Przetargi i ogłoszenia

                                                                                                                               Łąck 14.08.2019 r.

                       

                                                      O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Stada Ogierów w Łącku informuje, że posiada do sprzedaży niżej wymieniony  używany sprzęt rolniczy:

                     Opryskiwacz Krukowiak Apollo typ. P 151/0

– rok produkcji 2014

– rozpiętość 18,0 m.

– maks. ciśnienie: 20 bar

– pojemność: 2 000 l.

– producent:  Fabryka Maszyn Rolniczych Brześć

– cena wywoławcza: 45 000,00 brutto

– wadium: 10% wartości maszyny

– postąpienie 100 zł.

– belka rozkładana hydraulicznie,

– oświetlenie robocze belki,

– panel sterowania układem cieczowym,

– pięć sekcji roboczych,

stan bardzo dobry.

 

W/w sprzęt zostanie sprzedany w przetargu, który odbędzie się dnia 10.09.2019 r.

o godzinie 10:00 w świetlicy Stada Ogierów w Łącku przy ulicy Płockiej 12.

Wadium w wysokości 10% wartości maszyny należy wpłacić na konto Stada Ogierów

w  Banku Spółdzielczym w Starej Białej Nr. 87 9038 1014 2600 3766 2000 0010 lub bezpośrednio w dniu przetargu w kasie Stada Ogierów do godziny 9:30.

 

Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż maszyn i sprzętu rolniczego w Stadzie Ogierów w Łącku w dniu 10.09.2019 r.

 

 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 701-705 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 2. Przetarg wszczynany jest poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu  na stronie internetowej Stada Ogierów w Łącku pod adresem  www.stadoogierow.pl, w gazecie Tygodnik Płocki, oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łącku.
 3. Przedmiotem przetargu ustnego jest sprzedaż używanej maszyny – sprzętu rolniczego wymienionego w ogłoszeniu o przetargu.
 4. Istnieje możliwość oglądania przedmiotu sprzedaży od dnia 02.09.2019 r. do dnia 06.09.2019 r. w godz. 800 – 1400.
 5. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w oferowanej maszynie i sprzęcie.
 6. W przetargu ustnym mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które stawią się na aukcji w siedzibie Sprzedającego w dniu przez niego wyznaczonym.
 7. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika aukcji może składać wyłącznie uczestnik lub osoba przez niego wskazana, po wcześniejszym przedłożeniu stosownego pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika postępowania.
 8. Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej każdej maszyny lub sprzętu, który zamierza się zakupić.
 9. Wadium w wysokości 10% ceny należy wpłacić w kasie Stada Ogierów  najpóźniej do godz.930 w dniu przetargu.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylania się zwycięzcy od zawarcia umowy w terminie 7 dni od licytacji, wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetarg przegrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.             

11.Warunkiem przystąpienia do przetargu oprócz wniesienia wadium oraz        ewentualnych pełnomocnictw wymagane jest złożenie pisemnych oświadczeń dotyczących zapoznania się z regulaminem przetargu oraz wszystkimi załącznikami.

12.Przed rozpoczęciem aukcji członkowie komisji przetargowej zbiorą informacje o danych osobowych uczestników przetargu. Spiszą numery dowodów   osobistych, zbiorą pełnomocnictwa (jeśli będą takowe potrzebne) oraz w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualne wypisy z właściwych rejestrów (KRS lub ewidencji gospodarczej) wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem aukcji. Wypisy powinny mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika aukcji. Komisja sprawdzi również prawidłowość wniesionego wadium oraz złożonego oświadczenia stanowiącego o tym, że uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem technicznym oferowanego sprzętu. Uczestnicy, którzy nie wnieśli wadium lub nie złożyli oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału w przetargu.

13.Wysokość postąpienia Sprzedający ustalił i ogłosił do publicznej wiadomości w   wywieszonym przed przetargiem wykazie maszyn i urządzeń oraz każdorazowo powiadomi uczestników przed rozpoczęciem licytacji.

14.Cena za licytowany przedmiot zaproponowana przez uczestnika przestaje   wiązać, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.

15.Uczestnicy aukcji zgłaszają ustnie stawki wyższe o kwotę postąpienia, do czasu trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego aukcję. Brak zgłoszeń po trzykrotnym wywołaniu ceny uznaje się za przybicie z uczestnikiem, który zaproponował najwyższą cenę za przedmiot przetargu. Po drugim wezwaniu do postąpienia, prowadzący aukcję uprzedzi uczestników, że kolejne wezwanie będzie ostatnim i w przypadku braku oferty z wyższą ceną udzielone zostanie przybicie uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę.

16.Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu.

17.Przetarg ustny odbędzie się w Sali konferencyjnej Stada Ogierów w Łącku 09-520 Łąck, ul. Płocka 12, w dniu 10.09.2019 r. o godz. 10.00.

18.Przetarg ustny przeprowadzi co najmniej 3-osobowa komisja przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu Stada w Łącku odrębnym zarządzeniem. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji przetargowej.

19.Przewodniczący komisji przedstawi uczestnikom informacje dotyczące przedmiotu aukcji, ceny wywoławczej, wysokości wadium oraz wysokości postąpienia, terminu uiszczenia ceny nabycia.

20.Stawienie się jednego uczestnika pozwala na przeprowadzenie aukcji. Po zakończeniu aukcji komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego postępowania. Data jego podpisania jest datą zakończenia przetargu.

                                                                       

Protokół z przebiegu aukcji powinien zawierać:

 • datę i miejsce aukcji,
 • imiona i nazwiska członków komisji przetargowej z podaniem osoby prowadzącej aukcję,
 • imiona i nazwiska lub nazwy uczestników przetargu wraz z ich adresami,
 • wysokość ceny wywoławczej,
 • wysokość najwyższej wylicytowanej kwoty za przedmiot przetargu,
 • imię i nazwisko Nabywcy wraz z adresem zamieszkania lub nazwę firmy wraz
  z adresem jej siedziby jeśli Nabywcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
 • wysokość ceny nabycia oraz wysokość wadium jaka została zaliczona na poczet ceny,
 • podpisy członków komisji przetargowej.
 1. W przypadku, gdy aukcja nie zostanie zakończona podpisaniem umowy z powodu braku oferentów lub uchylenia się Nabywcy od podpisania umowy w wyznaczonym terminie przez okres dłuższy niż 7 dni, Sprzedający może zorganizować kolejną aukcję. Cena wywoławcza za przedmioty przetargu może zostać obniżona o kwotę nie wyższą niż stanowiąca połowę ceny wywoławczej. Termin ewentualnego nowego przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości w trybie ogólnie przyjętym.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz możliwość odwołania lub zmiany warunków przetargu bez podania przyczyn.
 3. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z Nabywcą i zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego kwoty należnej za przedmiot przetargu. Cenę nabycia, pomniejszoną o wysokość wadium Nabywca uiści nie później, niż w terminie 7 dni od dnia przetargu, przelewem na konto Sprzedającego lub w kasie Stada Ogierów w Łącku.
 4. W zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest możliwe przy zastosowaniu Regulaminu, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Spory wynikające z zapisów Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby organizatora przetargu. 

 

 

Łąck dnia 16.07.2019 r.                  

                                                  O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Stada Ogierów w Łącku informuje, że posiada do sprzedaży niżej wymieniony  używany sprzęt rolniczy:

 

 1. Prasa rolująca „Claas Rollant „240 typ 749

 

– rok produkcji 2006

-szerokość podbieraka 2,1 m

-mechanizm rolujący: walcowy

– owijanie siatką

– producent: Usines Claas- Francja

-cena wywoławcza: 26.000,- brutto

-wadium: 10% wartości maszyny

– postąpienie 100 zł.

 

 

W/w sprzęt zostanie sprzedany w przetargu, który odbędzie się dnia 31.07.2019 r.

o godzinie 10:00 w świetlicy Stada Ogierów w Łącku przy ulicy Płockiej 12.

Wadium w wysokości 10% wartości maszyny należy wpłacić na konto Stada Ogierów

w  Banku Spółdzielczym w Starej Białej Nr. 87 9038 1014 2600 3766 2000 0010 lub bezpośrednio w dniu przetargu w kasie Stada Ogierów do godziny 9:30.

 

Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż maszyn i sprzętu rolniczego w Stadzie Ogierów w Łącku w dniu 31.07.2019 r.

 

 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 701-705 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 2. Przetarg wszczynany jest poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu  na stronie internetowej Stada Ogierów w Łącku pod adresem  www.stadoogierow.pl, w gazecie Tygodnik Płocki, oraz w Urzędzie Gminy w Łącku.
 3. Przedmiotem przetargu ustnego jest sprzedaż używanej maszyny rolniczej wymienionej w ogłoszeniu o przetargu.
 4. Istnieje możliwość oglądania przedmiotu sprzedaży od dnia 29.07.2019 r. do dnia 31.07.2019 r. w godz. 800 – 1400.
 5. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w oferowanej maszynie rolniczej.
 6. W przetargu ustnym mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które stawią się na aukcji w siedzibie Sprzedającego w dniu przez niego wyznaczonym.
 7. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika aukcji może składać wyłącznie uczestnik lub osoba przez niego wskazana, po wcześniejszym przedłożeniu stosownego pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika postępowania.
 8. Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej maszyny lub sprzętu, który zamierza się zakupić.
 9. Wadium w wysokości 10% ceny należy wpłacić w kasie Stada Ogierów  najpóźniej do godz.930 w dniu przetargu.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylania się zwycięzcy od zawarcia umowy w terminie 7 dni od licytacji, wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetarg przegrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 11. Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu            nie  zaoferuje ceny wywoławczej.             
 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu oprócz wniesienia wadium oraz ewentualnych pełnomocnictw wymagane jest złożenie pisemnych oświadczeń dotyczących zapoznania się z regulaminem przetargu oraz wszystkimi załącznikami.
 13. Przed rozpoczęciem aukcji członkowie komisji przetargowej zbiorą informacje
  o danych osobowych uczestników przetargu. Spiszą numery dowodów osobistych, zbiorą pełnomocnictwa (jeśli będą takowe potrzebne) oraz w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualne wypisy z właściwych rejestrów (KRS lub ewidencji gospodarczej) wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem aukcji. Wypisy powinny mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika aukcji. Komisja sprawdzi również prawidłowość wniesionego wadium oraz złożonego oświadczenia stanowiącego o tym, że uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem technicznym oferowanego sprzętu. Uczestnicy, którzy nie wnieśli wadium lub nie złożyli oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału w przetargu.
 14. Wysokość postąpienia Sprzedający ustalił i ogłosił do publicznej wiadomości w wywieszonym przed przetargiem wykazie maszyn i urządzeń oraz każdorazowo powiadomi uczestników przed rozpoczęciem licytacji.
 15. Cena za licytowany przedmiot zaproponowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.
 16. Uczestnicy aukcji zgłaszają ustnie stawki wyższe o kwotę postąpienia, do czasu rzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego aukcję. Brak zgłoszeń po trzykrotnym wywołaniu ceny uznaje się za przybicie z uczestnikiem, który zaproponował najwyższą cenę za przedmiot przetargu. Po drugim wezwaniu do postąpienia, prowadzący aukcję uprzedzi uczestników, że kolejne wezwanie będzie ostatnim i w przypadku braku oferty z wyższą ceną udzielone zostanie przybicie uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 17. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu.
 18. Przetarg ustny odbędzie się w Sali konferencyjnej Stada Ogierów w Łącku 09-520 Łąck, ul. Płocka 12, w dniu 31.07.2019 r. o godz. 10.00.
 19. Przetarg ustny przeprowadzi co najmniej 3-osobowa komisja przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu Stada w Łącku odrębnym zarządzeniem. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji przetargowej.
 20. Przewodniczący komisji przedstawi uczestnikom informacje dotyczące przedmiotu aukcji, ceny wywoławczej, wysokości wadium oraz wysokości postąpienia, terminu uiszczenia ceny nabycia.
 21. Stawienie się jednego uczestnika pozwala na przeprowadzenie aukcji. Po zakończeniu aukcji komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego postępowania. Data jego podpisania jest datą zakończenia przetargu.

                                                                           

Protokół z przebiegu aukcji powinien zawierać:

 • datę i miejsce aukcji,
 • imiona i nazwiska członków komisji przetargowej z podaniem osoby prowadzącej aukcję,
 • imiona i nazwiska lub nazwy uczestników przetargu wraz z ich adresami,
 • wysokość ceny wywoławczej,
 • wysokość najwyższej wylicytowanej kwoty za przedmiot przetargu,
 • imię i nazwisko Nabywcy wraz z adresem zamieszkania lub nazwę firmy wraz
  z adresem jej siedziby jeśli Nabywcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
 • wysokość ceny nabycia oraz wysokość wadium jaka została zaliczona na poczet ceny,
 • podpisy członków komisji przetargowej.
 1. W przypadku, gdy aukcja nie zostanie zakończona podpisaniem umowy z powodu braku oferentów lub uchylenia się Nabywcy od podpisania umowy w wyznaczonym terminie przez okres dłuższy niż 7 dni, Sprzedający może zorganizować kolejną aukcję. Cena wywoławcza za przedmioty przetargu może zostać obniżona o kwotę nie wyższą niż stanowiąca połowę ceny wywoławczej. Termin ewentualnego nowego przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości w trybie ogólnie przyjętym.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz możliwość odwołania lub zmiany warunków przetargu bez podania przyczyn.
 3. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z Nabywcą i zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego kwoty należnej za przedmiot przetargu. Cenę nabycia, pomniejszoną o wysokość wadium Nabywca uiści nie później, niż w terminie 7 dni od dnia przetargu, przelewem na konto Sprzedającego lub w kasie Stada Ogierów w Łącku.
 4. W zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest możliwe przy zastosowaniu Regulaminu, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Spory wynikające z zapisów Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby organizatora przetargu. 

               

 

Łąck dnia 16.07.2019 r.

                                                                                 

                                                   Z A W I A D O M I E N I E                                              

         W związku z informacjami o wystąpieniu w Polsce ognisk wirusowego zapalenia tętnic u koni  ( EVA ) w celach prewencyjnych, Stado Ogierów oraz punkt kopulacyjny  w Łącku zostają zamknięte do odwołania.

W celu ochrony koni przebywających w stajniach zostają wprowadzone regulacje dotyczące wstępu i wjazdu na teren Stada.

– na teren Stada nie będą wpuszczane konie pochodzące z innych ośrodków jeździeckich bez aktualnego świadectwa zdrowia oraz zaświadczenia od powiatowego lekarza weterynarii o braku występowania chorób zakaźnych na terenie stałego przebywania konia.

– od właścicieli koni wymagane będą oświadczenia, że konie od momentu pobrania próbek do badania do chwili obecnej nie miały styczności z innymi końmi.

– właściciele koni korzystających z pensjonatu S.O. Łąck proszeni są o zachowanie maksymalnej ostrożności oraz ograniczenie wyjazdów do innych ośrodków ( zawody konne ).

