejszą liczbą miejsc noclegowych niż 50 i braku rozpoczęcia budowy hotelu z nie mniejszą liczbą miejsc noclegowych niż 50 w terminie 4 lat od zawarcia umowy sprzedaży.

Z chwilą wykonania prawa odkupu kupujący będzie obowiązany przenieść z powrotem na sprzedawcę własność kupionej rzeczy za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów; jednakże zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należeć się będzie kupującemu tylko w granicach istniejącego zwiększenia wartości rzeczy i tylko w przypadku, jeśli nakłady te były związane z budową hotelu z nie mniejszą liczbą miejsc noclegowych niż 50.

2. Działka o nr. ewidencyjnym 3/111

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 0011 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                               – płocki

Województwo                                                 – mazowieckie

Powierzchnia działki 3/111                          –  8.947 m2

Nr. księgi wieczystej                                     – PL1G/000047358/1

Cena wywoławcza                                   – 770 000,00 zł brutto w tym 23%VAT (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych)

Wadium                                                      –  77 000,00 zł

Minimalne postąpienie                        –    10 000,00 zł

 Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem US– usługi sportu i rekreacji. Nieruchomość jest sprzedawana na określony cel, „ pod zabudowę usługową – możliwość budowy hotelu”.

 

 1. Działka o nr. ewidencyjnym 3/89 wraz z udziałem 1/6 w działce nr. ewidencyjny 3/93  ( udział w drodze wewnętrznej)

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 0011 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_2 Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                       – płocki

Województwo                                         – mazowieckie

Powierzchnia dz. 3/89                           – 2.039 m2

Powierzchnia dz.3/93                            _ 1.020 m2

Nr. Księgi wieczystej                               – PL1G/00042448/4, PL1G/00043062/1

Cena wywoławcza                             – 125 000,00 brutto w tym 23%VAT ( sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych )

Wadium                                                –   12 500,00 zł.

Minimalne postąpienie                   –     1 500,00 zł.

 

Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem UMN – zabudowa usługowo-mieszkaniowa.

 1. Działka o numerze ewidencyjnym 3/90 wraz z udziałem 1/6 w działce o numerze ewidencyjnym 3/93 ( udział w drodze wewnętrznej)

Nieruchomość położona jest w obrębie geodezyjnym 0011 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_2 Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                     –  płocki 

Województwo                                        –  mazowieckie 

Powierzchnia działki 3/90                  –  2.262 m2 

Powierzchnia działki 3/93                –  1.020 m2

Nr. księgi wieczystej                           –  PL1G/00042447/7, PL1G/00043062/1

Cena wywoławcza                        –  140 000,00 zł brutto w tym 23%VAT ( sto czterdzieści  tysięcy )          

Wadium                                           –  14 000,00 zł. 

Minimalne postąpienie              –  1.500,00 zł.

Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem U/MN- zabudowa usługowo mieszkaniowa .

 1. Działka o numerze ewidencyjnym 3/91 wraz z udziałem 1/6 w działce o numerze ewidencyjnym 3/93 ( udział w drodze wewnętrznej)

Nieruchomość położona jest w obrębie geodezyjnym 0011 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_2 Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                        –  płocki

Województwo                                          –  mazowieckie

Powierzchnia działki 3/91                    –  2.259 m2 

Powierzchnia działki 3/93                    –  1.020 m2 

Nr. księgi wieczystej                              –  PL1G/00042446/0,  PL1G/00043062/1

Cena wywoławcza                            –  140 000,00 zł brutto w tym 23%VAT (sto czterdzieści tysięcy złotych )         

Wadium                                               –  14.000,00 zł.

Minimalne postąpienie                     –  1 500,00 zł

Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem U/MN- zabudowa usługowo mieszkaniowa .

