Próba dzielności

W dniach 18-19.10.2017 r. na terenie Stada odbędzie się polowa próba dzielności ogierów kończąca 100-dniowy trening wierzchowy ogierów. Relacja na żywo z drugiego dnia pojawi się na stronie internetowej Świata Koni.

Ogiery oceniane będą przez Komisję pracującą w następującym składzie:

  • Bogdan Kuchejda – Przewodniczący
  • Marlena Gruca – Rucińska
  • Łukasz Jończyk
  • Andrzej Pasek

Lekarzem weterynarii oceniającym zakwalifikowane do próby ogiery będzie Krzysztof Maciak.

Jeźdźcami testowymi, którzy dosiądą koni w dniu jutrzejszym będą:

dla ogierów grupy B – Antoni Tomaszewski

dla ogierów grupy C – Paweł Spisak

Program próby polowej 

 

Dzień pierwszy:

Godz. 11:00

a) Identyfikacja, pomiary zoometryczne, badanie weterynaryjne

b) Ocena na twardej nawierzchni sprawdzająca poprawność chodu (ocena postawy kończyn przednich i tylnych)

c) Ocena eksterieru oraz ruchu w ręku, w stępie i kłusie zgodnie z obecnie funkcjonującym systemem bonitacyjnym (weryfikacja oceny kwalifikacyjnej).

Godz. 14:30

Prezentacja ogierów pod siodłem:

d) Schemat próby dla poszczególnych grup:

Grupa B – ogiery skokowe – prezentacja przed komisją oceny zgodnie z programem przeprowadzania oceny skoków pod jeźdźcem (załącznik nr 5). Ogier prezentowany jest przez jeźdźca wskazanego przez właściciela, który nie może pełnić funkcji testera podczas próby.

Grupa C – prezentacja w ruchu (załącznik nr 4) i w skokach (załącznik nr 5) pod jeźdźcem wskazanym przez właściciela, który nie może pełnić funkcji testera podczas próby.

Ogiery oceniane są indywidualnie.

 

Dzień drugi:

Godz. 9:00

Prezentacja ogierów pod siodłem:

e) Schemat próby dla poszczególnych grup:

Grupa B – ogiery skokowe – prezentacja przed komisją oceny zgodnie z programem przeprowadzania oceny skoków pod jeźdźcem (załącznik nr 5). Ogier jest prezentowany oraz oceniany również przez jeźdźca testera.

Grupa C – prezentacja przed komisją oceny zgodnie z programem ujeżdżenia (załącznik nr 4) oraz zgodnie z programem przeprowadzania oceny skoków pod jeźdźcem (załącznik nr 5). Ogier jest prezentowany oraz oceniany również przez jeźdźca testera.

Przed oceną obcego jeźdźca ogiery są rozprężane przez jeźdźca, którego wskaże właściciel.

W drugim dniu zostaną również uzna­wa­ne ogie­ry, któ­re speł­ni­ły wy­ma­ga­nia al­ter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści (ukoń­czy­ły MPMK w WKKW, ujeż­dże­niu, po­wo­że­niu lub spor­to­wych raj­dach kon­nych z od­po­wied­nią licz­bą punk­tów).

 

Warunkiem uzy­ska­nia przez ogie­ra wpi­su do księ­gi stad­nej jest:

  • uzy­ska­nie co naj­mniej 78 pkt w oce­nie bonitacyjnej,
  • wy­ko­na­nie przez upra­wio­ne­go przez PZHK le­ka­rza we­te­ry­na­rii ba­da­nia po­twier­dza­ją­ce­go, iż ogier jest wol­ny od po­ra­że­nia krtani,
  • spraw­dze­nie po­cho­dze­nia po pa­rze ro­dzi­ciel­skiej na pod­sta­wie ba­dań mar­ke­rów ge­ne­tycz­nych DNA,
  • uzy­ska­nie po­zy­tyw­nej opi­nii Komisji Oceniającej OCD.

 

Lista prezentowanych ogierówPOBIERZ