 

 

Łąck dnia 03.07.2019             

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Stada Ogierów w Łącku informuje, że posiada do sprzedaży niżej wymieniony  używany sprzęt rolniczy:

1.Opryskiwacz Pilmet typ 1618 Plus

– hydraulicznie rozkładane lance

– rozwadniacz boczny

– szerokość belki 18 m.

– pojemność 1600 l.

Rok produkcji 2010

Aktualna wartość rynkowa brutto  28.800 zł.

 

2.Rozdrabniacz bijakowy Kuhn typ BK 280

– szerokość całkowita 3 m.

– średnica robocza 2,8 m.

– napęd rotora pasowy

– regulacja wysokości pracy na wale

– minimum zapotrzebowania na moc 75 KM

Rok produkcji 2014

Aktualna wartość rynkowa brutto  23.200 zł

 

3. Prasa kostkująca „Sipma” typ Z-224/2

– prasa z podajnikiem do kostek, bardzo mało użytkowana, posiada hydrauliczny  podbieracz. Stan techniczny urządzenia bardzo dobry.

– Rok produkcji 2007

– producent Sipma S.A. Lublin

Aktualna wartość rynkowa brutto 24.900 zł.

 

4. Kosiarka rotacyjna Z173 Ewa

 • aktualna wartość rynkowa brutto 1.500,00

 

5. Kosiarka rotacyjna 2.10 Mewa

– hydraulicznie składana

Aktualna cena rynkowa brutto 3.500 zł.

 

6. Siewnik zbożowy „Mazur” 1100/6 Unia Kraj Kutno

– redlice stopkowe

– hydrauliczne znaczniki

– ścieżki technologiczne (również przed wschodowe)

– zintegrowane kółka wysiewające do zbóż i rzepaku

– szerokość robocza 6m.

– pojemność skrzyni 1100 l.

– wózek roboczy

Urządzenie jest w bardzo dobrym stanie technicznym

Aktualna cena rynkowa brutto 30.000 zł.

 

7. Heder 6 rzędowy do kukurydzy do kombajnu Claas

 • Aktualna cena rynkowa brutto 15.000 zł.

 

8. Przetrząsacz Kverneland Taarup 8052

– szerokość robocza  5,2 m.

– zawieszany

– cztero karuzelowy

– rok produkcji 2005

Aktualna cena rynkowa brutto 8.000 zł.

 

9. Przetrząsarko zgrabiarka do siana 7 gwiazdowa

Aktualna cena rynkowa brutto 700 zł.

 

10. Przyczepa wywrotka

– dopuszczalna ładowność 6.500 kg.

– rok produkcji 1989

Aktualna cena rynkowa brutto 5.000 zł.

 

11. Przyczepa wywrotka

– dopuszczalna ładowność 4.000 kg.

– rok produkcji 1986

Aktualna cena rynkowa brutto 4.000 zł.

 

12. Przyczepa wywrotka

– dopuszczalna ładowność 6000 kg.

– rok produkcji 1985

Aktualna cena rynkowa brutto 4.500 zł

 

 

W/w sprzęt zostanie sprzedany w przetargu, który odbędzie się dnia 12.07.2019 r.

O godzinie 10,00 w świetlicy Stada Ogierów w Łącku przy ulicy Płockiej 12.

Wadium w wysokości 10% wartości maszyn należy wpłacić na konto Stada Ogierów

w  Banku Spółdzielczym w Starej Białej Nr. 87 9038 1014 2600 3766 2000 0010 lub bezpośrednio w dniu przetargu w kasie Stada Ogierów do godziny 9,30. zaznaczając jakiej maszyny dotyczy wpłacane wadium. Postąpienie 100 zł.

 

Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż maszyn i sprzętu rolniczego w Stadzie Ogierów
w Łącku w dniu 12.07.2019 r.

 

 1.  Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 701-705 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 2.  Przetarg wszczynany jest poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu  na stronie internetowej Stada Ogierów w Łącku pod adresem  www.stadoogierow.pl, w gazecie Tygodnik Płocki, oraz w Urzędzie Gminy w Łącku.
 3. Przedmiotem przetargu ustnego jest sprzedaż używanych maszyn i sprzętu rolniczego wymienionych w ogłoszeniu o przetargu.
 4. Istnieje możliwość oglądania przedmiotów sprzedaży od dnia 10.07.2019 r. do dnia 12.07.2019 r. w godz. 800 – 1400.
 5. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w oferowanych maszynach i sprzęcie.
 6. W przetargu ustnym mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które stawią się na aukcji w siedzibie Sprzedającego w dniu przez niego wyznaczonym.
 7. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika aukcji może składać wyłącznie uczestnik lub osoba przez niego wskazana, po wcześniejszym przedłożeniu stosownego pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika postępowania.
 8. Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej każdej maszyny lub sprzętu, który zamierza się zakupić.
 9. Wadium w wysokości 10% ceny należy wpłacić w kasie Stada Ogierów  najpóźniej do godz.930 w dniu przetargu.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylania się zwycięzcy od zawarcia umowy w terminie 7 dni od licytacji, wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetarg przegrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

           Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie         

           zaoferuje ceny wywoławczej.             

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu oprócz wniesienia wadium oraz ewentualnych pełnomocnictw wymagane jest złożenie pisemnych oświadczeń dotyczących zapoznania się z regulaminem przetargu oraz wszystkimi załącznikami.
 2. Przed rozpoczęciem aukcji członkowie komisji przetargowej zbiorą informacje
  o danych osobowych uczestników przetargu. Spiszą numery dowodów osobistych, zbiorą pełnomocnictwa (jeśli będą takowe potrzebne) oraz w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualne wypisy z właściwych rejestrów (KRS lub ewidencji gospodarczej) wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem aukcji. Wypisy powinny mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika aukcji. Komisja sprawdzi również prawidłowość wniesionego wadium oraz złożonego oświadczenia stanowiącego o tym, że uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem technicznym oferowanego sprzętu. Uczestnicy, którzy nie wnieśli wadium lub nie złożyli oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału w przetargu.
 3. Wysokość postąpienia Sprzedający ustalił i ogłosił do publicznej wiadomości w wywieszonym przed przetargiem wykazie maszyn i urządzeń oraz każdorazowo powiadomi uczestników przed rozpoczęciem licytacji.
 4. Cena za licytowany przedmiot zaproponowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.
 5. Uczestnicy aukcji zgłaszają ustnie stawki wyższe o kwotę postąpienia, do czasu trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego aukcję. Brak zgłoszeń po trzykrotnym wywołaniu ceny uznaje się za przybicie z uczestnikiem, który zaproponował najwyższą cenę za przedmiot przetargu. Po drugim wezwaniu do postąpienia, prowadzący aukcję uprzedzi uczestników, że kolejne wezwanie będzie ostatnim i w przypadku braku oferty z wyższą ceną udzielone zostanie przybicie uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 6. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu.
 7. Przetarg ustny odbędzie się w Sali konferencyjnej Stada Ogierów w Łącku 09-520 Łąck, ul. Płocka 12, w dniu 2.07.2019 r. o godz. 10.00.
 8. Przetarg ustny przeprowadzi co najmniej 3-osobowa komisja przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu Stada w Łącku odrębnym zarządzeniem. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji przetargowej.
 9. Przewodniczący komisji przedstawi uczestnikom informacje dotyczące przedmiotu aukcji, ceny wywoławczej, wysokości wadium oraz wysokości postąpienia, terminu uiszczenia ceny nabycia.
 10. Stawienie się jednego uczestnika pozwala na przeprowadzenie aukcji. Po zakończeniu aukcji komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego postępowania. Data jego podpisania jest datą zakończenia przetargu.

                                                                             

Protokół z przebiegu aukcji powinien zawierać:

 • datę i miejsce aukcji,
 • imiona i nazwiska członków komisji przetargowej z podaniem osoby prowadzącej aukcję,
 • imiona i nazwiska lub nazwy uczestników przetargu wraz z ich adresami,
 • wysokość ceny wywoławczej,
 • wysokość najwyższej wylicytowanej kwoty za przedmiot przetargu,
 • imię i nazwisko Nabywcy wraz z adresem zamieszkania lub nazwę firmy wraz
  z adresem jej siedziby jeśli Nabywcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
 • wysokość ceny nabycia oraz wysokość wadium jaka została zaliczona na poczet ceny,
 • podpisy członków komisji przetargowej.
 1. W przypadku, gdy aukcja nie zostanie zakończona podpisaniem umowy z powodu braku oferentów lub uchylenia się Nabywcy od podpisania umowy w wyznaczonym terminie przez okres dłuższy niż 7 dni, Sprzedający może zorganizować kolejną aukcję. Cena wywoławcza za przedmioty przetargu może zostać obniżona o kwotę nie wyższą niż stanowiąca połowę ceny wywoławczej. Termin ewentualnego nowego przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości w trybie ogólnie przyjętym.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz możliwość odwołania lub zmiany warunków przetargu bez podania przyczyn.
 3. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z Nabywcą i zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego kwoty należnej za przedmiot przetargu. Cenę nabycia, pomniejszoną o wysokość wadium Nabywca uiści nie później, niż w terminie 7 dni od dnia przetargu, przelewem na konto Sprzedającego lub w kasie Stada Ogierów w Łącku.
 4. W zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest możliwe przy zastosowaniu Regulaminu, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

            Spory wynikające z zapisów Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby

            organizatora przetargu. 

 

 

 

 

 Łąck, 01.04.2019 r.

                                                                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o. 09-520 Łąck Płocka 12

NIP 774-10-06-844, Regon 610218238

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
 1. Przedmiotem zapytania jest:

Złożenie oferty cenowej na zakup nowego opryskiwacza polowego ciąganego.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

– pojemność zbiornika min 3500 l

– zbiornik wody płuczącej min 300 l

– jazda opryskiwacza w śladzie kół ciągnika

– własna hydraulika

– podpora dyszla mechaniczna

– belka polowa szerokość 27 m

– podnoszenie i składanie belki hydraulicznie

– wspomaganie prowadzenia belki za pomocą dwóch czujników

– funkcja obiegu cieczy w przewodach opryskiwacza – stałe ciśnienie

– 7-9 sekcji roboczych

– głowice 3 pozycyjne bez dysz

– oświetlenie – robocze belki opryskiwacza

– oświetlenie drogowe

– pompa o wydajności min 250 l / min

– rozwadniacz boczny

– koła o szerokości min. 450 mm/ z błotnikiem

– rozstaw kół w zakresie 1,6-2,2 m

– komputer sterujący – komputer obsługujący jednocześnie zmienne dawkowanie cieczy i automatykę sekcji /ISOBUS/

– system GPS – system zwężania oprysku sekcyjny na skrajach pola, wyjazdach z pola i klinach działający w układzie GPS

– gwarancja min 1 rok

– serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

– maszyna fabrycznie nowa

– dostawa maszyny, rozruch gwarancyjny, przeszkolenie pracowników Stada Ogierów w Łącku

– instrukcja obsługi w języku polskim, w formie papierowej i  elektronicznej

– katalog części w formie elektronicznej, w języku polskim

 

 • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 15.08.2019 r.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym

Oferta powinna :

– być opatrzona pieczątką firmową

– posiadać datę sporządzenia

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

– być podpisana przez wykonawcę

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres firmy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta opryskiwacz polowy”
 2. Termin składania ofert do dnia 24.04.2019 r. do godz. 15:00
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

 

VI OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

– cena 70%

– oferta zgodna z oczekiwaniami 30%

 

VII INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub drogą email
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz możliwości niepodpisania umowy z wyłonionym wykonawcą
 3.  Zastrzega się że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia
 4. Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn

 

VIII DODATKOWE INFORMACJE

 1. Opryskiwacz będzie współpracował z ciągnikami o różnej  mocy jednak najczęściej będzie to ciągnik  Zetor Proxima 90
 2. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 665-665-627

 

 

                                                                                                                                                                                                                Łąck, 14.03.2019 r.

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników  aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji  Zarząd Stada Ogierów Sp. z o. o.
z siedzibą w Łącku 09 -520 Łąck ul. Płocka 1  ogłasza

                                       Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony

                                       na sprzedaż następujących nieruchomości

 

 1. Działka o nr. ewidencyjnym 3/107 wraz z udziałem 1/9 w działce nr. ewidencyjny

3/102 (udział w drodze wewnętrznej)

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 11 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_2 Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                           – płocki

Województwo                                             – mazowieckie

Powierzchnia działki 3/107                     –  2.453 m2

Powierzchnia działki 3/102                     –  3.318 m2

Nr. księgi wieczystej                                 – PL1G/00042431/2, PL1G/00042437/4

Cena wywoławcza                               – 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy)

Wadium                                                  –  15.000 zł

Minimalne postąpienie                    –    1.500 zł

 

Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem MN4 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Stada Ogierów w Łącku 09-520 Łąck ul. Płocka 12   dnia 11.04.2019 r. o godzinie 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest – wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek Stada Ogierów nr 87 9038 1014 2600 3766 2000 0010 .

Wadium z określeniem numeru działki należy wpłacić  tak aby przed otwarciem przetargu wpłacone środki znalazły się na koncie Stada Ogierów. Brak środków na koncie Spółki wyklucza z uczestnictwa w przetargu.

– okazanie dowodu wpłaty wadium najpóźniej w dniu przetargu przed jego rozpoczęciem Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

– złożenie przed przetargiem pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie oraz  rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających.

– osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z rejestru handlowego, aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

– uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość ( gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem notarialnie potwierdzonym ), a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

– wyżej wymienione dokumenty należy złożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

 Wpłacone wadium dla osób, które wygrają przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny, a pozostałym zostanie niezwłocznie zwrócone (przelewem na konto).

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku:

– jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej

– osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży

-zawarcie umowy sprzedaży jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie osoby, która wygrała przetarg.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabytą nieruchomość.

Całkowita należność musi zostać wpłacona jednorazowo na konto Stada Ogierów w Łącku przed sporządzeniem aktu notarialnego i znajdować się na rachunku bankowym Stada.

 

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży można oglądać od momentu ukazania się ogłoszenia po uprzednim umówieniu telefonicznym ( tel. nr. 24 262 98 97 )

Szczegółowe informacje na temat w/w nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać pod nr. telefonu 24 262 98 97 oraz w siedzibie Stada Ogierów w Łącku.

Stado Ogierów w Łącku Sp. z o. o. informuje, że przetarg nie podlega przepisom Ustawy o zamówieniach publicznych.

Stado Ogierów Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wycofania nieruchomości z przetargu lub odstąpienia od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

                                                       

 

                                                                                                   Łąck, 20.02.2019 r.

Zarząd Stada Ogierów w Łącku Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na

 

zakup ogiera rasy śląskiej Eksterier

 

EKSTERIER              nr ewid. 2253

M.      Ekstaza O.          Palant
M. Esterka O.  Liton M.   Pytia       0.   Enzian         
M.

  Eskadra

O.