 1.    Działka o numerze ewidencyjnym 3/95 wraz z udziałem 1/6 w działce o numerze ewidencyjnym 3/93 ( udział w drodze wewnętrznej)

Nieruchomość położona jest w obrębie geodezyjnym 0011 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_2 Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                   –  płocki

Województwo                                      –  mazowieckie

Powierzchnia działki 3/95                –  2.067 m2

Powierzchnia działki 3/93                –  1.020 m2

Nr .księgi wieczystej                           –  PL1G/00042444/6,  PL1G/00043062/1

Cena wywoławcza                         –  130 000,00 zł brutto w tym 23% VAT( sto trzydzieści tysięcy złotych )        

Wadium                                            –  13 000,00 zł. 

Minimalne postąpienie              –  1.500,00 zł.

Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem U/MN- zabudowa usługowo mieszkaniowa.     

 1.          Działka o numerze ewidencyjnym 3/96 wraz z udziałem 1/6 w działce o numerze ewidencyjnym 3/93 ( udział w drodze wewnętrznej)

Nieruchomość położona jest w obrębie geodezyjnym 0011 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_2 Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                  –  płocki

Województwo                                     –  mazowieckie 

Powierzchnia działki 3/96               –  1.991 m2

Powierzchnia działki 3/93               –  1.020 m2 

Nr. księgi wieczystej                          –  PL1G/00042443/9,  PL1G/00043062/1

Cena wywoławcza                       –  123 000,00 zł brutto w tym 23%VAT ( sto dwadzieścia trzy tysiące złotych )

Wadium                                         –  12.300,00 zł.

Minimalne postąpienie            –  1.500,00 zł.

Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem U/MN- zabudowa usługowo mieszkaniowa .

                                                                                                                            

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 15.01.2021 r. o godz.10:00. Wadium w wysokości 10% ceny należy wpłacić na rachunek Stada

nr: 87 9038 1014 2600 3766 2000 0010. Wpłata wadium winna zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Stada Ogierów w Łącku najpóźniej do godz. 24:00 w dniu 14.01.2021 r. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn na każdym jego etapie, aż do zawarcia umowy sprzedaży.

Regulamin przetargu dostępny jest na stronie www.stadoogierow.pl.

Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego
na sprzedaż nieruchomości w Stadzie Ogierów w Łącku
w dniu 15.01.2021 r.

 

