MPMK-D

Kolejny weekend w Stadzie Ogierów i kolejna duża impreza jeździecka.
W dniach 15-17/10/2021 zapraszamy na Mistrzostwa Polski Młodych Koni /4-5-6-7 latki/ w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi. Oprócz Mistrzostw Polski zawodnicy zaprezentują zaprzęgi parokonne. Próby ujeżdżenia
i maraton odbędą się na profesjonalnym placu konkursowym, na otwartym powietrzu. Dodatkową atrakcją będą sobotnie (16.10) kwalifikacje do HPP zaprzęgów 4-konnych, które odbędą się w hali Stada Ogierów. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników koni oraz gości – wstęp wolny.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022.

„Zarząd Spółki Stado Ogierów w Łącku Sp. z o. o. z siedzibą: w Łącku
zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i za rok 2022 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania.

Oferta firmy audytorskiej na rok 2021 i na rok 2022 powinna zawierać:

 1. informacje o firmie audytorskiej, w tym o:
 • formie prowadzenia działalności,
 • wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach),
 • wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,
 • składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,
 • pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa spółka (produkcja rolnicza);
 1. oświadczenia firmy audytorskiej o:
 • spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. 2017 poz. 1089) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
 • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem oraz innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania,

 

 • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego, numerem licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowego w branży produkcji rolniczej (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat) i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;
 1. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania. Cena powinna być skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za dwa lata, zaprezentowana w rozbiciu na rok 2021 i rok 2022[1];
 2. wskazanie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania
  z badania do spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia” oferta nie będzie brana pod uwagę.
 3. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
 4. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;
 5. oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego biegłego rewidenta
  na zgromadzeniu wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy,
  w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 6. oświadczenie o gotowości do przekazywania do wiadomości pełnomocnika wspólnika sporządzanych dla zarządów (w formie tzw. Listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości danej spółki.
 7. parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami
  w składanej ofercie.

              Oferty należy kierować na adres spółki. Termin składania ofert upływa z dniem
29 października 2021 roku[2]. Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją
na kopercie „oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki”. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod nr telefonu (Spółki).

              Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wspólnika tj. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w dniu 08 listopada 2021 roku. Natomiast zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia
22 listopada 2021 roku. Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

              Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny
i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

             

 [1] zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z rozdziałem II ust. 6 Wytycznych, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych

[2] Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień wpływu oferty do spółki.

[3] Wytyczne dostępne na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/premier/lad-korporacyjny2

Serdeczne podziękowania dla uczestników ZO DiM 24-26.09.2021 r. w skokach przez przeszkody

W miniony weekend kolejny raz do Stada Ogierów w Łącku powróciły Zawody Ogólnopolskie Dzieci i Młodzieży w skokach przez przeszkody. Organizatorzy zaprosili mieszkańców Płocka i okolic na  wspaniałe widowisko sportowe rozgrywane na nowym placu konkursowym przed stajniami. To właśnie najmłodsi zawodnicy i najmniejsze kucyki z grupy A0 i A1  wzbudziły zachwyt i podziw licznie zgromadzonej publiczności. W niedzielę rozegrano konkursy na styl jeźdźca, dokładności oraz najważniejszy finałowy konkurs w kategorii Młodzik DK i JM, gdzie o puchar sponsora głównego PKN ORLEN S.A. rywalizowało kilkunastu zawodników z całej Polski . Michalina Łącka  wraz z koniem T. Gold Quidame Z okazali się bezkonkurencyjni. 

Jak zawsze wstęp dla publiczności był bezpłatny. Wielu gości skorzystało z atrakcji tj. przejażdżki bryczką, możliwości zwiedzanie powozowni oraz upieczenia kiełbasek przy ognisku. Sponsorem głównym Zawodów Ogólnopolskich Dzieci i Młodzieży był PKN ORLEN S.A.