  Solali xx

M.

 

  Litynia

O.

 

   Kord

M.

 

  Czamara

O.

 

  Perlon

M. 

  Erla

O.

 

  Edelfalk

               

  Maść: ciemno gniada

  Rasa:   śląska

  Data urodz.: 19.02.1994 r.

  Miejsce urodz:  Strzegom

  Hodowca:   SK Strzegom

 

Oferty należy kierować na adres spółki. Termin składania ofert upływa z dniem: 28 lutego 2019  roku.
Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „Oferta na zakup ogiera Eksterier”

Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu .

Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 

 

 

                                                                                                                     Łąck, 13.02.2019

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników  aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji  Zarząd Stada Ogierów Sp. z o. o.
z siedzibą w Łącku 09 -520 Łąck ul. Płocka 1  ogłasza

                                       Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony

                                       na sprzedaż następujących nieruchomości

 

 1. Działka o nr. ewidencyjnym 3/106 wraz z udziałem 1/9 w działce nr. ewidencyjny

3/102 (udział w drodze wewnętrznej)

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 11 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_2 Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                           – płocki

Województwo                                  – mazowieckie

Powierzchnia działki 3/106                          –  2.857 m2

Powierzchnia działki 3/102                           –  3.318 m2

Nr. księgi wieczystej                                      – PL1G/00042432/9, PL1G/00042437/4

Cena wywoławcza                                   – 170.000 zł (sto siedemdziesiąt                                                                                 tysięcy)

Wadium                                                     –  17.000 zł

Minimalne postąpienie                            –    2.000 zł

 

Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem MN4 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

 1. Działka o nr. ewidencyjnym 3/107 wraz z udziałem 1/9 w działce nr. ewidencyjny

3/102 (udział w drodze wewnętrznej)

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 11 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_2 Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                           – płocki

Województwo                                  – mazowieckie

Powierzchnia działki 3/107                          –  2.453 m2

Powierzchnia działki 3/102                         –  3.318 m2

Nr. księgi wieczystej                                      – PL1G/00042431/2, PL1G/00042437/4

Cena wywoławcza                                   – 150.000 zł (sto pięćdziesiąt                                                                                     tysięcy)

Wadium                                                      –  15.000 zł

Minimalne postąpienie                        –    1.500 zł

 

Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem MN4 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

 

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Stada Ogierów w Łącku 09-520 Łąck ul. Płocka 12   dnia 14.03.2019 r. o godzin 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest – wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek Stada Ogierów nr 87 9038 1014 2600 3766 2000 0010 .

Wadium z określeniem numeru działki należy wpłacić  tak aby przed otwarciem przetargu wpłacone środki znalazły się na koncie Stada Ogierów. Brak środków na koncie Spółki wyklucza z uczestnictwa w przetargu.

– okazanie dowodu wpłaty wadium najpóźniej w dniu przetargu przed jego rozpoczęciem Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

– złożenie przed przetargiem pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie oraz  rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających.

– osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z rejestru handlowego, aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

– uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość ( gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem notarialnie potwierdzonym ), a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

– wyżej wymienione dokumenty należy złożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

 Wpłacone wadium dla osób, które wygrają przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny, a pozostałym zostanie niezwłocznie zwrócone (przelewem na konto).

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku:

– jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej

– osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży

-zawarcie umowy sprzedaży jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie osoby, która wygrała przetarg.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabytą nieruchomość.

Całkowita należność musi zostać wpłacona jednorazowo na konto Stada Ogierów w Łącku przed sporządzeniem aktu notarialnego i znajdować się na rachunku bankowym Stada.

 

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży można oglądać od momentu ukazania się ogłoszenia po uprzednim umówieniu telefonicznym ( tel. nr. 24 262 98 97 )

Szczegółowe informacje na temat w/w nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać pod nr. telefonu 24 262 98 97 oraz w siedzibie Stada Ogierów w Łącku.

Stado Ogierów w Łącku Sp. z o. o. informuje, że przetarg nie podlega przepisom Ustawy o zamówieniach publicznych.

Stado Ogierów Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wycofania nieruchomości z przetargu lub odstąpienia od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

 

 

 

 

Łąck 27.12.2018 r.

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników  aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji  Zarząd Stada Ogierów Sp. z o. o.
z siedzibą w Łącku 09 -520 Łąck ul. Płocka 1  ogłasza

                                       Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony

                                       na sprzedaż następujących nieruchomości

 

 1. Działka o nr. ewidencyjnym 3/106 wraz z udziałem 1/9 w działce nr. ewidencyjny

3/102 (udział w drodze wewnętrznej)

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 11 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_2 Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                           – płocki

Województwo                                             – mazowieckie

Powierzchnia działki 3/106                           –  2.857 m2

Powierzchnia działki 3/102                           –  3.318 m2

Nr. księgi wieczystej                                     – PL1G/00042432/9, PL1G/00042437/4

Cena wywoławcza                                        – 170.000 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy)

Wadium                                                         –  17.000 zł

Minimalne postąpienie                           –    2.000 zł

 

Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem MN4 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

 1. Działka o nr. ewidencyjnym 3/107 wraz z udziałem 1/9 w działce nr. ewidencyjny

3/102 (udział w drodze wewnętrznej)

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 11 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_2 Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                           – płocki

Województwo                                               – mazowieckie

Powierzchnia działki 3/107                           –  2.453 m2

Powierzchnia działki 3/102                           –  3.318 m2

Nr. księgi wieczystej                                      – PL1G/00042431/2, PL1G/00042437/4

Cena wywoławcza                                        – 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy)

Wadium                                                         –  15.000 zł

Minimalne postąpienie                           –    1.500 zł

 

Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem MN4 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

 1. Działka o nr. ewidencyjnym 3/108

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 11 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_2 Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                     – płocki

Województwo                                         – mazowieckie

Powierzchnia dz. 3/108                           – 2.790 m2

Nr. Księgi wieczystej                               – PL1G/00042430/5,

Cena wywoławcza                          – 150.000 ( sto pięćdziesiąt tysięcy )

Wadium                                             –   15.000 zł.

Minimalne postąpienie              –     1.500 zł.

 

Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem MN4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Stada Ogierów w Łącku 09-520 Łąck ul. Płocka 12  
dnia 28.01.2019 r. o godzinie 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest – wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek Stada Ogierów nr 87 9038 1014 2600 3766 2000 0010 .

Wadium z określeniem numeru działki należy wpłacić  tak aby przed otwarciem przetargu wpłacone środki znalazły się na koncie Stada Ogierów. Brak środków na koncie Spółki wyklucza z uczestnictwa w przetargu.

– okazanie dowodu wpłaty wadium najpóźniej w dniu przetargu przed jego rozpoczęciem Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

– złożenie przed przetargiem pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie oraz  rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających.

– osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z rejestru handlowego, aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

– uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość ( gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem notarialnie potwierdzonym ), a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

– wyżej wymienione dokumenty należy złożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

 Wpłacone wadium dla osób, które wygrają przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny, a pozostałym zostanie niezwłocznie zwrócone (przelewem na konto).

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku:

– jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej

– osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży

-zawarcie umowy sprzedaży jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie osoby, która wygrała przetarg.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabytą nieruchomość.

Całkowita należność musi zostać wpłacona jednorazowo na konto Stada Ogierów w Łącku przed sporządzeniem aktu notarialnego i znajdować się na rachunku bankowym Stada.

 

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży można oglądać od momentu ukazania się ogłoszenia po uprzednim umówieniu telefonicznym ( tel. nr. 24 262 98 97 )

Szczegółowe informacje na temat w/w nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać pod nr. telefonu 24 262 98 97 oraz w siedzibie Stada Ogierów w Łącku.

Stado Ogierów w Łącku Sp. z o. o. informuje, że przetarg nie podlega przepisom Ustawy o zamówieniach publicznych.

Stado Ogierów Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wycofania nieruchomości z przetargu lub odstąpienia od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

Łąck, dnia 26.11.2018 r.

 

Zarząd Stada Ogierów w Łącku Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert


na obsługę weterynaryjną
Stada Ogierów w Łącku


oraz obsługę i nadzór nad Centrum Rozrodu

 

Prosimy o zawarcie  w ofercie swojej wizji na prowadzenie i rozwój Centrum Rozrodu

 

Oferty należy kierować na adres spółki. Termin składania ofert upływa z dniem: 14 grudnia 2018  roku.
Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „Oferta na obsługę weterynaryjną Stada i Centrum Rozrodu”

Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu .

Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 

 

Łąck, dnia 08.08.2018 r. 

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników  aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji  Zarząd Stada Ogierów Sp. z o.o. z siedzibą w Łącku 09 -520 Łąck ul. Płocka 1  ogłasza

                               

                                       Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony

                                       na sprzedaż następujących nieruchomości

 1. Działka o nr. ewidencyjnym 3/109 

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 11 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_2 Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                           – płocki

Województwo                                              – mazowieckie

Powierzchnia działki 3/109                         – 1.736 m2

Nr. księgi wieczystej                                   – PL1G/00042428/8

Cena wywoławcza                                       – 117.000 zł (sto siedemnaście tysięcy)

Wadium                                                        –  11.700 zł

Minimalne postąpienie                             –    1.200 zł

 

Więcej informacji POBIERZ

Łąck, dnia 11.07.2018 r.  

Zarząd Stada Ogierów w Łącku Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na zakup słomy od kombajnu prosto z pola. Ogłoszenie dotyczy słomy pszennej do samodzielnego sprasowania z powierzchni ok. 100 ha w dwóch lokalizacjach Płock-Góry i Nowe Gulczewo k. Płocka.

Oferty na zakup słomy należy składać w zamkniętych kopertach do 20.07.2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Stada Ogierów w Łącku ul. Płocka 12.

Cena minimalna wynosi 80 zł netto za tonę.

 

 

                                                                                                   Łąck, dnia 12.06.2018 r.

 

Zarząd Stada Ogierów w Łącku ogłasza ustny przetarg nieograniczony na maszyny i sprzęt rolniczy. Przetarg odbędzie się w dniu 12.07.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Stada Ogierów w Łącku, 09-520 Łąck ul. Płocka 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Stada najpóźniej w dniu 12.07.2018 r. do godz. 930 Przetarg odbędzie się zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Przetargu.

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NIŻEJ WYMIENIONE MASZYNY

 1. Packomat Kverneland do pługa z wyposażeniem (wał pojedynczy, tylna brona) – rok produkcji 2005
 2. Pług obrotowy Kverneland pięcioskibowy (4 + 1) – rok produkcji 2005

    Cena wywoławcza zestawu 40.000,00 zł. brutto. Postąpienie 200,00 zł. Wadium 4.000,00 zł.

 

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 12.07.2018 r. o godz.10,00. Wadium w wysokości 10% ceny należy wpłacić w kasie Stada Ogierów  najpóźniej do godz.930 w dniu przetargu. Maszyny oglądać można do 12.07.18 r. po telefonicznym uzgodnieniu  w godz. 800–1400Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.         

Proszę zapoznać się z regulaminem przetargu:

REGULAMIN PRZETARGU                                                                               

 

Łąck, 8 marca 2018 r.

Przetarg na sprzedaż bryczki typu wagonetka

Zarząd Stada Ogierów w Łącku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu konnego typu wagonetka.

Przetarg odbędzie się w dniu  22.03.2018 r. o godzinie 1000 w siedzibie Stada Ogierów w Łącku, 09–520 Łąck ul. Płocka 12.

Cena wywoławcza pojazdu             –   4.500 zł

Wadium                                            –      450 zł

Postąpienie                                      –      100 zł

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Stada Ogierów nr. 87 9038 1014 2600 3766 2000 0010  lub w kasie Stada najpóźniej w dniu przetargu do godziny 930.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg odbędzie się zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Przetargu. 

 

  REGULAMIN PRZETARGU

 

 

Łąck, dnia 8 marca 2018 r.    

 

Oferta sprzedaży 650 (+/- 5%) ton ziarna pszenicy ze zbiorów 2017 r.

 

I. Oferujący:

Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o. z siedzibą w Łącku, ul. Płocka 12, tel. 242629897, fax 243841946, sekretariat@stadoogierow.pl, NIP 774-10-06-844, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy W Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041763,

reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Wojciecha Muczyńskiego.

II. Informacje ogólne:

 1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny.
 3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III.  Przedmiot  oferty:

 1. Sprzedaż 650 (+/- 5%) ton ziarna pszenicy ze zbiorów 2017 roku.
 2. Przybliżone parametry: gęstość 80 kg/hl, białko 13,0 %, liczba opadania 350 sek.
 3. Miejsce odbioru: Nowe Gulczewo, 09-472 Słupno
 4. Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
 5. Termin odebrania przedmiotu oferty: do uzgodnienia.

IV. Termin, miejsce złożenia i wybór oferty

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej (sekretariat@stadoogierow.pl)
 2. Oferta musi zawierać: cenę netto za 1t ziarna pszenicy, ilość (całosamochodowa) pszenicy w t. Prosimy o podanie ceny w magazynie Kupującego i z własnym odbiorem.
 3. Oferty należy składać do dnia 16.03.2018 r. do godz. 14.00.
 4. Termin związania ofertą wynosi 48 godzin, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami oraz możliwości wyboru najlepszej oferty przed upływem terminu składania ofert, ze względu na możliwy krótki okres związania otrzymaną ofertą lub nagłe zmiany na rynku produktu.

V. Informacje dodatkowe

 1. Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
 2. Z Oferentem (Oferentami), który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa.
 3. Osoba do kontaktu: p. Wojciech Muczyński, tel. 665-665-627, sekretariat@stadoogierow.pl

 

Łąck, dnia 12.01.2018 r.

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników  aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji  Zarząd Stada Ogierów Sp. z o.o. z siedzibą w Łącku 09 -520 Łąck ul. Płocka 1  ogłasza

                               

                                       Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony

                                       na sprzedaż następujących nieruchomości

 

 1. Działka o nr. ewidencyjnym 3/94 wraz z udziałem 1/6 w działce nr. ewidencyjny

3/93 (droga dojazdowa do nieruchomości)

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 11 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_2 Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                           – płocki

Województwo                                              – mazowieckie

Powierzchnia działki 3/94                          – 2.069 m2

Powierzchnia działki 3/93                          –  1.020 m2

Nr. księgi wieczystej                                   – PL1G/00042445/3, PL1G/00043062/1

Cena wywoławcza                                       – 122.000 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące)

Wadium                                                        –  12.200 zł

Minimalne postąpienie                             –    1.300 zł

Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem U/MN – zabudowa usługowo mieszkaniowa

 

 1. Działka o nr. ewidencyjnym 3/97 wraz z udziałem 1/9 w działce nr. ewidencyjny

3/102 (droga dojazdowa do nieruchomości)

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 11 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_2 Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                           – płocki

Województwo                                              – mazowieckie

Powierzchnia działki 3/97                          – 2.259 m2

Powierzchnia działki 3/102                        –  3.318 m2

Nr. księgi wieczystej                                   – PL1G/00042442/2, PL1G/00042437/4

Cena wywoławcza                                       – 132.000 zł (sto trzydzieści dwa tysiące)

Wadium                                                        –  13.200 zł

Minimalne postąpienie                             –    1.400 zł

        

Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem MN4 – tereny zabudowy mieszkaniowej

 

 

 Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Stada Ogierów w Łącku 09-520 Łąck ul. Płocka 12   dnia 08.02.2018 r. o godzin 1000.

