Próba dzielności klaczy

 

W dniu 02 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 odbędzie się pró­ba dziel­no­ści kla­czy, koń­czą­ca 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy w Zakładzie Treningowym w Łącku. 

Podczas pró­by dziel­no­ści oce­nio­na zo­sta­nie tak­że jezd­ność kla­czy przez jeźdź­ca te­sto­we­go, któ­rym w ZT Łąck bę­dzie Antoni Tomaszewski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!