 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
 2. Przetarg wszczynany jest poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu  na stronie internetowej Stada Ogierów w Łącku pod adresem  www.stadoogierow.pl, Tygodnik Płocki,  gazeta dziennik ogólnopolski,
 3. Przedmiotem przetargu ustnego jest sprzedaż nieruchomości wymienionych w ogłoszeniu o przetargu.
 4. Istnieje możliwość oglądania przedmiotu sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 5. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte oferowanej rzeczy
 6. W przetargu ustnym mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którzy osobiście lub poprzez swoich upoważnionych przedstawicieli stawią się do przetargu ustnego w siedzibie Sprzedającego w wyznaczonej przez niego dacie.
 7. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika przetargu może składać wyłącznie uczestnik lub osoba przez niego wskazana, po wcześniejszym przedłożeniu stosownego pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika postępowania.
 8. Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej każdej wymienionej nieruchomości, którą zamierza się zakupić.
 9. Wadium w wysokości 10% ceny należy wpłacić na rachunek nr: 87 9038 1014 2600 3766 2000 0010 . Wpłata wadium winna zostać zaksięgowana na rachunek bankowy Stada Ogierów w Łącku najpóźniej do godz. 24:00 w dniu 14.01.2021 r.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylania się zwycięzcy od zawarcia umowy w terminie 7 dni od licytacji, wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetarg przegrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od przetargu, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone również zwycięzcy licytacji.
 11. Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej.        
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu oprócz wniesienia wadium oraz przedstawienia ewentualnych pełnomocnictw jest złożenie pisemnych oświadczeń dotyczących zapoznania się z regulaminem przetargu oraz wszystkimi załącznikami.
 2. Przed rozpoczęciem przetargu członkowie komisji przetargowej zbiorą informacje
  o danych osobowych uczestników przetargu. Spiszą numery dowodów osobistych, zbiorą pełnomocnictwa (jeśli będą takowe potrzebne) oraz w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualne wypisy z właściwych rejestrów (KRS lub ewidencji gospodarczej) wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem aukcji. Wypisy powinny mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika aukcji. Komisja sprawdzi również prawidłowość wniesionego wadium oraz złożonego oświadczenia stanowiącego o tym, że uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem technicznym oferowanej nieruchomości. Uczestnicy, którzy nie wnieśli wadium lub nie złożyli oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału w przetargu.
 3. Wysokość postąpienia Sprzedający ustalił i ogłosił do publicznej wiadomości w treści ogłoszenia o przetargu oraz każdorazowo powiadomi uczestników przed rozpoczęciem licytacji.
 4. Cena za licytowany przedmiot zaproponowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.
 5. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie stawki wyższe o kwotę postąpienia, do czasu trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego licytację. Brak zgłoszeń po trzykrotnym wywołaniu ceny uznaje się za przybicie z uczestnikiem, który zaproponował najwyższą cenę za przedmiot przetargu. Po drugim wezwaniu do postąpienia, prowadzący licytację uprzedzi uczestników, że kolejne wezwanie będzie ostatnim i w przypadku braku oferty z wyższą ceną udzielone zostanie przybicie uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 6. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu.
 7. Przetarg ustny odbędzie się w Sali konferencyjnej Stada Ogierów w Łącku 09‑520 Łąck, ul. Płocka 12, w dniu 15.01.2021 r. o godz. 10.00.
 8. Przetarg ustny przeprowadzi co najmniej 3-osobowa komisja przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu Stada w Łącku odrębnym zarządzeniem. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji przetargowej.
 9. Przewodniczący komisji przedstawi uczestnikom informacje dotyczące przedmiotu przetargu, ceny wywoławczej, wysokości wadium oraz wysokości postąpienia, terminu uiszczenia ceny nabycia.
 10. Stawienie się jednego uczestnika pozwala na przeprowadzenie aukcji, pod warunkiem, że zaproponuje on cenę wyższą co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej.
 11. Po zakończeniu aukcji komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego postępowania. Data jego podpisania jest datą zakończenia przetargu.

                                                                             

Protokół z przebiegu aukcji powinien zawierać:

 • datę i miejsce aukcji,
 • imiona i nazwiska członków komisji przetargowej z podaniem osoby prowadzącej licytację,
 • imiona i nazwiska lub nazwy uczestników przetargu wraz z ich adresami,
 • wysokość ceny wywoławczej,
 • wysokość najwyższej wylicytowanej kwoty za przedmiot przetargu,
 • imię i nazwisko Nabywcy wraz z adresem zamieszkania lub nazwę firmy wraz
  z adresem jej siedziby jeśli Nabywcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
 • wysokość ceny nabycia oraz wysokość wadium jaka została zaliczona na poczet ceny,
 • podpisy członków komisji przetargowej. 
 1. W przypadku, gdy przetarg nie zostanie zakończony podpisaniem umowy z powodu braku oferentów lub uchylania się Nabywcy od podpisania umowy w wyznaczonym terminie przez okres dłuższy niż 7 dni, Sprzedający może zorganizować kolejny przetarg. Cena wywoławcza za przedmioty przetargu może zostać obniżona o kwotę nie wyższą niż stanowiąca połowę ceny wywoławczej. Termin ewentualnego nowego przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości w trybie ogólnie przyjętym.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz możliwość odwołania lub zmiany warunków przetargu bez podania przyczyn.
 3. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z Nabywcą i zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego ceny nabycia przedmiotu przetargu. Cenę nabycia, pomniejszoną o wysokość wadium Nabywca uiści nie później, niż w terminie 7 dni od dnia przetargu, przelewem na konto Sprzedającego lub w kasie Stada Ogierów w Łącku.
 4. W pozostałym zakresie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Spory wynikające z zapisów Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby organizatora przetargu.