 

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest – wpłacenie wadium na rachunek Stada Ogierów nr.87 9038 1014 2600 3766 2000 0010 .

Wadium z określeniem numeru działki należy wpłacić  tak aby przed otwarciem przetargu wpłacone środki znalazły się na koncie Stada Ogierów. Brak środków na koncie Spółki wyklucza z uczestnictwa w przetargu.

– okazanie dowodu wpłaty wadium najpóźniej w dniu przetargu przed jego rozpoczęciem Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

– złożenie przed przetargiem pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie oraz  rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających.

 

– osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z rejestru handlowego, aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

 

– uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość ( gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem notarialnie potwierdzonym ), a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

 

– wyżej wymienione dokumenty należy złożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

 Wpłacone wadium dla osób, które wygrają przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny, a pozostałym zostanie niezwłocznie zwrócone (przelewem na konto)

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku:

– jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej

– osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży

-zawarcie umowy sprzedaży jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie osoby, która wygrała przetarg.

 

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabytą nieruchomość.

 

Całkowita należność musi zostać wpłacona jednorazowo na konto Stada Ogierów w Łącku przed sporządzeniem aktu notarialnego i znajdować się na rachunku bankowym Stada.

 

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży można oglądać od momentu ukazania się ogłoszenia po uprzednim umówieniu telefonicznym ( tel. nr. 24 26 298 97 )

Szczegółowe informacje na temat w/w nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać pod nr. telefonu 24 26 298 97 oraz w siedzibie Stada Ogierów w Łącku.

Stado Ogierów w Łącku Sp. z o. o. informuje, że przetarg nie podlega przepisom Ustawy o zamówieniach publicznych.

Stado Ogierów Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania nieruchomości z przetargu lub odstąpienia od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

 

 

 Łąck, dnia 10 października 2017 r.

           

Zaproszenie do składania ofert

na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018

 

Zarząd Spółki Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o. z siedzibą w Łącku, ul. Płocka 12 zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i za rok 2018 oraz sporządzenia pisemnego sprawozdania z tego badania.

Oferta firmy audytorskiej na rok 2017 i na rok 2018 powinna zawierać:

a)     Informacje o firmie audytorskiej, w tym o:

 • formie prowadzenia działalności,
 • wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach),
 • wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,
 • składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,
 • pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa spółka ( produkcja rolnicza)

b)     oświadczenia firmy audytorskiej o:

 • spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art.. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. 2017 poz. 1089) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
 • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem oraz innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania,
 • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego, numerem licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowego w branży produkcji rolniczej (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat) i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach,

c)      cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania. Cena powinna być skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za dwa lata, zaprezentowana w rozbiciu na rok 2017 i rok 20181;

d)     wskazanie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania z badania do spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. ’ termin do uzgodnienia ‘ oferta nie będzie brana pod uwagę,

e)     wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,

f) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej , z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,

g)     oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego biegłego rewidenta na zgromadzeniu wspólników, zatwierdzających sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

h)    oświadczenia o gotowości do przekazywania do wiadomości pełnomocnika wspólnika sporządzonych dla zarządów (w formie tzw. Listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości danej spółki,

i)    parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy  z zapisami w składanej ofercie.

 

Oferty należy kierować na adres spółki. Termin składania ofert upływa z dniem: 30 października 20172 roku. Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki”.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie pełnomocnika wspólnika tj. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa , w dniu 08 listopada 2017 roku. Natomiast zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 17 listopada 2017 roku. Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu .

Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

¹ zgodnie z art. 66 ust.5 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z rozdziałem II ust. 6 Wytycznych, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, Anie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych.

² Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień wpływu oferty do spółki.

PLIK DO POBRANIA W FORMACIE PDF

                                                           

 

Łąck, dnia 28.02.2017 r.

 

Zarząd Stada Ogierów w Łącku ogłasza ustny przetarg nieograniczony na maszyny i sprzęt rolniczy. Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Stada Ogierów w Łącku, 09-520 Łąck ul. Płocka 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Stada najpóźniej w dniu 15.03.2017 r. do godz. 930 Przetarg odbędzie się zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Przetargu.

 

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NIŻEJ WYMIENIONE MASZYNY

 

 1. Kosiarka rotacyjna – Famarol Słupsk Mewa 2,1 rok produkcji 2010 .

Cena wywoławcza – 4.500,00 zł. Postąpienie 100,00 zł

 1. Kosiarka rotacyjna –  Famarol Słupsk Z-105 rok produkcji 2002.

Cena wywoławcza –  1.500,00 zł. Postąpienie 100,00 zł

 1. Siewnik zbożowy – Kraj Kutno Polonez II 3/550 rok produkcji 2010.

Cena wywoławcza 15.000,00 zł. Postąpienie 200,00 zł.

 1. Siewnik punktowy do kukurydzy Kraj Kutno Aeromat – 3 SO58 rok produkcji 1989.

Cena wywoławcza 3.000,00 zł. Postąpienie 100,00 zł.

 1. Siewnik punktowy do kukurydzy Kraj Kutno Aeromat – 3 SO58 rok produkcji 1987.

Cena wywoławcza 3.000,00 zł. Postąpienie 100,00 zł.

 

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 15.03.2017 r. o godz.10,00. Wadium w wysokości 10% ceny należy wpłacić w kasie Stada Ogierów  najpóźniej do godz.930 w dniu przetargu. Maszyny oglądać można od dnia 13.03.2017 r. do 15.03.17 r. po telefonicznym uzgodnieniu z Panem Włodzimierzem Szczepkowskim (662204045).  Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.                                                                                       

Regulamin przetargu dostępny jest na stronie www.stadoogierow.pl

 

Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego
na sprzedaż maszyn i sprzętu rolniczego w Stadzie Ogierów w Łącku
w dniu 15.03.2017 r.

 

 1.  Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 701-705 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 2.  Przetarg wszczynany jest poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu  na stronie internetowej Stada Ogierów w Łącku pod adresem  www.stadoogierow.pl, w gazecie Tygodnik Płocki, oraz w Urzędzie Gminy w Łącku.
 3. Przedmiotem przetargu ustnego jest sprzedaż używanych maszyn i sprzętu rolniczego wymienionych w ogłoszeniu o przetargu.
 4. Istnieje możliwość oglądania przedmiotów sprzedaży od dnia 13.03.2017 r. do dnia 15.03.17 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 5. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w oferowanych maszynach i sprzęcie.
 6. W przetargu ustnym mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które stawią się na aukcji w siedzibie Sprzedającego w dniu przez niego wyznaczonym.
 7. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika aukcji może składać wyłącznie uczestnik lub osoba przez niego wskazana, po wcześniejszym przedłożeniu stosownego pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika postępowania.
 8. Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej każdej maszyny lub sprzętu, który zamierza się zakupić.
 9. Wadium w wysokości 10% ceny należy wpłacić w kasie Stada Ogierów  najpóźniej do godz.930 w dniu przetargu.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylania się zwycięzcy od zawarcia umowy w terminie 7 dni od licytacji, wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetarg przegrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

           Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie         

           zaoferuje ceny wyższej co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej.             

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu oprócz wniesienia wadium oraz ewentualnych pełnomocnictw wymagane jest złożenie pisemnych oświadczeń dotyczących zapoznania się z regulaminem przetargu oraz wszystkimi załącznikami.
 2. Przed rozpoczęciem aukcji członkowie komisji przetargowej zbiorą informacje
  o danych osobowych uczestników przetargu. Spiszą numery dowodów osobistych, zbiorą pełnomocnictwa (jeśli będą takowe potrzebne) oraz w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualne wypisy z właściwych rejestrów (KRS lub ewidencji gospodarczej) wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem aukcji. Wypisy powinny mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika aukcji. Komisja sprawdzi również prawidłowość wniesionego wadium oraz złożonego oświadczenia stanowiącego o tym, że uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem technicznym oferowanego sprzętu. Uczestnicy, którzy nie wnieśli wadium lub nie złożyli oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału w przetargu.
 3. Wysokość postąpienia Sprzedający ustalił i ogłosił do publicznej wiadomości w wywieszonym przed przetargiem wykazie maszyn i urządzeń oraz każdorazowo powiadomi uczestników przed rozpoczęciem licytacji.
 4. Cena za licytowany przedmiot zaproponowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.
 5. Uczestnicy aukcji zgłaszają ustnie stawki wyższe o kwotę postąpienia, do czasu trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego aukcję. Brak zgłoszeń po trzykrotnym wywołaniu ceny uznaje się za przybicie z uczestnikiem, który zaproponował najwyższą cenę za przedmiot przetargu. Po drugim wezwaniu do postąpienia, prowadzący aukcję uprzedzi uczestników, że kolejne wezwanie będzie ostatnim i w przypadku braku oferty z wyższą ceną udzielone zostanie przybicie uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 6. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu.
 7. Przetarg ustny odbędzie się w Sali konferencyjnej Stada Ogierów w Łącku 09-520 Łąck,
  ul. Płocka 12, w dniu 15.03.2017 r. o godz. 10.00.
 8. Przetarg ustny przeprowadzi co najmniej 3-osobowa komisja przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu Stada w Łącku odrębnym zarządzeniem. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji przetargowej.
 9. Przewodniczący komisji przedstawi uczestnikom informacje dotyczące przedmiotu aukcji, ceny wywoławczej, wysokości wadium oraz wysokości postąpienia, terminu uiszczenia ceny nabycia.
 10. Stawienie się jednego uczestnika pozwala na przeprowadzenie aukcji, pod warunkiem, że zaproponuje on cenę wyższą co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej.
 11. Po zakończeniu aukcji komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego postępowania. Data jego podpisania jest datą zakończenia przetargu.

                                                                             

Protokół z przebiegu aukcji powinien zawierać:

 • datę i miejsce aukcji,
 • imiona i nazwiska członków komisji przetargowej z podaniem osoby prowadzącej aukcję,
 • imiona i nazwiska lub nazwy uczestników przetargu wraz z ich adresami,
 • wysokość ceny wywoławczej,
 • wysokość najwyższej wylicytowanej kwoty za przedmiot przetargu,
 • imię i nazwisko Nabywcy wraz z adresem zamieszkania lub nazwę firmy wraz
  z adresem jej siedziby jeśli Nabywcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
 • wysokość ceny nabycia oraz wysokość wadium jaka została zaliczona na poczet ceny,
 • podpisy członków komisji przetargowej.

 

 

 

 1. W przypadku, gdy aukcja nie zostanie zakończona podpisaniem umowy z powodu braku oferentów lub uchylenia się Nabywcy od podpisania umowy w wyznaczonym terminie przez okres dłuższy niż 7 dni, Sprzedający może zorganizować kolejną aukcję. Cena wywoławcza za przedmioty przetargu może zostać obniżona o kwotę nie wyższą niż stanowiąca połowę ceny wywoławczej. Termin ewentualnego nowego przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości w trybie ogólnie przyjętym.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz możliwość odwołania lub zmiany warunków przetargu bez podania przyczyn.
 3. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z Nabywcą i zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego kwoty należnej za przedmiot przetargu. Cenę nabycia, pomniejszoną o wysokość wadium Nabywca uiści nie później, niż w terminie 7 dni od dnia przetargu, przelewem na konto Sprzedającego lub w kasie Stada Ogierów w Łącku.
 4. W zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest możliwe przy zastosowaniu Regulaminu, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

            Spory wynikające z zapisów Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby

            organizatora przetargu.                                                                                                                                                                   

 

 

 

Łąck, dnia 20.01.2017 r.

 

 

Uprzejmie informujemy, że przywrócenie walorów przyrodniczych parku Stada Ogierów w Łącku poprzez pielęgnację i zakup drzew i krzewów zostało dofinansowane przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

                                                                                                    Łąck, dnia 20.01.2017 r.

 

Zarząd Stada Ogierów w Łącku ogłasza ustny przetarg nieograniczony na maszyny i sprzęt rolniczy. Przetarg odbędzie się w dniu 23.02.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Stada Ogierów w Łącku, 09-520 Łąck ul. Płocka 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Stada najpóźniej w dniu 23.02.2017 r. do godz. 930 Przetarg odbędzie się zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Przetargu.

 

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NIŻEJ WYMIENIONE MASZYNY

 

 1. Kosiarka rotacyjna – Famarol Słupsk Mewa 2,1 rok produkcji 2010 .

Cena wywoławcza – 5.000,00 zł. Postąpienie 100,00 zł

 1. Kosiarka rotacyjna –  Famarol Słupsk Z-105 rok produkcji 2002.

Cena wywoławcza –  1.500,00 zł. Postąpienie 100,00 zł

 1. Siewnik zbożowy – Kraj Kutno Polonez II 3/550 rok produkcji 2010.

Cena wywoławcza 15.000,00 zł. Postąpienie 200,00 zł.

 1. Siewnik punktowy do kukurydzy Kraj Kutno Aeromat – 3 SO58 rok produkcji 1989.

Cena wywoławcza 3.500,00 zł. Postąpienie 100,00 zł.

 1. Siewnik punktowy do kukurydzy Kraj Kutno Aeromat – 3 SO58 rok produkcji 1987.

Cena wywoławcza 3.500,00 zł. Postąpienie 100,00 zł.

 

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 23.02.2017 r. o godz.10,00. Wadium w wysokości 10% ceny należy wpłacić w kasie Stada Ogierów  najpóźniej do godz.930 w dniu przetargu. Maszyny oglądać można od dnia 21.02.2017 r. do 23.02.17 r. po telefonicznym uzgodnieniu z Panem Włodzimierzem Szczepkowskim (662204045) w godz.800–1400Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.                                                                                       

Regulamin przetargu:KLIKNIJ

Sprzedaż nieruchomości w Łącku, 01.12.2016 r.

