Przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Góry

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników  aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji  Zarząd Stada Ogierów Sp. z o.o. z siedzibą w Łącku 09 -520 Łąck ul. Płocka 1  ogłasza

    Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony

                                       na sprzedaż następujących nieruchomości

 

1.Nieruchomość  gruntowa zabudowana stanowiąca działkę o nr. ewidencyjnym 123/27

Nieruchomość  położona jest w obrębie geodezyjnym 0014 Góry

Powiat                                                           – płocki

Województwo                                             – mazowieckie

Powierzchnia działki 123/27                      – 10 841 m2

Nr. księgi wieczystej                                   – PL1P/00131763/8

Cena wywoławcza                                       – 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych)

Wadium                                                        –  60.000 zł

Minimalne postąpienie                             –    6.000 zł

 

Dla wspomnianej działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

                          

2.Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę o nr. Ewidencyjnym 123/28

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 0014 Góry

Powiat                                                     – płocki

Województwo                                         – mazowieckie

Powierzchnia dz. 123/28                          – 9 346 m2

Nr. Księgi wieczystej                               – PL1P/00131764/5

Cena wywoławcza                                  – 450.000 ( czterysta pięćdziesiąt tysięcy )

Wadium                                                  –   45.000 zł.

Minimalne postąpienie                          –     5.000 zł.

Dla wspomnianej działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Stada Ogierów w Łącku 09-520 Łąck ul. Płocka 12   dnia 29.11.2016 r. o godzin 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest – wpłacenie wadium na rachunek Stada Ogierów nr.87 9038 1014 2600 3766 2000 0010 .

Wadium z określeniem numeru działki należy wpłacić  tak aby przed otwarciem przetargu wpłacone środki znalazły się na koncie Stada Ogierów. Brak środków na koncie Spółki wyklucza z uczestnictwa w przetargu.

– okazanie dowodu wpłaty wadium najpóźniej w dniu przetargu przed jego rozpoczęciem Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

– złożenie przed przetargiem pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie oraz  rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających.

 

– osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z rejestru handlowego, aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

 

– uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość ( gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem notarialnie potwierdzonym ), a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

 

– wyżej wymienione dokumenty należy złożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Wpłacone wadium dla osób, które wygrają przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny, a pozostałym zostanie niezwłocznie zwrócone (przelewem na konto)

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku:

– jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej

– osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży

-zawarcie umowy sprzedaży jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie osoby, która wygrała przetarg.

 

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabytą nieruchomość.

 

Całkowita należność musi zostać wpłacona jednorazowo na konto Stada Ogierów w Łącku przed sporządzeniem aktu notarialnego i znajdować się na rachunku bankowym Stada.

 

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży można oglądać od momentu ukazania się ogłoszenia po uprzednim umówieniu telefonicznym ( tel. nr. 24 262 98 97 )

Szczegółowe informacje na temat w/w nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać pod nr. Telefonu 24 262 98 97 oraz w siedzibie Stada Ogierów w Łącku.

Stado Ogierów Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania nieruchomości z przetargu lub odstąpienia od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.