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników  aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji  Zarząd Stada Ogierów Sp. z o.o. z siedzibą w Łącku 09 -520 Łąck ul. Płocka 1  ogłasza:

 

    Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony

                                       na sprzedaż następujących nieruchomości

 

 1. Działka o nr. ewidencyjnym 3/90 wraz z udziałem 1/6 w działce nr. ewidencyjny

3/93 (droga dojazdowa do nieruchomości)

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 11 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_2 Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                               – płocki

Województwo                                              – mazowieckie

Powierzchnia działki 3/90                          – 2.262 m2

Powierzchnia działki 3/93                          –  1.020 m2

Nr. księgi wieczystej                                              – PL1G/00042447/7, PL1G/00043062/1

Cena wywoławcza                                       – 130.000 zł (sto trzydzieści tysięcy)

Wadium                                                                               –  13.000 zł

Minimalne postąpienie                                         –    1.500 zł

 

Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem U/MN – zabudowa usługowo mieszkaniowa

 

 1. Działka o nr. ewidencyjnym 3/95 wraz z udziałem 1/6 w działce nr. ewidencyjny

3/93 (droga dojazdowa do nieruchomości)

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 11 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_2 Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                           – płocki

Województwo                                              – mazowieckie

Powierzchnia działki 3/95                          – 2.067 m2

Powierzchnia działki 3/93                          –  1.020 m2

Nr. księgi wieczystej                                              – PL1G/00042444/6, PL1G/00043062/1

Cena wywoławcza                                       – 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy)

Wadium                                                                               –  12.000 zł

Minimalne postąpienie                                         –    1.200 zł

 

Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem U/MN – zabudowa usługowo mieszkaniowa

 

 

 Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Stada Ogierów w Łącku 09-520 Łąck ul. Płocka 12   dnia 29.12.2016 r. o godzin 1000.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest – wpłacenie wadium na rachunek Stada Ogierów nr.87 9038 1014 2600 3766 2000 0010 .

Wadium z określeniem numeru działki należy wpłacić  tak aby przed otwarciem przetargu wpłacone środki znalazły się na koncie Stada Ogierów. Brak środków na koncie Spółki wyklucza z uczestnictwa w przetargu.

– okazanie dowodu wpłaty wadium najpóźniej w dniu przetargu przed jego rozpoczęciem Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

– złożenie przed przetargiem pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie oraz  rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających.

 

– osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z rejestru handlowego, aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

 

– uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość ( gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem notarialnie potwierdzonym ), a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

 

– wyżej wymienione dokumenty należy złożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Wpłacone wadium dla osób, które wygrają przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny, a pozostałym zostanie niezwłocznie zwrócone (przelewem na konto)

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku:

– jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej

– osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży

-zawarcie umowy sprzedaży jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie osoby, która wygrała przetarg.

 

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabytą nieruchomość.

 

Całkowita należność musi zostać wpłacona jednorazowo na konto Stada Ogierów w Łącku przed sporządzeniem aktu notarialnego i znajdować się na rachunku bankowym Stada.

 

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży można oglądać od momentu ukazania się ogłoszenia po uprzednim umówieniu telefonicznym ( tel. nr. 24 26 298 97 )

Szczegółowe informacje na temat w/w nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać pod nr. telefonu 24 26 298 97 oraz w siedzibie Stada Ogierów w Łącku.

Stado Ogierów Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania nieruchomości z przetargu lub odstąpienia od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

 


Łąck, 7.11.2016 r.

Ogłoszenie

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Biuro Prezesa w Warszawie
Ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI STADO OGIERÓW W ŁĄCKU SP. Z O.O.
z siedzibą w Łącku
Pisemne zgłoszenia należy dostarczyć listownie lub osobiście
do dnia 21 listopada 2016 roku do godziny 16.00 pod adres:
Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa
Zespół Nadzoru Właścicielskiego
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa
Kancelaria – pokój nr 1
Zgłoszenia należy składać w dwóch zamkniętych kopertach, na kopercie
wewnętrznej należy napisać „ Zgłoszenie kandydata na stanowisko Prezesa
Zarządu Spółki Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o. „ nie otwierać”. Na
kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do
korespondencji.
W przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu do Agencji

Szczegóły zgłoszenia:

ogloszenie-nabor_na_stanowisko_prezesa_spolki_lack

 

 

Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Łąck, 31.10.2016 r.

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników  aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji  Zarząd Stada Ogierów Sp. z o.o. z siedzibą w Łącku 09 -520 Łąck ul. Płocka 1  ogłasza

 

    Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony

                                       na sprzedaż następujących nieruchomości

 

 1. Działka o nr. ewidencyjnym 3/95 wraz z udziałem 1/6 w działce nr. ewidencyjny

3/93 (droga dojazdowa do nieruchomości)

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 11 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_2 Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                           – płocki

Województwo                                             – mazowieckie

Powierzchnia działki 3/95                          – 2.067 m2

Powierzchnia działki 3/93                          –  1.020 m2

Nr. księgi wieczystej                                   – PL1G/00042444/6, PL1G/00043062/1

Cena wywoławcza                                       – 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy)

Wadium                                                        –  12.000 zł

Minimalne postąpienie                             –    1.200 zł

 

Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem U/MN – zabudowa usługowo mieszkaniowa

 

 1. Działka o nr. ewidencyjnym 3/96 wraz z udziałem 1/6 w działce nr. ewidencyjny

3/93 (droga dojazdowa do nieruchomości)

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 11 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_2 Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                           – płocki

Województwo                                             – mazowieckie

Powierzchnia działki 3/96                          – 1.991 m2

Powierzchnia działki 3/93                          –  1.020 m2

Nr. księgi wieczystej                                   – PL1G/00042443/9, PL1G/00043062/1

Cena wywoławcza                                       – 122.000 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące)

Wadium                                                        –  12.200 zł

Minimalne postąpienie                             –    1.300 zł

 

Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem U/MN – zabudowa usługowo mieszkaniowa

 

 1. Działka o nr. ewidencyjnym 3/103 wraz z udziałem 1/9 w działce nr. ewidencyjny 3/102

( droga dojazdowa do nieruchomości )

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 11 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_2 Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                     – płocki

Województwo                                         – mazowieckie

Powierzchnia dz. 3/103                           – 2.782 m2

Powierzchnia dz. 3/102                           – 3.318 m2

Nr. Księgi wieczystej                               – PL1G/00042435/0, PL1G/00042437/4

Cena wywoławcza                                  – 150.000 ( sto pięćdziesiąt tysięcy )

Wadium                                                  –   15.000 zł.

Minimalne postąpienie                          –     1.500 zł.

 

Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem MN4 – tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej.

 

4.Działka o nr. ewidencyjnym 3/104 wraz z udziałem 1/9 w działce nr. ewidencyjny 3/102

( droga dojazdowa do nieruchomości )

Nieruchomość położona jest w obrębie geodezyjnym 11 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_2 Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                    –  płocki

Województwo                                        –  mazowieckie

Powierzchnia dz. 3/104                          – 2.165 m2

Powierzchnia dz. 3/102                          – 3.318 m2

Nr. Księgi wieczystej                               – PL1G/00042436/7, PL1G/00042437/4

Cena wywoławcza                                  – 120.000 ( sto dwadzieścia tysięcy )

Wadium                                                  –   12.000 zł

Minimalne postąpienie                          –    1.200 zł

 

Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem MN4 – tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej.

 

 1. Działka o nr. ewidencyjnym 3/105 wraz z udziałem 1/9 w działce nr. ewidencyjny 3/102

( droga dojazdowa do nieruchomości )

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 11 PSO Łąck

Jednostka ewidencyjna 141907_2 Łąck – Gmina wiejska

Powiat                                                     – płocki

Województwo                                         – mazowieckie

Powierzchnia dz. 3/105                          – 1.934 m2

Powierzchnia dz. 3/102                          – 3.318 m2

Nr. Księgi wieczystej                               – PL1G/00042434/3, PL1G/00042437/4

Cena wywoławcza                                   – 108.000 ( sto osiem tysięcy )

Wadium                                                   –   10.800 zł.

Minimalne postąpienie                            –    1.100 zł.

 

Dla wspomnianej działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Została ona oznaczona symbolem MN4 – tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej.

 

 Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Stada Ogierów w Łącku 09-520 Łąck ul. Płocka 12   dnia 24.11.2016 r. o godzin 1000.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest – wpłacenie wadium na rachunek Stada Ogierów nr.87 9038 1014 2600 3766 2000 0010 .

Wadium z określeniem numeru działki należy wpłacić  tak aby przed otwarciem przetargu wpłacone środki znalazły się na koncie Stada Ogierów. Brak środków na koncie Spółki wyklucza z uczestnictwa w przetargu.

– okazanie dowodu wpłaty wadium najpóźniej w dniu przetargu przed jego rozpoczęciem Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

– złożenie przed przetargiem pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie oraz  rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających.

 

– osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z rejestru handlowego, aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

 

– uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość ( gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem notarialnie potwierdzonym ), a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

 

– wyżej wymienione dokumenty należy złożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Wpłacone wadium dla osób, które wygrają przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny, a pozostałym zostanie niezwłocznie zwrócone (przelewem na konto)

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku:

– jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej

– osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży

-zawarcie umowy sprzedaży jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie osoby, która wygrała przetarg.

 

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabytą nieruchomość.

 

Całkowita należność musi zostać wpłacona jednorazowo na konto Stada Ogierów w Łącku przed sporządzeniem aktu notarialnego i znajdować się na rachunku bankowym Stada.

 

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży można oglądać od momentu ukazania się ogłoszenia po uprzednim umówieniu telefonicznym ( tel. nr. 24 26 298 97 )

Szczegółowe informacje na temat w/w nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać pod nr. telefonu 24 26 298 97 oraz w siedzibie Stada Ogierów w Łącku.

Stado Ogierów Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania nieruchomości z przetargu lub odstąpienia od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Góry, 31.10.2016 r.

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników  aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji  Zarząd Stada Ogierów Sp. z o.o. z siedzibą w Łącku 09 -520 Łąck ul. Płocka 1  ogłasza

    Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony

                                       na sprzedaż następujących nieruchomości

 

1.Nieruchomość  gruntowa zabudowana stanowiąca działkę o nr. ewidencyjnym 123/27

Nieruchomość  położona jest w obrębie geodezyjnym 0014 Góry

Powiat                                                           – płocki

Województwo                                             – mazowieckie

Powierzchnia działki 123/27                      – 10 841 m2

Nr. księgi wieczystej                                   – PL1P/00131763/8

Cena wywoławcza                                       – 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych)

Wadium                                                        –  60.000 zł

Minimalne postąpienie                             –    6.000 zł

 

Dla wspomnianej działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

                          

2.Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę o nr. Ewidencyjnym 123/28

Nieruchomość położona  jest w obrębie geodezyjnym 0014 Góry

Powiat                                                     – płocki

Województwo                                         – mazowieckie

Powierzchnia dz. 123/28                          – 9 346 m2

Nr. Księgi wieczystej                               – PL1P/00131764/5

Cena wywoławcza                                  – 450.000 ( czterysta pięćdziesiąt tysięcy )

Wadium                                                  –   45.000 zł.

Minimalne postąpienie                          –     5.000 zł.

Dla wspomnianej działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Stada Ogierów w Łącku 09-520 Łąck ul. Płocka 12   dnia 29.11.2016 r. o godzin 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest – wpłacenie wadium na rachunek Stada Ogierów nr.87 9038 1014 2600 3766 2000 0010 .

Wadium z określeniem numeru działki należy wpłacić  tak aby przed otwarciem przetargu wpłacone środki znalazły się na koncie Stada Ogierów. Brak środków na koncie Spółki wyklucza z uczestnictwa w przetargu.

– okazanie dowodu wpłaty wadium najpóźniej w dniu przetargu przed jego rozpoczęciem Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

– złożenie przed przetargiem pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie oraz  rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających.

 

– osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z rejestru handlowego, aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

 

– uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość ( gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem notarialnie potwierdzonym ), a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

 

– wyżej wymienione dokumenty należy złożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Wpłacone wadium dla osób, które wygrają przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny, a pozostałym zostanie niezwłocznie zwrócone (przelewem na konto)

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku:

– jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej

– osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży

-zawarcie umowy sprzedaży jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie osoby, która wygrała przetarg.

 

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabytą nieruchomość.

 

Całkowita należność musi zostać wpłacona jednorazowo na konto Stada Ogierów w Łącku przed sporządzeniem aktu notarialnego i znajdować się na rachunku bankowym Stada.

 

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży można oglądać od momentu ukazania się ogłoszenia po uprzednim umówieniu telefonicznym ( tel. nr. 24 262 98 97 )

Szczegółowe informacje na temat w/w nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać pod nr. Telefonu 24 262 98 97 oraz w siedzibie Stada Ogierów w Łącku.

Stado Ogierów Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania nieruchomości z przetargu lub odstąpienia od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie

badania sprawozdania finansowego

Łąck, 8.09.2016 r.

Zarząd Stada Ogierów w Łącku Spółka z o.o.
09-520 Łąck ul. Płocka 12, tel. 24 2629897
Zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 metodą pełną oraz metodą wyrywkową.
Każdy podmiot ubiegający się o badanie powinien złożyć dwie oferty – na badanie
przeprowadzone metodą pełną oraz metodą wyrywkową.

Specyfikacja oferty (proszę kliknąć):

zasady-skladania-ofert-na-przeprowadzenie-badania-bilansu

Oferty należy kierować na adres Spółki do 07.10.2016 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel: 24 2629897 lub pod adresem: ksiegowosc@stadoogierow.pl

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu, 5.09.2016 r.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

Pod nazwą „ Przywrócenie walorów przyrodniczych parku położonego na terenie Stada Ogierów

w Łącku poprzez pielęgnację i zakup drzew i krzewów w 2016 r. I etap”

Przetarg nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  

     Publicznych.

 

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

 

Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o.

 1. Płocka 12

09 – 520 Łąck

 

II Termin wykonania zamówienia.

 

Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 31.12.2016 r.

 

 

 • Opis przedmiotu zamówienia.

Zgodnie ze specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zawartego na stronie internetowej Stada

Ogierów www.stadoogierow.pl

 

 1. Informacja o systemie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

 

Oferty wykonania usługi, wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania

kierowane do zamawiającego, wykonawcy przekazują  drogą pocztową.

Do udzielania szczegółowych informacji upoważniony jest Pan Lech Drohomirecki

tel. ( 24 ) 262 98 97

 

 1. Termin związania ofertą.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

 

 1. Miejsce oraz termin składania i otwierania ofert.

 

Oferty należy przesyłać pocztą na adres  Stada Ogierów w Łącku do dnia 21.09.2016 r.

do godziny 1100.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 21.09.2016 r. o godzinie 1115. Bez udziału oferentów.

            Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia i dowolnego wyboru  

            oferenta bez podania przyczyn

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w formacie pdf:

PRZETARG – pielęgnacja zieleni S.O. Łąck

 

 

Przetarg na sprzedaż koni

 

Łąck, 11.08.2016 r.

 

Zarząd Stada Ogierów w Łącku Sp. z o. o. ogłasza przetarg na sprzedaż konia:

 

L.p. Płeć Nazwa konia Ojciec Matka rasa maść Rok urodzenia
1. wał. Sarcus Arcus Skania po Robin II Z sp. c.gn. 2010

 

Przetarg odbędzie się 30.08.2016 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej SO Łąck.

Cena wywoławcza: 99 tys. zł brutto

Kontakt telefoniczny z Lechem Drohomireckim pod nr tel. 24 2629897 (w dni powszednie godz. 7.00-15.00).

Istnieje możliwość obejrzenia konia i sprawdzenia go pod siodłem w Stajni w Chojnowie pod Warszawą. Obecnie koń jest trenowany przez wielokrotnego mistrza w skokach przez przeszkody Grzegorza Kubiaka.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY KONI

w Stadzie Ogierów w Łącku Spółka z o.o.

§ 1

Wykaz koni przeznaczonych do sprzedaży

 1. Stado Ogierów w Łącku przeznacza do sprzedaży wyłącznie konie ujęte w wykazie koni przeznaczonych do sprzedaży, zakwalifikowane do stada obrotowego oraz ogiery hodowlane na których sprzedaż Spółka uzyskała zgodę od ANR. Stanowią je przede wszystkim wybrakowane z hodowli ogiery, nieprzydatne do rozpłodu, ze względu na wiek, stan zdrowia, remont stada. Wykaz koni do sprzedaży zamieszczany jest na stronie internetowej Spółki i jest okresowo aktualizowany.
 2. Konie przeznaczone do sprzedaży podlegają wycenie przez Komisję powołaną przez Prezesa Zarządu Spółki. Każdy protokół wyceny podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu Spółki.
 3. Wykaz koni przeznaczonych do sprzedaży zawiera:
  1. nazwę konia,
  2. rok urodzenia,
  3. pochodzenie konia,rasę
  4. cenę
 4. Wykaz koni przeznaczonych do sprzedaży jest publikowany na stronie internetowej Stada Ogierów w Łącku: www.stadoogierow.pl
 5. Konie ujęte w wykazie mogą być okazywane potencjalnym nabywcom wyłącznie przez uprawnionego pracownika Stada /Koniuszy/ w uzgodnionym terminie.
 6. Wykaz koni do sprzedaży jest aktualizowany na bieżąco, po jesiennym przeglądzie hodowlanym Stada bądź po selekcji doraźnej.

§ 2

Przetarg – Aukcja

 1. Terminem publicznego przetargu na sprzedaż koni jest każdy powszedni dzień tygodnia. Początek przetargu godzina 10:00 w biurze SO.
 2. Zarząd Spółki powołuje dla przeprowadzenia przetargu Komisję przetargową w składzie co najmniej 3 osób. Z przebiegu przetargu Komisja sporządza szczegółowy protokół.
 3. Przetarg koni na sprzedaż jest przetargiem ustnym. Każdy oferent winien jest w podanym terminie i czasie przetargu zgłosić chęć zakupu konia po cenie wywoławczej, podanej w wykazie koni przeznaczonych do sprzedaży. Chęć zakupu konia można zgłosić także w formie pisemnej oferty, która przed licytacją zostanie ujawniona. Koń nie może być sprzedany poniżej ceny minimalnej tj. ceny wyceny konia. W przypadku gdy jest więcej chętnych do zakupu konkretnego konia przeprowadza się licytację ustną. Przetarg wygrywa ten kto zaoferuje najwyższą cenę za konia. Stado Ogierów może odstąpić od przetargu na każdego wystawionego do sprzedaży konia lub odwołać przetarg do momentu jego rozpoczęcia bez podania przyczyny.
 4. Wynik przetargu wymaga zatwierdzenia przez przynajmniej jednego członka Zarządu Spółki. Zatwierdzenie następuje niezwłocznie po przedłożeniu protokołu z przetargu.
 5. Wyniki przetargu Komisja przetargowa ogłasza publicznie zgromadzonym uczestnikom przetargu.
 6. W przypadku braku chętnych do licytacji, Zarząd Spółki po oficjalnym zakończeniu przetargu może w obecności członków Komisji Przetargowej prowadzić negocjacje zainteresowanymi kupcami i obniżyć cenę wywoławczą konia do 20 %. Z negocjacji tych Komisja sporządza protokół.

§ 3

Umowa kupna – sprzedaży

 1. Nabywcą konia jest osoba, która zaoferowała najwyższą cenę w trybie określonym w § 2 pkt 3.
 2. Nabywca konia zobowiązany jest do zapłaty kwotę stanowiącą cenę sprzedaży w terminie do 7 dni od dnia przetargu na konto Spółki: BS Stara Biała O/Łąck 903810142600376620000010
 3. Zapłata 100% ceny stanowi warunek przeniesienia prawa własności konia w formie umowy kupna-sprzedaży.
 4. Nabywca, który dokonał wpłat zgodnie z pkt.2 jest zobowiązany do odbioru konia w terminie 7 dni od daty przetargu. Poczynając od 8 dnia po przetargu (aukcji) nabywca opłaca koszty utrzymania zakupionego konia w wysokości określonej w cenniku stosowanym dla pobytu koni w pensjonacie.
 5. Odbiór zakupionego konia następuje w siedzibie Stada Ogierów w Łącku w terminie uzgodnionym ze Sprzedającym. Wraz z koniem przekazuje się dokument identyfikacyjny -Paszport Konia.
 6. Koszty transportu ponosi nabywca konia.
 7. Nabywca konia ponosi całkowite ryzyko utraty lub uszkodzenia konia od momentu jego wydania. Momentem wydania konia jest podpisanie przez Kupującego protokołu zdawczo-odbiorczego i udostępnienie konia do załadunku przez sprzedającego. Od momentu przekazania w stajni konia stanowi on własność nabywcy

§ 4

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2015 r.

Zatwierdził:
Zarząd Spółki

 

 

Przetarg na wymianę podłoża

Łąck, 4 sierpnia 2016 r.

  OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

Na wymianę podłoża o powierzchni 2.400 m 2 w krytej ujeżdżalni Stada Ogierów w Łącku.

Przetarg nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

 I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o.

ul. Płocka 12

09 – 520 Łąck

 

II Termin wykonania zamówienia i gwarancje.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 18.09.2016 r.

Gwarancje minimum 24 miesiące.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana podłoża do treningu koni w krytej ujeżdżalni o powierzchni

2400 m2 na podłoże kwarcowe wraz z systemem nawilżania.  Obecne podłoże to mieszanka bardzo

drobnej frakcji piasku ze ścinkami fizeliny.

 

IV. Informacja o systemie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

Oferty wykonania usługi, wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania

kierowane do zamawiającego, wykonawcy przekazują  drogą elektroniczną na adres e-meil

sekretariat@stadoogierow.pl

Do udzielania szczegółowych informacji upoważniony jest Pan Lech Drohomirecki

tel. ( 24 ) 262 98 97

 

 V.Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 5 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

 

 VI.Miejsce oraz termin składania i otwierania ofert.

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na skrzynkę e- meilową Stada Ogierów do dnia

17.08.2016 r. do godziny 1100.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 17.08.2016 r. o godzinie 1115.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

 

            Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia i dowolnego wyboru  

            oferenta bez podania przyczyn

 

 

                       SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW

                                            ZAMÓWIENIA NA :

 

          Wymianę podłoża do treningu koni w krytej ujeżdżalni

                                     Stada Ogierów w Łącku

                  

                            PRZETARG   NIEOGRANICZONY

 

          Nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

 

                                             ZAMAWIAJĄCY

 

                                      Stado Ogierów w Łącku

                                                Spółka z o.o.

                                      09 – 520 Łąck ul. Płocka 12

                             e-meil  sekretariat@stadoogierow.pl

 1. Nazwa i adres zamawiającego :

Stado Ogierów w Łącku

Spółka z o.o.

09-520 Łąck ul. Płocka 12

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony- nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku

 

3. Termin wykonania zamówienia i gwarancje:

18.09.2016r. – Gwarancja minimum 24 miesiące

 

4. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zlecenie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

– Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności będącej

przedmiotem zamówienia.

– Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia.

– Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

 

5. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana podłoża w budynki krytej ujeżdżalni

w Stadzie Ogierów w Łącku.

Prace obejmują poniższy zakres.

– usunięcie i utylizację starego podłoża ( mieszanka drobnego piasku i fizeliny)

– wyrównanie i utwardzenie warstwy ziemnej

– wykonanie systemu nawadniania pod nowym podłożem

– ułożenie nowego podłoża o składzie wcześniej uzgodnionym z  zamawiającym

– szkolenie z zakresu prawidłowego użytkowania podłoża.

 

6. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 5 dni tj. do dnia 22.08.2016 r.

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu

Składania ofert.

 

7. Miejsce oraz termin składania i rozpatrywania ofert:

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail

sekretariat@stadoogierow.pl do dnia 17.08.2016 r. do godziny 1100.

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminy nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie ofert i wyboru wykonawcy dokona komisja przetargowa w dniu

17.08.2016 r. o godzinie 1115.

Zamawiający przy wyborze oferty zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków ofertowych.

Zamawiający może odrzucić wszystkie oferty, których ceny ( netto ) będą

różnić się rażąco od wartości kosztorysu inwestorskiego.

 

 8. Informacje o formalnościach po wyborze oferty:

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na wykonanie zamówienia nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

9. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

 

 

PRZETARGI

 

Łąck, dnia 5.10.2015 r.

 

Zarząd Stada Ogierów w Łącku ogłasza ustny przetarg nieograniczony na maszyny i sprzęt rolniczy. Przetarg odbędzie się w dniu 5.11.2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Stada Ogierów w Łącku, 09-520 Łąck ul. Płocka 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Stada najpóźniej w dniu 5.11.2015 r. do godz. 930 Przetarg odbędzie się zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Przetargu.

 

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 1. Ciągnik rolniczy Ursus U 902 WPL 1H75 ( rok produkcji 1982 ) z ładowaczem czołowym Tur 5-Ł 106T 202/1 ( rok produkcji 2009 ) – cena wywoławcza 17.000,00 zł. Postąpienie 300,00 zł

 

 1. Ciągnik rolniczy New Holland TM 155 WPL YJ 43 ( rok produkcji 2005 ) Wyposażenie standardowe + klimatyzacja, radio rewers+4 pary szybkozłączy hydraulicznych, skrzynia biegów Power Comand, siedzenie instruktora, obciążnik 1000 kg. – cena wywoławcza 82.000,00 zł. Postąpienie 1000,00 zł

 

 

 1. Przetrząsacz siana Kuhn GF – 440 M ( rok produkcji 1989) – cena wywoławcza 1.200,00 zł. Postąpienie 100,00 zł.

 

 

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 5.11.2015 r. o godz.10,00. Wadium w wysokości 10% ceny należy wpłacić w kasie Stada Ogierów w przeddzień przetargu lub najpóźniej do godz.930 w dniu przetargu. Maszyny oglądać można od dnia 2.11.2015 r. do 4.11.15 r. po telefonicznym uzgodnieniu z Panem Włodzimierzem Szczepkowskim (662204045) w godz.800–1400Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.                                                                                       

 

Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego
na sprzedaż maszyn i sprzętu rolniczego w Stadzie Ogierów w Łącku
w dniu 5.11.2015 r.

 

 1.  Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 701-705 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 2.  Przetarg wszczynany jest poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu  na stronie internetowej Stada Ogierów w Łącku pod adresem  www.stadoogierow.pl, w gazecie Tygodnik Płocki, oraz w Urzędzie Gminy w Łącku.
 3. Przedmiotem przetargu ustnego jest sprzedaż używanych maszyn i sprzętu rolniczego wymienionych w ogłoszeniu o przetargu.
 4. Istnieje możliwość oglądu przedmiotów sprzedaży od dnia 2.11.2015 r. do dnia 4.11.15 r. w godz. 800 – 1400.
 5. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w oferowanych maszynach i sprzęcie.
 6. W przetargu ustnym mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które stawią się na aukcji w siedzibie Sprzedającego w dniu przez niego wyznaczonym.
 7. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika aukcji może składać wyłącznie uczestnik lub osoba przez niego wskazana, po wcześniejszym przedłożeniu stosownego pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika postępowania.
 8. Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej każdej maszyny lub sprzętu, który zamierza się zakupić.
 9. Wadium w wysokości 10% ceny należy wpłacić w kasie Stada Ogierów w przeddzień przetargu lub najpóźniej do godz.930 w dniu przetargu.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylania się zwycięzcy od zawarcia umowy w terminie 7 dni od licytacji, wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetarg przegrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie

zaoferuje ceny wyższej co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu oprócz wniesienia wadium oraz ewentualnych pełnomocnictw wymagane jest złożenie pisemnych oświadczeń dotyczących zapoznania się z regulaminem przetargu oraz wszystkimi załącznikami.
 2. Przed rozpoczęciem aukcji członkowie komisji przetargowej zbiorą informacje
  o danych osobowych uczestników przetargu. Spiszą numery dowodów osobistych, zbiorą pełnomocnictwa (jeśli będą takowe potrzebne) oraz w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualne wypisy z właściwych rejestrów (KRS lub ewidencji gospodarczej) wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem aukcji. Wypisy powinny mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika aukcji. Komisja sprawdzi również prawidłowość wniesionego wadium oraz złożonego oświadczenia stanowiącego o tym, że uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem technicznym oferowanego sprzętu. Uczestnicy, którzy nie wnieśli wadium lub nie złożyli oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału w przetargu.
 3. Wysokość postąpienia Sprzedający ustalił i ogłosił do publicznej wiadomości w wywieszonym przed przetargiem wykazie maszyn i urządzeń oraz każdorazowo powiadomi uczestników przed rozpoczęciem licytacji.
 4. Cena za licytowany przedmiot zaproponowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.
 5. Uczestnicy aukcji zgłaszają ustnie stawki wyższe o kwotę postąpienia, do czasu trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego aukcję. Brak zgłoszeń po trzykrotnym wywołaniu ceny uznaje się za przybicie z uczestnikiem, który zaproponował najwyższą cenę za przedmiot przetargu. Po drugim wezwaniu do postąpienia, prowadzący aukcję uprzedzi uczestników, że kolejne wezwanie będzie ostatnim i w przypadku braku oferty z wyższą ceną udzielone zostanie przybicie uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 6. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu.
 7. Przetarg ustny odbędzie się w Sali konferencyjnej Stada Ogierów w Łącku 09-520 Łąck,
  ul. Płocka 12, w dniu 5.11.2015 r. o godz. 10.00.
 8. Przetarg ustny przeprowadzi co najmniej 3-osobowa komisja przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu Stada w Łącku odrębnym zarządzeniem. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji przetargowej.
 9. Przewodniczący komisji przedstawi uczestnikom informacje dotyczące przedmiotu aukcji, ceny wywoławczej, wysokości wadium oraz wysokości postąpienia, terminu uiszczenia ceny nabycia.
 10. Stawienie się jednego uczestnika pozwala na przeprowadzenie aukcji, pod warunkiem, że zaproponuje on cenę wyższą co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej.
 11. Po zakończeniu aukcji komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego postępowania. Data jego podpisania jest datą zakończenia przetargu.

 

Protokół z przebiegu aukcji powinien zawierać:

 • datę i miejsce aukcji,
 • imiona i nazwiska członków komisji przetargowej z podaniem osoby prowadzącej aukcję,
 • imiona i nazwiska lub nazwy uczestników przetargu wraz z ich adresami,
 • wysokość ceny wywoławczej,
 • wysokość najwyższej wylicytowanej kwoty za przedmiot przetargu,
 • imię i nazwisko Nabywcy wraz z adresem zamieszkania lub nazwę firmy wraz
  z adresem jej siedziby jeśli Nabywcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
 • wysokość ceny nabycia oraz wysokość wadium jaka została zaliczona na poczet ceny,
 • podpisy członków komisji przetargowej.
 1. W przypadku, gdy aukcja nie zostanie zakończona podpisaniem umowy z powodu braku oferentów lub uchylenia się Nabywcy od podpisania umowy w wyznaczonym terminie przez okres dłuższy niż 7 dni, Sprzedający może zorganizować kolejną aukcję. Cena wywoławcza za przedmioty przetargu może zostać obniżona o kwotę nie wyższą niż stanowiąca połowę ceny wywoławczej. Termin ewentualnego nowego przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości w trybie ogólnie przyjętym.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz możliwość odwołania lub zmiany warunków przetargu bez podania przyczyn.
 3. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z Nabywcą i zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego kwoty należnej za przedmiot przetargu. Cenę nabycia, pomniejszoną o wysokość wadium Nabywca uiści nie później, niż w terminie 7 dni od dnia przetargu, przelewem na konto Sprzedającego lub w kasie Stada Ogierów w Łącku.
 4. W zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest możliwe przy zastosowaniu Regulaminu, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Spory wynikające z zapisów Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby

organizatora przetargu.

                        


 

Łąck, dnia 8.09.2015 r.

 

Zarząd Stada Ogierów w Łącku ogłasza ustny przetarg nieograniczony na maszyny i sprzęt rolniczy. Przetarg odbędzie się w dniu 28.09.2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Stada Ogierów w Łącku, 09-520 Łąck ul. Płocka 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Stada najpóźniej w dniu 28.09.2015 r. do godz. 930 Przetarg odbędzie się zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Przetargu.

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 1. Ciągnik rolniczy Ursus U 902 WPL 1H75 ( rok produkcji 1982 ) z ładowaczem czołowym Tur 5-Ł 106T 202/1 ( rok produkcji 2009 ) – cena wywoławcza 22.000,00 zł. Postąpienie 300,00 zł
 2. Ciągnik rolniczy Ursus U 914 WPL 1H68 ( rok produkcji 1987 ) – cena wywoławcza 24.000,00 zł. Postąpienie 300,00 zł.
 3. Ciągnik rolniczy Zetor 5245 WPL H782 ( rok produkcji 1989 ) – cena wywoławcza 22.000,00 zł. Postąpienie 300,00 zł.
 4. Przetrząsacz siana Kuhn GF – 440 M ( rok produkcji 1989) – cena wywoławcza 1.500,00 zł. Postąpienie 100,00 zł.
 5. Przyczepka ciągnikowa jednoosiowa –  cena wywoławcza 600,00 zł. Postąpienie 50,00 zł.

 

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 28.09.2015 r. o godz.10,00. Wadium w wysokości 10% ceny należy wpłacić w kasie Stada Ogierów w przeddzień przetargu lub najpóźniej do godz.930 w dniu przetargu. Maszyny oglądać można od dnia 21.09.2015 r. do 25.09.15 r. po telefonicznym uzgodnieniu z Panem Włodzimierzem Szczepkowskim (662204045) w godz.800–1400Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.                                                                                       

 

Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego
na sprzedaż maszyn i sprzętu rolniczego w Stadzie Ogierów w Łącku
w dniu 28.09.2015 r.

 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 701-705 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 2. Przetarg wszczynany jest poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu  na stronie internetowej Stada Ogierów w Łącku pod adresem  solack.pl, w gazecie Tygodnik Płocki, oraz w Urzędzie Gminy w Łącku.
 3. Przedmiotem przetargu ustnego jest sprzedaż używanych maszyn i sprzętu rolniczego wymienionych w ogłoszeniu o przetargu.
 4. Istnieje możliwość oglądu przedmiotów sprzedaży od dnia 21.09.2015 r. do dnia 25.09.15 r. w godz. 800 – 1400.
 5. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w oferowanych maszynach i sprzęcie.
 6. W przetargu ustnym mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które stawią się na aukcji w siedzibie Sprzedającego w dniu przez niego wyznaczonym.
 7. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika aukcji może składać wyłącznie uczestnik lub osoba przez niego wskazana, po wcześniejszym przedłożeniu stosownego pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika postępowania.
 8. Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej każdej maszyny lub sprzętu, który zamierza się zakupić.
 9. Wadium w wysokości 10% ceny należy wpłacić w kasie Stada Ogierów w przeddzień przetargu lub najpóźniej do godz.930 w dniu przetargu.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylania się zwycięzcy od zawarcia umowy w terminie 7 dni od licytacji, wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetarg przegrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu oprócz wniesienia wadium oraz ewentualnych pełnomocnictw wymagane jest złożenie pisemnych oświadczeń dotyczących zapoznania się z regulaminem przetargu oraz wszystkimi załącznikami.
 2. Przed rozpoczęciem aukcji członkowie komisji przetargowej zbiorą informacje
  o danych osobowych uczestników przetargu. Spiszą numery dowodów osobistych, zbiorą pełnomocnictwa (jeśli będą takowe potrzebne) oraz w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualne wypisy z właściwych rejestrów (KRS lub ewidencji gospodarczej) wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem aukcji. Wypisy powinny mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika aukcji. Komisja sprawdzi również prawidłowość wniesionego wadium oraz złożonego oświadczenia stanowiącego o tym, że uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem technicznym oferowanego sprzętu. Uczestnicy, którzy nie wnieśli wadium lub nie złożyli oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału w przetargu.
 3. Wysokość postąpienia Sprzedający ustalił i ogłosił do publicznej wiadomości w wywieszonym przed przetargiem wykazie maszyn i urządzeń oraz każdorazowo powiadomi uczestników przed rozpoczęciem licytacji.
 4. Cena za licytowany przedmiot zaproponowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.
 5. Uczestnicy aukcji zgłaszają ustnie stawki wyższe o kwotę postąpienia, do czasu trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego aukcję. Brak zgłoszeń po trzykrotnym wywołaniu ceny uznaje się za przybicie z uczestnikiem, który zaproponował najwyższą cenę za przedmiot przetargu. Po drugim wezwaniu do postąpienia, prowadzący aukcję uprzedzi uczestników, że kolejne wezwanie będzie ostatnim i w przypadku braku oferty z wyższą ceną udzielone zostanie przybicie uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 6. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu.
 7. Przetarg ustny odbędzie się w Sali konferencyjnej Stada Ogierów w Łącku 09-520 Łąck,
  Płocka 12, w dniu 28.09.2015 r. o godz. 10.00.
 8. Przetarg ustny przeprowadzi co najmniej 3-osobowa komisja przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu Stada w Łącku odrębnym zarządzeniem. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji przetargowej.
 9. Przewodniczący komisji przedstawi uczestnikom informacje dotyczące przedmiotu aukcji, ceny wywoławczej, wysokości wadium oraz wysokości postąpienia, terminu uiszczenia ceny nabycia.
 10. Stawienie się jednego uczestnika pozwala na przeprowadzenie aukcji, pod warunkiem, że zaproponuje on cenę wyższą co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej.
 11. Po zakończeniu aukcji komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego postępowania. Data jego podpisania jest datą zakończenia przetargu.

Protokół z przebiegu aukcji powinien zawierać:

 • datę i miejsce aukcji,
 • imiona i nazwiska członków komisji przetargowej z podaniem osoby prowadzącej aukcję,
 • imiona i nazwiska lub nazwy uczestników przetargu wraz z ich adresami,
 • wysokość ceny wywoławczej,
 • wysokość najwyższej wylicytowanej kwoty za przedmiot przetargu,
 • imię i nazwisko Nabywcy wraz z adresem zamieszkania lub nazwę firmy wraz
  z adresem jej siedziby jeśli Nabywcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
 • wysokość ceny nabycia oraz wysokość wadium jaka została zaliczona na poczet ceny,
 • podpisy członków komisji przetargowej.
 1. W przypadku, gdy aukcja nie zostanie zakończona podpisaniem umowy z powodu braku oferentów lub uchylenia się Nabywcy od podpisania umowy w wyznaczonym terminie przez okres dłuższy niż 7 dni, Sprzedający może zorganizować kolejną aukcję. Cena wywoławcza za przedmioty przetargu może zostać obniżona o kwotę nie wyższą niż stanowiąca połowę ceny wywoławczej. Termin ewentualnego nowego przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości w trybie ogólnie przyjętym.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz możliwość odwołania lub zmiany warunków przetargu bez podania przyczyn.
 3. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z Nabywcą i zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego kwoty należnej za przedmiot przetargu. Cenę nabycia, pomniejszoną o wysokość wadium Nabywca uiści nie później, niż w terminie 7 dni od dnia przetargu, przelewem na konto Sprzedającego lub w kasie Stada Ogierów w Łącku.
 4. W zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest możliwe przy zastosowaniu Regulaminu, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Spory wynikające z zapisów Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby organizatora przetargu.


                                       


Łąck, dnia 5.08.2014 r.

„Zarząd Stada Ogierów w Łącku ogłasza ustny przetarg nieograniczony na następujące maszyny i sprzęt rolniczy:

 1. Opryskiwacz 2000l – 2 000 zł.
 2. Prasa Class Rollant 46 rok prod. 1995 – 12 000 zł
 3. Dmuchawa do siana- 600 zł.
 4. Pług Forschnit trzy skibowy- 400 zł.
 5. Talerzówka hydrauliczna U236 Famarol rok prod. 1985- 900 zł.
 6. Agregat uprawowy/głębosz- 600 zł.
 7. Opryskiwacz zawieszany 600 l rok prod. 2008- 1 800 zł.
 8. Siekacz Orkan- 1 500 zł.
 9. Wał łąkowy- 600 zł.
 10. Pielnik do kukurydzy Super Crop- 4 000 zł.
 11. Tokarnia do drewna- 400 zł.
 12. Agregat uprawowy- 800 zł.
 13. Przyczepa do przewozu koni – 3 000 zł.
 14. Samochód Mercedes Benz ACTROS 1831 do przewozu koni rok prod.1999 – 43 000 zł.
 15. Samochód Mercedes Benz ATEGO 817 do przewozu koni rok prod.1999 – 30 000 zł.
 16. Przyczepa/podwozie dmuchawy- 350 zł. nr 1
 17. Przyczepa/podwozie dmuchawy- 350 zł. nr 2
 18. Przyczepa jednoosiowa- 800 zł. – wycofana z przetargu /18.08.2014 r./
 19. Paśniki 10 szt.- 1 500 zł.
 20. Wiertarka stołowa- 300 zł.
 21. Sprężarka- 250 zł.
 22. Ciągnik New Holland TM 155 rok prod.2005- 75 000 zł. – wycofany z przetargu /18.08.2014r./
 23. Ładowacz Cyklop rok prod.1988- 6 000 zł.
 24. Siewnik Mazur rok prod.1981- 1 500 zł.

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 20.08.2014 r. o godz.11,oo. Wadium w wysokości 10%ceny należy wpłacić w kasie Stada Ogierów w przeddzień przetargu lub najpóźniej do godz.10,30 w dniu przetargu. Maszyny oglądać można od dnia 12.08.2014 r. w godz. 8,oo – 14,oo.Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Podane ceny są cenami wywoławczymi.
Regulamin przetargu dostępny jest na stronie www.solack.pl ”

Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego
na sprzedaż maszyn i sprzętu rolniczego w Stadzie Ogierów w Łącku
w dniu 20 sierpnia 2014 roku.

 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 701-705 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 2. Przetarg wszczynany jest poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu na stronie internetowej Stada Ogierów w Łącku pod adresem www.solack.pl, w gazecie Tygodnik Płocki, oraz w Urzędzie Gminy w Łącku.
 3. Przedmiotem przetargu ustnego jest sprzedaż używanych maszyn i sprzętu rolniczego wymienionych w ogłoszeniu o przetargu.
 4. Istnieje możliwość oglądu przedmiotów sprzedaży od dnia 12.08.2014 r. w godz. 8,oo – 14,oo.
 5. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w oferowanych maszynach i sprzęcie.
 6. W przetargu ustnym mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które stawią się na aukcji w siedzibie Sprzedającego w dniu przez niego wyznaczonym.
 7. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika aukcji może składać wyłącznie uczestnik lub osoba przez niego wskazana, po wcześniejszym przedłożeniu stosownego pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika postępowania.
 8. Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej każdej maszyny lub sprzętu, który zamierza się zakupić.
 9. Wadium w wysokości 10% ceny należy wpłacić w kasie Stada Ogierów w przeddzień przetargu lub najpóźniej do godz.10,30 w dniu przetargu.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylania się zwycięzcy od zawarcia umowy w terminie 7 dni od licytacji, wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetarg przegrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu oprócz wniesienia wadium oraz ewentualnych pełnomocnictw wymagane jest złożenie pisemnych oświadczeń dotyczących zapoznania się z regulaminem przetargu oraz wszystkimi załącznikami. Wzór oświadczenia dołączono do dokumentów związanych z ogłoszeniem przetargu.
 2. Przed rozpoczęciem aukcji członkowie komisji przetargowej zbiorą informacje
  o danych osobowych uczestników przetargu. Spiszą numery dowodów osobistych, zbiorą pełnomocnictwa (jeśli będą takowe potrzebne) oraz w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualne wypisy z właściwych rejestrów (KRS lub ewidencji gospodarczej) wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem aukcji. Wypisy powinny mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika aukcji. Komisja sprawdzi również prawidłowość wniesionego wadium oraz złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. Uczestnicy, którzy nie wnieśli wadium lub nie złożyli oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału w przetargu.
 3. Wysokość postąpienia Sprzedający ustalił i ogłosił do publicznej wiadomości w wywieszonym przed przetargiem wykazie maszyn i urządzeń oraz każdorazowo powiadomi uczestników przed rozpoczęciem licytacji.
 4. Cena za licytowany przedmiot zaproponowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.
 5. Uczestnicy aukcji zgłaszają ustnie stawki wyższe o kwotę postąpienia, do czasu trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego aukcję. Brak zgłoszeń po trzykrotnym wywołaniu ceny uznaje się za przybicie z uczestnikiem, który zaproponował najwyższą cenę za przedmiot przetargu. Po drugim wezwaniu do postąpienia, prowadzący aukcję uprzedzi uczestników, że kolejne wezwanie będzie ostatnim i w przypadku braku oferty z wyższą ceną udzielone zostanie przybicie uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 6. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu.
 7. Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Stada Ogierów w Łącku 09-520 Łąck,
  ul. Płocka 12, w dniu 20.08.2014 r. o godz. 11.00.
 8. Przetarg ustny przeprowadzi co najmniej 3-osobowa komisja przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu Stada w Łącku odrębną decyzją. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji przetargowej.
 9. Przewodniczący komisji przedstawi uczestnikom informacje dotyczące przedmiotu aukcji, ceny wywoławczej, wysokości wadium oraz wysokości postąpienia, terminu uiszczenia ceny nabycia. Uczestnikom zostaną przedstawione nazwy firm lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium oraz złożyli stosowne oświadczenie.
 10. Stawienie się jednego uczestnika pozwala na przeprowadzenie aukcji, pod warunkiem, że zaproponuje on cenę wyższą co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej.
 11. Po zakończeniu aukcji komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego postępowania. Data jego podpisania jest datą zakończenia przetargu. Protokół

z przebiegu aukcji powinien zawierać:

 • datę i miejsce aukcji,
 • imiona i nazwiska członków komisji przetargowej z podaniem osoby prowadzącej aukcję,
 • imiona i nazwiska lub nazwy uczestników przetargu wraz z ich adresami,
 • wysokość ceny wywoławczej,
 • wysokość najwyższej wylicytowanej kwoty za przedmiot przetargu,
 • imię i nazwisko Nabywcy wraz z adresem zamieszkania lub nazwę firmy wraz
  z adresem jej siedziby jeśli Nabywcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
 • wysokość ceny nabycia oraz wysokość wadium jaka została zaliczona na poczet ceny,
 • podpisy członków komisji przetargowej.
 1. W przypadku, gdy aukcja nie zostanie zakończona podpisaniem umowy z powodu braku oferentów lub uchylenia się Nabywcy od podpisania umowy w wyznaczonym terminie przez okres dłuższy niż 7 dni, Sprzedający może zorganizować kolejną aukcję. Cena wywoławcza za przedmioty przetargu może zostać obniżona o kwotę nie wyższą niż stanowiąca połowę ceny wywoławczej. Termin ewentualnego nowego przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości w trybie ogólnie przyjętym.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz możliwość odwołania lub zmiany warunków przetargu bez podania przyczyn.
 3. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z Nabywcą i zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego kwoty należnej za przedmiot przetargu. Cenę nabycia, pomniejszoną o wysokość wadium Nabywca uiści nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT, przelewem na konto Sprzedającego lub w kasie Stada Ogierów w Łącku.
 4. W zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest możliwe przy zastosowaniu Regulaminu, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Spory wynikające z zapisów Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby organizatora przetargu.

 


Łąck, dnia 24.04.2014 r.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zarząd Stada Ogierów Łącku Spółka z o.o. 09-520 Łąck ul. Płocka 12

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Przedmiotem przetargu na sprzedaż jest nieruchomość będąca własnością Stada Ogierów Łącku Spółka z o.o.
Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od dnia .24.04.2014 r. do dnia 09.05.2014 r. poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych w:
Urzędzie Gminy w Łącku i Stadzie Ogierów w Łącku.
Dodatkowo ogłoszenie będzie opublikowane w wydaniu ogólnopolskim w Gazecie Wyborczej oraz na stronie internetowej: www.solack.pl
Przedmiotem sprzedaży jest:
1. Nieruchomość rolna – położona w obrębie Zdwórz, gmina Łąck, woj. mazowieckie
na działkach nr 31/1 – RIVb – 0,0300 ha
– RV – 0,1000 ha
– RVI – 1,0100 ha
nr 32/1 – Ls – 0,6100 ha
nr 31/7 – dr – 0,0893 ha
nr 31/9 – RIVa -0,0646 ha
– RIVb -0,3300 ha
– RV -0,2900 ha
nr 32/4 – RIVa -0,4800 ha
– RIVb -0,7277 ha
– RV -0,8500 ha
– B-RV -0,1400 ha zabudowana budynkiem inwentarskim
– RVI -1,4800 ha
o łącznej pow. – 6,2016 ha
cena wywoławcza wynosi: 290 000 zł, /dwieście dziewięćdziesiąt/
wadium wynosi: 25 000 zł,
postąpienie wynosi: 5 000 zł,

Dla terenu brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla w/w nieruchomości urządzona jest KW PL 1G/00025961/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gostyninie.
Przetarg odbędzie się 09 maja 2014 r. o godz. 10,oo w siedzibie Stada
Ogierów w Łącku, 09-520 Łąck ul. Płocka 12 / świetlica /
Przed przetargiem prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami
zawartymi w ogłoszeniu o przetargu. Informację o przetargu oraz o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod nr tel. /024/ 2629897, 600800980 bądź na miejscu w Łącku.
Oględzin nieruchomości oraz dokumentacji kartograficznej dotyczącej położenia nieruchomości można dokonać w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 po wcześniejszym uzgodnieniu / tel. 24/262 98 97,
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy muszą uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości pod rygorem utraty wadium. Warunek ten nie dotyczy cudzoziemców będących obywatelami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przedsiębiorców państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium przelewem lub do kasy Banku Spółdzielczego Stara Biała O/Łąck na konto Stada Ogierów w Łącku Spółka z o.o. nr rachunku BS Stara Białą O/Łąck 87903810142600376620000010 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Spółki najpóźniej do godz.930 w dniu przetargu, z dokładnym określeniem numerów działek i obrębu zgodnie z treścią niniejszego ogłoszenia.
2. Okazanie dowodu wpłaty wadium, najpóźniej w dniu przetargu do godziny 945 Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
3. Złożenie przed przetargiem pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających.
4. Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z rejestru handlowego (nie starszy niż 2 miesiące od daty przetargu) aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
5. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość (gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem notarialnie potwierdzonym), a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.
8. Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym budynków, budowli i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o rezygnacji z roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży
Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć Przewodniczącemu Komisji przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu (przelewem na konto).
Notarialne zawarcie wstępnej umowy z wyłonionym w przetargu kandydatem na nabywcę nieruchomości nastąpi niezwłocznie po przetargu natomiast ostateczne notarialne zawarcie umowy nastąpi po uzyskaniu wymagalnej zgody Ministra Skarbu Państwa. Akty notarialne zawierane będą w Płocku.
Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi Kupujący
Sprzedający nie przewiduje rozkładania na raty ceny w/w nieruchomości i nabywca będzie zobowiązany do zapłaty całej ceny jednorazowo najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie ostatecznej umowy.
Do chwili rozpoczęcia przetargu Sprzedający może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
– żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
– osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości,
Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi także niestawienie się uczestnika, który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w siedzibie Stada Ogierów w Łącku Spółka z o.o. 09-520 Łąck ul. Płocka 12
Szczegółowych informacji na temat w/w nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 24/ 2629897 oraz 600 800 980 oraz w siedzibie Stada Ogierów w Łącku.


Zarząd Stada Ogierów w Łącku ogłasza ustny przetarg nieograniczony na maszyny i sprzęt rolniczy. Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2012 r. o godz. 1100 w siedzibie Stada Ogierów w Łącku, 09-520 Łąck ul. Płocka 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Stada najpóźniej w dniu 16.11.2012 r. do godz. 1045. Przetarg odbędzie się zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Przetargu.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
Łąck 16.11.2012 r.
cena wadium postąpienie
1. Ciągnik ZETOR 7211 WPL1H74,rok prod. 1988, cena – 21 tys.zł 2100 250
2. Ciągnik ZETOR 7711 WPL1H73,rok prod. 1989, cena – 22 tys.zł 2200 250
3. Przyczepa rolnicza WPL-F606,rok prod.1989, cena – 2,8 tys.zł 280 50
4. Przyczepa rolnicza IFA,WPL-F616,rok prod.1989 cena – 2,2 tys.zł 220 50
5. Opryskiwacz zawieszany 18 m – 600 l. cena – 600 zł 60 10
6. Przyczepka 1 osiowa T-073, ład.1000 kg cena – 600 zł 60 10
7. Kosiarka samobieżna E-301 Fortschritt rok1878 cena – 3 tys.zł 300 50
8. Kosiarka rotacyjna FAMAROL 105/1 rok 2000 cena – 600 zł 60 10
9. Wapniarka do bielenia rok prod.1989 cena – 800 zł 80 10
10. Samochód osob.-ciężar.Citroen C-15 rok1998 cena – 1,2tys zł 120 50
11. Dmuchawa do słomy szt.2 cena – 400 zł 40 10
12. Dmuchawa do zboża 7,5 kW cena – 300 zł 30 10
13. Dmuchawa do zboża 12 kW cena – 400 zł 40 10
14. Ciągnik siodłowy Renault WPL08KH rok 1992 cena – 9 tys.zł 900 100
15. Naczepa ciężarowa ZREMB WPL6K62 rok 1987cena – 3,2 tys.zł 320 50
16. Naczepa do przewozu koni WPL6K60 rok 1992 cena – 4 tys.zł 400 50
17. Pług 3 skibowy Fortschritt cena – 600 zł 60 10
18. Przetrząsaczo-zgrabiarka gwieżdzista cena – 800zł 80 10
19. Wialnia ręczna cena – 200 zł 20 10

Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego
na sprzedaż maszyn i sprzętu rolniczego w Stadzie Ogierów w Łącku
w dniu 16.11.2012 r.
Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 701-705 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
Przetarg wszczynany jest poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu na stronie internetowej Stada Ogierów w Łącku pod adresem www.stadolack.pl , wywieszenie treści ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącku oraz w gazecie Tygodnik Płocki.
Przedmiotem przetargu ustnego jest sprzedaż używanych maszyn i sprzętu rolniczego wymienionych w ogłoszeniu o przetargu.
Istnieje możliwość oglądu przedmiotów sprzedaży od poniedziałku do piątku w godz.700 do1500.
Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w oferowanych maszynach i sprzęcie.
W przetargu ustnym mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które stawią się na aukcji w siedzibie Sprzedającego w dniu przez niego wyznaczonym.
Oświadczenia woli w imieniu uczestnika aukcji może składać wyłącznie uczestnik lub osoba przez niego wskazana, po wcześniejszym przedłożeniu stosownego pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika postępowania.
Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej każdej maszyny lub sprzętu, który zamierza się zakupić.
Wadium jest płatne w kasie Stada Ogierów w Łącku do dnia 16.11.2012 r. do godz. 1045.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylania się zwycięzcy od zawarcia umowy w terminie 7 dni od licytacji, wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetarg przegrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu oprócz wniesienia wadium oraz ewentualnych pełnomocnictw wymagane jest złożenie pisemnych oświadczeń dotyczących zapoznania się z regulaminem przetargu oraz wszystkimi załącznikami. Wzór oświadczenia dołączono do dokumentów związanych z ogłoszeniem przetargu.
Przed rozpoczęciem aukcji członkowie komisji przetargowej zbiorą informacje
o danych osobowych uczestników przetargu. Spiszą numery dowodów osobistych, zbiorą pełnomocnictwa (jeśli będą takowe potrzebne) oraz w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualne wypisy z właściwych rejestrów (KRS lub ewidencji gospodarczej) wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem aukcji. Wypisy powinny mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika aukcji. Komisja sprawdzi również prawidłowość wniesionego wadium oraz złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. Uczestnicy, którzy
nie wnieśli wadium lub nie złożyli oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału
w przetargu.
Wysokość postąpienia Sprzedający ustalił i ogłosił do publicznej wiadomości w wywieszonym przed przetargiem wykazie maszyn i urządzeń oraz każdorazowo powiadomi uczestników przed rozpoczęciem licytacji.
Cena za licytowany przedmiot zaproponowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.
Uczestnicy aukcji zgłaszają ustnie stawki wyższe o kwotę postąpienia, do czasu trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego aukcję. Brak zgłoszeń
po trzykrotnym wywołaniu ceny uznaje się za przybicie z uczestnikiem, który zaproponował najwyższą cenę za przedmiot przetargu. Po drugim wezwaniu
do postąpienia, prowadzący aukcję uprzedzi uczestników, że kolejne wezwanie będzie ostatnim i w przypadku braku oferty z wyższą ceną udzielone zostanie przybicie uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę.
Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych
z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu.
Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Stada Ogierów w Łącku 09-520 Łąck, ul.Płocka 12, w dniu 16.11.2012 r. o godz. 11.00.
Przetarg ustny przeprowadzi co najmniej 3-osobowa komisja przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu Stada w Łącku odrębną decyzją. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji przetargowej.
Przewodniczący komisji przedstawi uczestnikom informacje dotyczące przedmiotu aukcji, ceny wywoławczej, wysokości wadium oraz wysokości postąpienia, terminu uiszczenia ceny nabycia. Uczestnikom zostaną przedstawione nazwy firm lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium oraz złożyli stosowne oświadczenie.
Stawienie się jednego uczestnika pozwala na przeprowadzenie aukcji, pod warunkiem, że zaproponuje on cenę wyższą co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej.
Po zakończeniu aukcji komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego postępowania. Data jego podpisania jest datą zakończenia przetargu. Protokół
z przebiegu aukcji powinien zawierać:
– datę i miejsce aukcji,
– imiona i nazwiska członków komisji przetargowej z podaniem osoby prowadzącej aukcję,
– imiona inazwiska lub nazwy uczestników przetargu wraz z ich adresami,
– wysokość ceny wywoławczej,
– wysokość najwyższej wylicytowanej kwoty za przedmiot przetargu,
– imię i nazwisko Nabywcy wraz z adresem zamieszkania lub nazwę firmy wraz
z adresem jej siedziby jeśli Nabywcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
– wysokość ceny nabycia oraz wysokość wadium jaka została zaliczona na poczet ceny,
– podpisy członków komisji przetargowej.
Informacja o wynikach aukcji będzie zamieszczona na stronie internetowej Stada Ogierów w Łącku- WWW.stadolack.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
W przypadku, gdy aukcja nie zostanie zakończona podpisaniem umowy z powodu braku oferentów lub uchylenia się Nabywcy od podpisania umowy w wyznaczonym terminie przez okres dłuższy niż 7 dni, Sprzedający może zorganizować kolejną aukcję. Cena wywoławcza za przedmioty przetargu może zostać obniżona o kwotę nie wyższą niż stanowiąca połowę ceny wywoławczej. Termin ewentualnego nowego przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości w trybie ogólnie przyjętym.
Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz możliwość odwołania lub zmiany warunków przetargu bez podania przyczyn.
Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy
z Nabywcą i zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego kwoty należnej za przedmiot przetargu. Cenę nabycia, pomniejszoną o wysokość wadium Nabywca uiści nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT, przelewem na konto Sprzedającego lub w kasie Stada Ogierów w Łącku.
W zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest możliwe przy zastosowaniu Regulaminu, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
Spory wynikające z zapisów Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora przetargu.

Łąck, dnia 6 listopada 2012 r.